Način utvrđivanja poreske osnovice za porez na imovinu - Biljana Trifunović

Način utvrđivanja poreske osnovice za porez na imovinu

Poreska osnovica za porez na imovinu se utvrđuje na osnovu načina iskazivanja imovine u poslovnim knjigama.

– Obveznici koji vrednost imovine iskazuju po fer vrednosti u skladu sa Međunarodnim računovodstvenim standardima, Međunarodnim standardima finansijskog izveštavanja i računovodstvenom politikom. Osnovicu za porez na imovinu čini ta fer vrednost imovine iskaza na 31. decembar, jer se za osnovicu uzima fer vrednost imovine na poslednji dan u poslovnoj godini. Iskazana vrednost se množi sta stopom poreza i umanjuje ukoliko postoji pravo na poresko oslobođenje na deo nepokretnosti za koju se utvrđuje porez.

– Obveznici koji vrednost imovine iskazuju prema tržištnoj vrednosti, korisnu površinu imovine množe sa tržištnom vrednosti metra kvadratnog i to čini osnovicu za porez na imovinu.

– Obveznici koji imaju:

  • eksploataciona polja i eksploatacione objekte,
  • objekte u kojima su smešteni proizvodni pogoni prerađivačke industrije koji se koriste za obavljanje delatnosti,
  • objekte za proizvodnju, prenos i distribuciju električne energije, osim trgovine i upravljanja,
  • objekte za proizvodnju gasa,
  • objekte za proizvodnju pare, tople vode, hladnog vazduha i leda,
  • objekte za tretman i odlaganje otpada,
  • objekte u kojima se odvijaju procesi neophodni za ponovnu upotrebu materijala,
  • skladište i stovarišne objekte.

Ukoliko u knjigama imaju iskazanu vrednost zemljišta i objekta posebno, oni za poresku osnovicu uzimaju iskazanu vrednost objekta u knjigama i tržištnu vrednost zemljišta na kojoj se objekat nalazi ako je površina zemljišta preko 10 ari. Obračunati porez na imovinu se umanjuje za porez na zemljište.

– Osnovica poreza na imovinu za žičare, puteve, pruge i druge infrastrukturne objekte, kao i za kablovsku kanalizaciju i druge podzemne građevinske objekte u koje su smeštene mreže namenjene protoku vode (za piće, atmosferske, otpadne i dr.), vodene pare, tople ili vrele vode za potrebe grejanja i druge potrebe korisnika, gasa, nafte i naftnih derivata, telekomunikacija i slično, je knjigovodstvena vrednost objekata na poslednji dan poslovne godine obveznika u tekućoj godini.

– Obveznici koji vode knjige a utvrđuju osnovicu za porez na imovinu kao obveznici koji ne vode knjige, osnovicu čini proizvod korisnih kvadratnih metara pomnožen sa tržištnom vrednošću kvadratnog metra.

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima BLOG-a dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike BLOG-a) i unesite pitanje.

Mihailo Trifunović
 

close
Ukoliko želite da primate tekstove koji nisu objavljeni na blogu ili obaveštenje o novim tekstovima i zakazanim seminarima:

PRIJAVITE SE na naš Newsletter!