PRAVILNIK O KLASIFIKACIJI OBJEKATA

 

(„Sl. glasnik RS“, br. 22/2015)

Osnovne odredbe

Član 1

Ovim pravilnikom propisuje se klasifikacija objekata prema nameni, funkcionalnim i strukturalnim karakteristikama i stepenu uticaja na okruženje, s obzirom na rizike vezane za izgradnju i eksploataciju.

Član 2

Objekti, u smislu ovog pravilnika, su zgrade i inženjerski objekti.

Zgrada je objekat sa krovom i spoljnim zidovima, izgrađena kao samostalna upotrebna celina koja pruža zaštitu od vremenskih i spoljnih uticaja, a namenjena je za stanovanje, obavljanje neke delatnosti ili za smeštaj i čuvanje životinja, robe, opreme za različite proizvodne delatnosti i dr. Zgradama se smatraju i objekti koji imaju krov, ali nemaju zidove (nadstrešnica) kao i objekti koji su pretežno ili potpuno smešteni ispod površine zemlje (skloništa, podzemne garaže i sl.).

Inženjerski objekti su svi ostali objekti koji nisu zgrade: železnice, putevi, mostovi, aerodromske staze, cevovodi, komunikacioni i električni vodovi i dr.

Član 3

Objekti se razvrstavaju u klase koje nose klasifikacioni broj prema tabeli iz člana 7. ovog pravilnika.

Član 4

Površina objekta, za potrebe određivanja klase objekta, predstavlja ukupnu građevinsku bruto površinu obračunatu u skladu sa tačkom 4.3 SRPS.U.C2.100:2002, odnosno, zbir površina svih nadzemnih i podzemnih etaža objekta, merenih u nivou podova svih delova objekta u okviru spoljnih mera finalno obrađenih obodnih zidova.

Visina zgrada, za potrebe određivanja klase objekta, računa se od površine poda podruma ili druge najniže etaže u zgradi, do najviše kote objekta.

Član 5

Objekti različitih klasa se, za potrebe definisanja sadržaja tehničke dokumentacije, razvrstavaju u sledeće kategorije:

A zgrade – nezahtevni objekti;

B zgrade – manje zahtevni objekti;

V zgrade – zahtevni objekti;

G inženjerski objekti.

Razvrstavanje objekata različitih klasa u kategorije se, prema nameni i stepenu složenosti, vrši prema tabeli iz člana 7. ovog pravilnika.

Objekti koji se sastoje iz delova koji spadaju u različite klase i kategorije

Član 6

Za složene objekte koji se sastoje od delova različite klase, svakom delu određuje se klasa i iskazuje procentualnom zastupljenošću u ukupnoj površini objekta.

Za zgrade koje se sastoje od više delova različite kategorije određuje se kategorija zgrade u celini, tako da joj se dodeljuje kategorija više zahtevnog dela.

Za objekte koji se sastoje od zgrade i inženjerskog objekta, odnosno dela objekta, svakom objektu, odnosno delu objekta, se određuje se posebna kategorija.

Klasifikacija i kategorizacija objekata

Član 7

Klase i kategorije objekata, u smislu ovog pravilnika, prikazane su u narednoj tabeli.

Naziv Objašnjenje Dodatni kriterijum Klasifikacioni broj Kategorija
ZGRADE 1
STAMBENE ZGRADE 11
Stambene zgrade sa jednim stanom  111  
Stambene zgrade sa jednim stanom Izdvojene kuće za stanovanje ili povremeni boravak, kao što su porodične kuće, vile, vikendice, letnjikovci, planinske kolibe, lovačke kuće Do 400 m2 i P+1+Pk (PS) 111011 A
Do 2.000 m2 i P+4+Pk (PS) 111012 B
Preko 2.000 m2 ili P+4+Pk (PS) 111013 V
Kuće u nizu, spojene zidom, ili niz spojenih kuća na strmini (terasama), u kojima svaki stan ima svoj krov i svoj ulaz direktno iz prizemlja Do 2.000 m2 i P+4+Pk (PS) 111021 B
Preko 2.000 m2 ili P+4+Pk (PS) 111022 V
Stambene zgrade sa dva ili više stanova 112
Stambene zgrade sa dva stana 1121  
Stambene zgrade sa dva stana Izdvojene kuće sa dva stana koji se koriste za stalno stanovanje ili povremeni boravak (za odmor i sl.) Do 400 m2 i P+1+Pk/PS 112111 A
Do 2.000 m2 i P+4+Pk (PS) 112112 B
Preko 2.000 m2 ili P+4+Pk (PS) 112113 V
Kuće u nizu, povezane zidom, ili niz kuća spojenih terasama (na strmini), sa dva stana Do 2.000 m2 i P+4+Pk (PS) 112121 B
Preko 2.000 m2 ili P+4+Pk (PS) 112122 V
Stambene zgrade sa tri ili više stanova 1122  
Stambene zgrade sa tri ili više stanova Izdvojene stambene zgrade sa tri stana, za stalno stanovanje ili za povremeni boravak Do 400 m2 i P+1+Pk/PS 112211 A
Do 2.000 m2 i P+4+Pk (PS) 112212 B
Preko 2.000 m2 ili P+4+Pk (PS) 112213 V
Izdvojene i ostale stambene zgrade sa više od tri stana, kao što su stambeni blokovi, kuće sa apartmanima i sl. u kojima su stanovi namenjeni za stalno stanovanje ili za povremeni boravak Do 2.000 m2 i P+4+Pk (PS) 112221 B
Preko 2.000 m2
ili P+4+Pk (PS)
112222 V
Zgrade za stanovanje zajednica 113  
Zgrade za stanovanje zajednica Zgrade za zajedničko stanovanje, uključujući stanove sa potpunom uslugom održavanja i čišćenja za starije osobe, studente, decu i druge društvene grupe, kao npr. domovi penzionera, ustanove i domove koji pružaju brigu za starije i hendikepirane osobe, radnička prenoćišta, studentske domove, sirotišta, prenoćišta uz zgrade internata, domove beskućnika, manastire i dr. Do 400 m2 i P+2 113001 B
Preko 400 m2 ili P+2 113002 V
NESTAMBENE ZGRADE 12  
Hoteli i slične zgrade 121  
Hoteli 1211  
Hoteli i moteli Hoteli, moteli, gostionice sa sobama, pansioni i slične zgrade za noćenje gostiju, s restoranom ili bez njega Do 400 m2 i P+2 121111 B
Preko 400 m2
ili P+2
121112 V
Restorani, barovi i slične ugostiteljske zgrade Zasebne zgrade restorana, barova, kantina Do 400 m2 i P+2 121113 B
Preko 400 m2 ili P+2 121114 V
Ostale zgrade za kratkotrajni boravak 1212  
Ostale zgrade za kratkotrajni boravak Prenoćišta za omladinu (hostele), planinarski domovi, dečiji i porodični kampovi, bungalovi za odmor, odmarališta, druge zgrade za odmor i noćenje izletnika koje nisu drugde razvrstane Do 400 m2 i P+2 121201 B
Preko 400 m2
ili P+2
121202 V
Poslovne zgrade 122  
Poslovne zgrade Zgrade koje se upotrebljavaju u poslovne svrhe, za administrativne i upravne svrhe (banke, pošte, poslovne zgrade lokalne uprave i državnih tela i dr) Do 400 m2 i P+2 122011 B
Preko 400 m2 ili P+2 122012 V
Konferencijski i kongresni centri, zgrade sudova i parlamenta Do 400 m2 i P+2 122021 B
Preko 400 m2 ili P+2 122022 V
Zgrade za trgovinu na veliko i malo 123  
Zgrade za trgovinu na veliko i malo Trgovački centri, zgrade sa prodavnicama, robne kuće, izdvojene prodavnice, apoteke i butici, sajamske hale, prostori za aukcije i izložbe, zatvorene pijace, servisne stanice za motorna vozila itd. Do 400 m2 i P+1 123001 B
Preko 400 m2
ili P+1
123002 V
Zgrade za saobraćaj i komunikacije  124  
Zgrade za komunikacije, stanice, terminali i slične zgrade 1241  
Zgrade drumskog saobraćaja Zgrade s pripadajućim instalacijama i uređajima u njima na autobuskim stanicama 124110 V
Zgrade železničkog saobraćaja Zgrade s pripadajućim instalacijama i uređajima u njima na železničkim stanicama, na stanicama žičara, sedećih žičara, itd. 124121 V
Signalne (skretničarske) kućice, spremišta (remize) za lokomotive i vagone 124122 V
Zgrade vazdušnog saobraćaja Zgrade s pripadajućim instalacijama i uređajima u njima na civilnim i vojnim aerodromima 124131 V
Hangari za avione 124132 V
Zgrade za kontrolu letenja (kontrolni tornjevi) 124133 V
Zgrade vodenog saobraćaja Zgrade s pripadajućim instalacijama i uređajima u njima na lučkim terminalima 124141 V
Svetionici 124142 V
Zgrade pošta i telekomunikacija Zgrade poštanskog prometa, telefonske centrale, telekomunikacijski centri 124151 V
Telefonske govornice 124152 A
Zgrade za televizijsko i radio emitovanje Zgrade za televizijsko i radio emitovanje 124160 V
Ostale zgrade za saobraćaj i komunikacije 124170 V
Garaže 1242
Garaže Samostalne zgrade garaža (nadzemne i podzemne) i parkirališta 124210 V
Ostave za bicikle 124220 A
Industrijske zgrade i skladišta 125  
Industrijske zgrade 1251
Industrijske zgrade Natkrivene zgrade koje se upotrebljavaju za industrijsku proizvodnju, npr. fabrike, radionice, klanice, pivare, hale za montažu itd. radionice do 400 m2 125101 B
radionice preko 400 m2 125102 V
sve osim radionica 125103 V
Rezervoari, silosi i skladišta 1252
Rezervoari i silosi Rezervoari i cisterne 125211 G
Rezervoari za naftu i gas 125212 G
Silosi za cement i druge suve agregate 125213 G
Zatvorena skladišta Specijalizovana skladišta zatvorena s najmanje tri strane zidovima ili pregradama Do 1.500 m2 i P+1 125221 B
preko 1.500 m2 ili P+1 125222 V
Hladnjače 125223 V
Natkrivena skladišta Stalno natkrivena skladišta (s krovom) na otvorenom, s manje od tri zida ili bez zidova Do 1.500 m2 125231 A
Više od 1.500 m² 125232 B
Zgrade za kulturno-umetničku delatnost i zabavu, obrazovanje, bolnice i ostale zgrade za zdravstvenu zaštitu 126  
Zgrade za kulturno-umetničku delatnost i zabavu 1261
Zgrade za kulturno-umetničku delatnost i zabavu Bioskopi, koncertne dvorane, operske kuće, pozorišta, itd. 126101 V
Dvorane za sastanke i višenamenske dvorane koje se uglavnom upotrebljavaju za kulturno-umetničku delatnost i zabavu 126102 V
Kazina, cirkusi, muzičke i plesne dvorane, plesne amaterske škole, diskoteke, paviljoni za promenadne koncerte 126103 V
Zgrade u zoološkim vrtovima i botaničkim baštama 126104 V
Muzeji i biblioteke 1262  
Muzeji i biblioteke Muzeji, umetničke galerije, biblioteke, informaciono-dokumentarni centri 126201 V
Zgrade za čuvanje arhivske građe 126202 V
Školske zgrade i zgrade za naučnoistraživačke delatnosti 1263
Zgrade dečjih vrtića Zgrade u kojima se obavlja predškolsko obrazovanje (jaslice, vrtići) 126310 V
Zgrade osnovnih škola Zgrade za osnovno obrazovanje 126321 V
Zgrade specijalnih škola za hendikepiranu decu 126322 V
Zgrade srednjih i ostalih škola Zgrade srednjih škola (npr. gimnazije, tehničke i srodne škole, industrijske i druge stručne škole) 126331 V
Neprofesionalne vozačke škole za motorna vozila, za obuku letenja i upravljanje plovnim objektima 126332 V
Škole za obrazovanje odraslih i škole kojima se ne može odrediti obrazovni stepen 126333 V
Zgrade fakulteta Zgrade univerziteta, fakulteta, umetničkih akademija, visokih i viših škola 126340 V
Zgrade za naučnoistraživačku delatnost Zgrade koje se koriste za naučno istraživanje, istraživačke laboratorije 126351 V
Meteorološke stanice, zgrade opservatorija 126352 V
Bolnice i ostale zgrade za zdravstvenu zaštitu 1264  
Zgrade bolnica i klinika Zgrade opštih i specijalnih bolnica i klinika u kojima se pruža medicinsko i hirurško lečenje i nega bolesnih i povređenih osoba 126411 V
Sanatorijumi i druge bolnice za duži oporavak i negu bolesnika 126412 V
Psihijatrijske bolnice, porodilišta 126413 V
Univerzitetske bolnice, bolnice za osobe na prevaspitanju, zatvorenike i vojnike 126414 V
Zgrade bolnica i lečilišta koje se koriste za termalno lečenje, talasoterapiju i funkcionalnu rehabilitaciju 126415 V
Ustanove sa kombinovanom uslugom smeštaja, ishrane, nege i lečenja za starije osobe ili hendikepirana lica 126416 V
Ostale zgrade za zdravstvenu zaštitu Zgrade domova zdravlja, zdravstvenih stanica, stanica za hitnu pomoć, poliklinike i lekarske ordinacije 126421 V
Centri za transfuziju krvi, za prikupljanje majčinog mleka 126422 V
Centri za zaštitu majki i dece 126423 V
Zgrade za veterinarsko lečenje Zgrade veterinarskih stanica, bolnica i privatnih ordinacija za lečenje životinja 126430 V
Sportske dvorane 1265
Sportske dvorane Zgrade za sportove koji se održavaju u zatvorenom prostoru (košarkaška i teniska igrališta, plivališta, gimnastičke dvorane, hokej itd.)i koje imaju prostore za gledaoce (tribine, podeste, terase itd.) kao i za učesnike (tuševe, garderobe itd.) 126500 V
Ostale nestambene zgrade 127  
Poljoprivredne zgrade 1271  
Staje za stoku i živinarnici Staje za krave, ovce i koze, konjušnice, svinjci, štenare i zgrade za uzgoj dr. životinja, industrijski i ostali živinarnici Do 600 m2 127111 A
Do 4.000 m2 i visine do 25 m 127112 B
Preko 4.000 m2 ili visine preko 25 m 127113 V
Zgrade za uzgoj, proizvodnju i smeštaj poljoprivrednih proizvoda Zgrade za čuvanje i uzgoj poljoprivrednih proizvoda npr skladišta za poljoprivredne proizvode, ambari, koševi, trapovi, staklenici, vinarije, vinski podrumi i dr. do 600 m2 127121 A
Do 4.000 m2 i visine do 25 m 127122 B
Preko 4.000 m2 ili visine preko 25 m 127123 V
Poljoprivredni silosi Silosi za potrebe poljoprivredne proizvodnje Do 4.000 m2 i visine od 25 m 127131 B
Preko 4.000 m2 ili visine preko 25 m 127132 V
Ostale poljoprivredne zgrade Garaže, hangari i druge zgrade za smeštaj poljoprivrednih mašina i alata, kao i ostale poljoprivredne pomoćne zgrade do 600 m2 127141 A
Do 4.000 m2 i visine do 25 m 127142 B
Preko 4.000 m2 ili visine preko 25m 127143 V
Zgrade za obavljanje verskih i drugih obreda 1272  
Zgrade za obavljanje verskih obreda Crkve, kapele, džamije, sinagoge, katedrale itd. 127210 V
Zgrade na grobljima Mrtvačnice, krematorijumi 127221 V
prostorije za ispraćaj do 200 m2 127222 B
preko 200 m2 127223 V
Ostale građevine na grobljima Grobnice sa spomenicima ili bez spomenika 127230 A
Istorijski ili zaštićeni spomenici 1273  
Istorijski ili zaštićeni spomenici Istorijske ili zaštićene zgrade, bilo koje vrste, koje se ne koriste u druge svrhe 127301 V
Zaštićene ruševine, arheološke iskopine i preistorijska nalazišta 127302 V
Kipovi, komemorativne, umetničke i dekorativne građevine 127303 V
Ostale zgrade, drugde neklasifikovane 1274
Kasarne i ostale zgrade za vojsku, policiju ili vatrogasce Zatvori, kaznenopravni centri i sl. 127410 V
Ostale zgrade, drugde neklasifikovane Nastrešnice na autobuskim stanicama, javni klozeti, perionice itd. 127420 B
2 OSTALE GRAĐEVINE  2  
SAOBRAĆAJNA INFRASTRUKTURA 21  
Autoputevi, putevi i ulice (za saobraćaj motornih vozila) 211  
Autoputevi i ostali putevi 2111  
Autoputevi Putevi koji su izgrađeni i namenjeni isključivo za saobraćaj motornih vozila, imaju najmanje četiri saobraćajne trake tj. Po dve za svaki smer vožnje, fizički odvojene (širine najmanje 3,25 m) i po jednu traku za zaustavljanje vozila u nuždi, bez ukrštanja sa poprečnim putevima i prugom u istom nivou. 211111 G
Sve potrebne instalacije (rasveta, signalizacija) koje omogućuju sigurno odvijanje saobraćaja i parkiranja 211112 G
Ostali putevi (za saobraćaj motornih vozila) Putevi sa najmanje dve saobraćajne trake širine 3 m, kojima je omogućen siguran saobraćajni tok vozila brzinom od najmanje 60 km-h, po kojima se smeju kretati samo motorna vozila, uključujući i raskrsnice 211121 G
Sve potrebne instalacije (rasveta, signalizacija) koje omogućuju sigurno odvijanje saobraćaja i parkiranja 211122 G
Ostali putevi i ulice 2112  
Ostali putevi i ulice Ulice i putevi unutar gradova i ostalih naselja, seoski i šumski putevi i putevi na kojima se odvija saobraćaj motornih vozila, bicikala i zaprežnih vozila, uključujući raskrsnice, obilaznice i kružne tokove, otvorena parkirališta, pešačke staze i zone, trgovi, biciklističke i jahačke staze 211201 G
Sve potrebne instalacije (rasveta, signalizacija) koje omogućuju sigurno odvijanje saobraćaja i parkiranja 211202 G
Železničke pruge 212  
Međumesne železničke pruge 2121  
Međumesne železničke pruge Glavne železničke pruge javnog saobraćaja i sporedni koloseci (uključujući gornji i donji stroj pruge), železničke stanice, železnički prelazi i raskrsnice i pruge u ranžiranim stanicama 212101 G
Sva potrebna železnička infrastruktura koja omogućava sigurno odvijanje saobraćaja (instalacije za rasvetu, signalizaciju, sigurnost i elektrifikaciju) 212102 G
Gradske železničke pruge 2122
Gradske železničke pruge Gradska i prigradska mreža železnice odvojena od ostalog saobraćaja 212211 G
Gradska podzemna železnica, nadzemna železnica, žičana železnica 212212 G
Instalacije za rasvetu, signalizaciju, sigurnost i elektrifikaciju pruga 212213 G
Tramvajske pruge Tramvajske pruge 212221 G
Instalacije za rasvetu, signalizaciju, sigurnost i elektrifikaciju pruga 212222 G
Aerodromske staze 213  
Aerodromske staze 2130  
Aerodromske staze Staze za poletanje 213001 G
Instalacije za rasvetu, signalizaciju, sigurnost prometa pista 213002 G
Mostovi, vijadukti, tuneli i podzemni prolazi 214  
Mostovi i vijadukti 2141  
Mostovi i vijadukti Drumski i železnički mostovi (metalni, armirano betonski ili od dr. materijala) i vijadukti 214101 G
Instalacije za rasvetu, signalizaciju i sigurnost prometa na mostovima 214102 G
Pokretni mostovi, seoski i šumski mostovi sa šinama, pešački mostovi 214103 G
Tuneli i podzemni prolazi 2142  
Tuneli i podzemni prolazi Drumski i železnički tuneli, galerije i podzemni prolazi 214201 G
Pešački podzemni prolazi 214202 G
Instalacije za rasvetu, signalizaciju i sigurnost prometa u tunelima i prolazima 214203 G
Luke, plovni kanali, brane i ostali hidrograđevinski objekti 215
Luke i plovni kanali 2151
Pomorske i rečne luke Pomorske i rečne luke (pristaništa, dokovi, gatovi, molovi, itd.) 215111 G
Vojna pristaništa 215112 G
Dokovi (navozi) u brodogradilištima 215113 G
Plovni kanali Plovni kanali 215120 G
Građevine na rekama i kanalima Građevine na rekama i kanalima (ustavi, mostovi i tuneli na kanalima), izgrađene obale i putevi za tegljenje uz obalu 215130 G
Brane i nasipi 2152  
Brane i nasipi Brane i slične konstrukcije za zadržavanje vode za bilo koju namenu: za potrebe hidroelektrana, navodnjavanje, regulaciju vodotoka, zaštitu od poplava 215201 G
Nasipi, građevine za zaštitu obala 215202 G
Akvadukti, hidrograđevinski objekti za odvodnjavanje i navodnjavanje 2153  
Akvadukti, hidrograđevinski objekti za odvodnjavanje i navodnjavanje Kanali za navodnjavanje i druge građevine za snabdevanje vodom radi kultivisanja zemljišta 215301 G
Akvadukti 215302 G
Drenaže, otvorene jame za odvođenje 215303 G
CEVOVODI, KOMUNIKACIONI I ELEKTRIČNI VODOVI 22  
Međumesni (daljinski) cevovodi, komunikacioni i električni vodovi 221  
Međumesni (daljinski) naftovodi i gasovodi 2211  
Međumesni (daljinski) naftovodi Međumesni nadzemni, podzemni ili podmorski cevovodi za transport sirove nafte i naftnih proizvoda 221111 G
Crpne stanice 221112 G
Međumesni (daljinski) gasovodi Međumesni nadzemni, podzemni ili pomorski cevovodi za transport gasa 221121 G
Crpne stanice 221122 G
Međumesni (daljinski) cevovodi za hemijske i druge proizvode Međumesni nadzemni, podzemni ili podmorski cevovodi za hemijske i druge proizvode 221130 G
Međumesni (daljinski) vodovodi 2212
Međumesni (daljinski) vodovodi Međumesni nadzemni, podzemni ili podmorski vodovod 221210 G
Ostale građevine uz međumesne vodovode Vodozahvati, građevine (uređaji) za čišćenje vode i crpne stanice 221220 G
Međumesni telekomunikacioni vodovi  2213  
Međumesni telekomunikacioni vodovodi Međumesni nadzemni, podzemni ili podmorski telekomunikacioni vodovi, relejni sistemi, radio i televizijske ili kablovske mreže, relejni tornjevi, telekomunikacioni stubovi i infrastruktura za radiokomunikaciju 221300 G
Dalekovodi 2214
Dalekovodi Međumesni nadzemni ili podzemni vodovi za distribuciju električne energije visokog ili srednjeg napona 221411 G
Stubovi dalekovoda (piloni) 221412 G
Transformatorske stanice Transformatorske stanice i podstanice 221420 G
Lokalni cevovodi i vodovi 222  
Lokalna mreža gasovoda 2221  
Lokalna mreža gasovoda Lokalni nadzemni ili podzemni cevovodi za distribuciju gasa (van zgrada) 222100 G
Lokalni vodovodi, parovodi i toplovodi 2222
Lokalni vodovodi Lokalni cevovodi za distribuciju vode (mreža van zgrada) 222210 G
Ostale građevine u lokalnoj vodovodnoj mreži Vodotornjevi i drugi rezervoari za vodu, izvorišta, fontane (česme), hidranti 222220 G
Parovodi i toplovodi Lokalni cevovodi za toplu vodu, paru ili kompromovani vazduh (cevi van zgrada) 222230 G
Kanalizaciona mreža 2223  
Javna kanalizaciona mreža Spoljna kanalizaciona mreža 222311 G
Kanalizacioni kolektori 222312 G
Ostala kanalizaciona mreža Spoljni kanalizacioni kanali i kolektori koji nisu u sklopu javne kanalizacije, npr. u bolničkom ili fabričkom okrugu, turističkim naseljima itd. 222320 G
Objekti za prikupljanje i prečišćavanje otpadnih voda Građevine s odgovarajućim uređajima za prečišćenje otpadnih voda ili bez njih (npr. sabirne jame, taložnice, separatori ulja, septičke jame) 222330 G
Lokalni, električni i telekomunikacioni vodovi 2224
Lokalni električni vodovi Lokalni električni nadzemni ili podzemni vodovi 222410 G
Lokalne transformatorske stanice Transformatorske stanice i podstanice 222420 G
Lokalni telekomunikacioni vodovi Lokalni telekomunikacioni vodovi, nadzemni ili podzemni, kao i pomoćne instalacije (telegrafski stubovi itd) 222431 G
Lokalni televizijski kablovi i zajedničke antene 222432 G
SLOŽENE INDUSTRIJSKE GRAĐEVINE 23  
Složeni industrijski objekti i postrojenja (elektrane, rafinerije itd.) koji nisu zgrade 230
Građevine za rudarstvo i vađenje nafte i gasa 2301  
Građevine za rudarstvo i vađenje nafte i gasa Objekti i postrojenje za rudarstvo, vađenje ugljovodonika, kamenolomi, eksploatacija šljunka itd. (npr. stanice za utovar i istovar, tornjevi za provetravanje itd.) 230101 G
Objekti za proizvodnju gipsa, cementa, cigle i crepa itd. 230102 G
Elektrane 2302
Elektrane Objekti i oprema za proizvodnju električne energije npr. hidroelektrane, termoelektrane za ugalj, nuklearne elektrane, elektrane na vetar 230201 G
Objekti i postrojenja za obradu i preradu nuklearnog materijala 230202 G
Peći za spaljivanje otpadaka 230203 G
Građevine i postrojenja za hemijsku industriju 2303
Građevine i postrojenja za hemijsku industriju Građevinski objekti i postrojenja u hemijskoj industriji, petrohemijska postrojenja ili rafinerije 230301 G
Terminali za ugljovodonike 230302 G
Koksare i plinare 230303 G
Objekti i postrojenja u teškoj industriji, drugde neklasifikovani  2304
Objekti i postrojenja u teškoj industriji, drugde neklasifikovani Objekti i instalacije u teškoj industriji, kao što su visoke peći, valjaonice čelika, livnice itd. 230400 G
OSTALE NEPOMENUTE GRAĐEVINE 24  
Građevine za sport i rekreaciju 241  
Sportski tereni  2411  
Sportski tereni Tereni i pripadajući objekti (osim zgrada) namenjeni za sportove koji se održavaju na otvorenom 241100 G
Ostale građevine za sport i rekreaciju 2412  
Pristaništa u marinama 241210
Ostale građevine za sport i rekreaciju Zabavni parkovi, kao i dr. građevine na otvorenom, uključujući i građevine na brdskim terenima (skijaške staze i liftovi, sedeće žičare itd.), igrališta za golf, sportska uzletišta, hipodromi, objekti koji se pretežno koriste za vodene sportove, oprema na plažama 241221 G
Javni vrtovi i parkovi, ZOO vrtovi i botaničke bašte 241222 G
Ostale građevine (osim zgrada) drugde neklasifikovane 242  
Ostale građevine (osim zgrada) drugde neklasifikovane Vojni objekti (utvrđenja, stražare, bunkeri, strelišta, centri za vojno testiranje) 242001 G
Objekti drugde neklasifikovani, uključujući mesta za lansiranje satelita 242002 G
Odlagalište smeća (deponije) 242003 G

Završna odredba

Član 8

Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

 

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Biljana Trifunović