PRIZNAVANJE RASHODA U OBLASTI KULTURE U PORESKOM BILANSU

PRIZNAVANJE U PORESKOM BILANSU RASHODA KOJE OBVEZNIK ISKAŽE U SVOJIM POSLOVNIM KNJIGAMA PO OSNOVU IZDATAKA ZA ULAGANJA U OBLASTI KULTURE

 

Prema Zakonu o porezu na dobit pravnih lica propisano je da je osnovica poreza na dobit pravnih lica oporeziva dobit. Osnovica za oporezivu dobit se izračunava tako što se prihod umanji za rashode koji se priznaju prema Zakonu o računovodstvu, MRS, odnosno MSFI i MSFI za MSP.

Rashodi za ulaganje u oblasti kulture se priznaju do 5% od ukupnog prihoda.

Ulaganje u oblasti kulture se smatra investicija namenjena rekonstrukciji postojećih i izgradnji novih objekata kulture, programske aktivnosti, produkciju i opremu koja služi za obavljanje delatnosti kulture i umetnosti. A ulaganja se mogu vršiti u pravna lica koja su taksativno navedena u Pravilniku o ulaganjima u oblasti kulture koja se priznaju kao rashod, a to su:

  • ustanove kulture,
  • umetnička udruženja,
  • fakultete, akademije,
  • umetničke škole i
  • druga domaća pravna lica koja su registrovana za obavljanje delatnosti iz člana 3. ovog pravilnika

Ukoliko ulaganje prelazi 5% od ukopnih prihoda, rashodi za ulaganje u oblasti kulture u poreskom bilansu će se priznati samo do 5% ukupnog prihoda, ostatak neće biti priznat kao rashod.

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Mihailo Trifunović