• Home
  • Blog
  • Propisi

PRAVILNIK O LISTI POPs MATERIJA, NAČINU I POSTUPKU ZA UPRAVLJANJE POPs OTPADOM I GRANIČNIM VREDNOSTIMA KONCENTRACIJA POPs MATERIJA KOJE SE ODNOSE NA ODLAGANJE OTPADA KOJI SADRŽI ILI JE KONTAMINIRAN POPs MATERIJAMA

(„Sl. glasnik RS“, br. 65/2011 i 17/2017)

 

Član 1

Ovim pravilnikom propisuje se: lista POPs materija, način i postupak za upravljanje POPs otpadom i granične vrednosti koncentracija POPs materija koje se odnose na odlaganje otpada koji sadrži ili je kontaminiran POPs materijama.

Član 2

Odredbe ovog pravilnika primenjuju se na otpad koji sadrži, sastoji se ili je kontaminiran POPs materijama (u daljem tekstu: POPs otpad), i to:

1) otpadnu električnu i elektronsku opremu koja sadrži PCB, uključujući i otpad koji nastaje prilikom rasklapanja električne i elektronske opreme koji sadrži POPs materije i otpadna ulja koja sadrže PCB;

2) građevinski otpad i otpad od rušenja koji sadrži PCB, uključujući i iskopan materijal kontaminiran sa PCB;

3) otpadne POPs pesticide;

4) zalihe PFOS i PBDE i otpad kontaminiran sa PFOS i PBDE;

5) otpad kontaminiran nenamerno proizvedenim POPs materijama.

Član 3

Način upravljanja POPs otpadom mora biti takav da se:

1) spreči ispuštanje POPs materija u životnu sredinu i kontaminacija drugih otpada POPs materijama;

2) pakovanje POPs otpada obezbedi od curenja, oštećenja, rđe ili visoke temperature, odnosno vrši prepakivanje i ponovno označavanje po potrebi;

3) preduzmu adekvatne mere kako ne bi došlo do prosipanja POPs otpada;

4) postave zaštitne podloge ispod upakovanog otpada;

5) uklanjanje tečnog otpada vrši pumpama i pogodnim hemijski otpornim cevima, namenjenim samo za rukovanje sa POPs otpadom;

6) čišćenje kontaminiranih površina vrši trostrukim ispiranjem sa odgovarajućim organskim rastvaračem;

7) se vrši tretiranje svih apsorbenata i rastvarača iz ispiranja, upotrebljene jednokratne zaštitne odeće i plastične folije kada su kontaminirani POPs materijama.

Pri upravljanju POPs otpadom preduzimaju se mere, potrebne za sprečavanje dalje kontaminacije POPs materijama.

Lista POPs materija i granične vrednosti koncentracija POPs materija koje se odnose na odlaganje POPs otpada data je u Prilogu 1. – Lista POPs materija i granične vrednosti koncentracija POPs materija koje se odnose na odlaganje otpada koji sadrži, sastoji se ili je kontaminiran POPs materijama (POPs otpad), koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Član 4

Sakupljanje POPs otpada vrši se tako da se:

1) odvojeno sakuplja od ostalih vrsta otpada;

2) obezbedi odgovarajuća pakovanja za transport, a posebno otpada koji zahteva da se prepakuje i da se transport odvija pod bezbednim uslovima;

3) obezbedi predaja otpada na skladištenje, odnosno tretman, u skladu sa zakonom kojim se uređuje upravljanje otpadom.

Sakupljanje POPs otpada iz stava 1. ovog člana vrši se prema operativnim programima i dinamici, odnosno odgovarajućim rokovima kojima se obezbeđuje prikupljanje svih vrsta POPs otpada.

POPs otpad sakupljen od proizvođača, odnosno vlasnika tog otpada transportuje se do centra za sakupljanje, skladištenje, transfer stanice ili postrojenja za tretman ili odlaganje otpada.

Molimo Prijava pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Biljana Trifunović