PRIZNAVANJE RASHODA ISHRANE RADNO ANGAŽOVANIH LICA U PORESKOM BILANSU

 

PRIZNAVANJE U PORESKOM BILANSU RASHODA KOJE OBVEZNIK ISKAŽE U SVOJIM POSLOVNIM KNJIGAMA PO OSNOVU OBEZBEĐIVANJA ISHRANE ZA RADNO ANGAŽOVANA FIZIČKA LICA

 

Prema Zakonu o porezu na dobit pravnih lica propisano je da je osnovica poreza na dobit pravnih lica oporeziva dobit. Osnovica za oporezivu dobit se izračunava tako što se prihod umanji za rashode koji se priznaju prema Zakonu o računovodstvu, MRS, odnosno MSFI i MSFI za MSP.

Ukoliko pravno lice ili preduzetnik angažuje fizičko lice, pri tome u ugovoru navede da će tom fizičkom licu obezbediti hranu i ti troškovi se prikažu kao rashod, tada će se troškovi hrane priznati. Ali ukoliko pravno lice ili preduzetnik koji su angažovali fizičko lice, troškove hrane evidentiraju kao reprezentaciju, ti troškovi će se priznati kao rashod do 0,5% od ukupnog prihoda. Zakonom je propisano da se troškovi reprezentacije priznaju do 0,5% od ukupnih prihoda.

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Mihailo Trifunović