PDV NA ISPORUKU I MONTAŽU OPREME ZA NAVODNJAVANJE

ODREĐIVANJE PDV DUŽNIKA ZA PROMET KOJI SE ODNOSI NA ISPORUKU SA MONTAŽOM OPREME ZA NAVODNJAVANJE

U zavisnosti od toga da li se radi o građevinskim radovima ili drugim prometom dobara i usluga montaže određuje se dužnik PDV u skladu sa Zakonom o porezu na dodatu vrednost. Prema Zakonu o porezu na dodatu vrednost, ukoliko se radi o građevinskim radovima, dužnik PDV je primalac usluga. A ako se radi o drugom prometu robe i usluga montaže tada je obveznik PDV je lice koje vrši promet dobara i usluga osim ako u skladu sa Zakonom obavezu za plaćanje PDV ima primalac robe i usluga.

Kada se vrši promet robe i usluga za navodnjavanje, ukoliko se prilikom dostavljanja opreme za navodnjavanje vrši i kopanje kanala i drugi pripremni radovi za postavljanje opreme za navodnjavanje, to spada u građevinske radove i dužnik PDV u tom slučaju je kupac opreme, odnosno primalac usluga.

Ukoliko bi se kupcu dostavljala samo oprema za navodnjavanje i njeno montiranje bez radova koji spadaju u građevinske radove, takav promet robe i usluga ne spada u građevinske radove i dužnik PDV u ovom slučaju će biti prodavac opreme.

Uredbom o klasifikaciji delatnosti određeno je šta se smatra građevinskim radovima:

 • 20 Izgradnja stambenih i nestambenih zgrada;
 • 11 Izgradnja puteva i autoputeva;
 • 12 Izgradnja železničkih pruga i podzemnih železnica;
 • 13 Izgradnja mostova i tunela;
 • 21 Izgradnja cevovoda;
 • 22 Izgradnja električnih i telekomunikacionih vodova;
 • 91 Izgradnja hidrotehničkih objekata;
 • 99 Izgradnja ostalih nepomenutih građevina;
 • 11 Rušenje objekata;
 • 12 Priprema gradilišta;
 • 21 Postavljanje električnih instalacija;
 • 22 Postavljanje vodovodnih, kanalizacionih, grejnih i klimatizacionih sistema;
 • 29 Ostali instalacioni radovi u građevinarstvu;
 • 31 Malterisanje;
 • 32 Ugradnja stolarije;
 • 33 Postavljanje podnih i zidnih obloga;
 • 34 Bojenje i zastakljivanje;
 • 91 Krovni radovi;
 • 99 Ostali nepomenuti specifični građevinski radovi.“

Dakle ukoliko se isporučuje roba i pri tome je potrebno da se izvrši montaža te robe, odnosno opreme koja se isporučuje, u zavisnosti da li ti radovi i oprema pripadaju navedenim građevinskim radovima određuje se dužnik PDV.

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 011-00-1194/2016-04 od 16.1.2017. godine)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Mihailo Trifunović