ODLUKA O NAKNADI ZA ZAŠTITU I UNAPREĐIVANJE ŽIVOTNE SREDINE NA TERITORIJI GRADA BEOGRADA

(„Sl. list grada Beograda“, br. 96/2014 i 125/2016)

I UVODNE ODREDBE

Član 1

Ovom odlukom propisuje se naknada za zaštitu i unapređivanje životne sredine na teritoriji grada Beo grada i utvrđuju obveznici, visina, rokovi, način plaćanja naknade i olakšice za određene kategorije obveznika, radi stvaranja materijalnih uslova za ostvarivanje prava i dužnosti Grada Beograda u oblasti zaštite i unapređivanja životne sredine.

Član 2

Naknada za zaštitu i unapređivanje životne sredine (u daljem tekstu: naknada) propisuje se po osnovu korišćenja stambenih i poslovnih zgrada, stanova i poslovnih prostorija za stanovanje, odnosno obavljanje poslovne delatnosti.

Sredstva ostvarena od naknade iz stava 1. ovog člana koriste se kao namenski prihod u skladu sa zakonom i ovom odlukom.

Član 3

Kriterijum za utvrđivanje naknade je površina za korišćenje stambenih i poslovnih zgrada, stanova i poslovnih prostorija za stanovanje, odnosno obavljanje poslovne delatnosti (u daljem tekstu: nepokretnost).

II OBVEZNICI PLAĆANJA NAKNADE

Član 4

Obveznici plaćanja naknade su imaoci prava svojine na nepokretnosti, odnosno zakupci ako se nepokretnost koristi po osnovu prava zakupa.

Naknadu ne plaćaju državni organi i organizacije, organi i organizacije teritorijalne autonomije, organi i organizacije Grada Beograda i gradskih opština, kao i obveznici plaćanja naknade za zagađivanje životne sredine i naknade za zagađivanje područja od posebnog državnog interesa u skladu sa zakonom kojim se uređuje zaštita životne sredine.

III VISINA NAKNADE

Član 5

Mesečna visina naknade koja se plaća po osnovu korišćenja nepokretnosti određuje se prema površini nepokretnosti i iznosi:

1) 0,89 dinara/m2 za korišćenje stambenih zgrada i stanova za stanovanje;

2) 2,71 dinar/m2 za korišćenje poslovnih zgrada i poslovnih prostorija za obavljanje poslovne delatnosti privrednih subjekata.

Stambene zgrade i stanovi iz stava 1. tačka 1) ovog člana su stambeni prostori koji su namenjeni i podobni za stanovanje, uključujući i deo stambenog prostora koji nije posebna celina, a koji se koristi za obavljanje poslovne delatnosti.

Poslovne prostorije iz stava 1. tačka 2) ove odluke su sve prostorije u kojima se obavlja poslovna delatnost, uključujući i stanove u kojima se isključivo obavlja poslovna delatnost.

IV UTVRĐIVANJE, ROKOVI I NAČIN PLAĆANJA NAKNADE

Član 6

Visinu naknade za obveznike koji koriste nepokretnosti iz člana 5. stav 1. tačka 1) ove odluke obračunava javno preduzeće koje se stara o naplati komunalnih usluga i drugih naknada na osnovu podataka kojima raspolaže u sistemu naplate.

Naknadu iz stava 1. ovog člana obveznici plaćaju mesečno.

Član 7

Visinu naknade za obveznike koji koriste nepokretnosti iz člana 5. stav 1. tačka 2) ove odluke utvrđuje Sekretarijat za finansije Gradske uprave grada Beograda – Uprava javnih prihoda (u daljem tekstu: Uprava javnih prihoda) na osnovu prijave za utvrđivanje naknade i drugih podataka kojima raspolaže Uprava javnih prihoda.

Obveznik naknade dužan je da nadležnom odeljenju Uprave javnih prihoda podnese prijavu iz stava 1. ovog člana u roku od 15 dana od dana početka korišćenja nepokretnosti.

Obveznik naknade dužan je da svaku promenu koja ima uticaja na utvrđivanje naknade prijavi nadležnom odeljenju Uprave javnih prihoda u roku od 15 dana od dana nastale promene.

Obrazac prijave za utvrđivanje naknade za korišćenje nepokretnosti iz člana 5. stav 1. tačka 2) utvrdiće Uprava javnih prihoda.

Član 8

Nadležno odeljenje Uprave javnih prihoda rešenjem utvrđuje godišnji iznos naknade za obveznike koji koriste nepokretnosti iz člana 5. stav 1. tačka 2) ove odluke.

Godišnja naknada iz stava 1. ovog člana plaća se u mesečnim iznosima do 15. u mesecu za prethodni mesec.

Do dospelosti obaveze plaćanja naknade po rešenju o utvrđivanju naknade za tekuću godinu iz stava 1. ovog člana, naknada se plaća akontaciono u visini utvrđene obaveze za poslednji mesec godine koja prethodi godini za koju se utvrđuje i plaća naknada.

Razliku između iznosa naknade utvrđenog rešenjem iz stava 1. ovog člana i akontaciono uplaćenog iznosa naknade, obveznik je dužan da plati u roku od 15 dana od dana dostavljanja prvostepenog rešenja o utvrđivanju obaveze plaćanja naknade.

Član 9

Utvrđena naknada iz čl. 6-8. ove odluke uplaćuje se na odgovarajući uplatni račun javnih prihoda u skladu sa pravilnikom kojim se propisuju uslovi i način vođenja računa za uplatu javnih prihoda i raspored sredstava sa tih računa.

Član 10

U pogledu načina utvrđivanja, načina i rokova plaćanja, postupka po pravnim lekovima, obračuna kamate za docnju u plaćanju, povraćaja, zastarelosti, naplate, prinudne naplate i ostalog što nije posebno propisano ovom odlukom, Uprava javnih prihoda primenjuje odredbe zakona kojima se uređuje poreski postupak i poreska administracija.

V OLAKŠICE

Član 11

Naknada utvrđena u članu 6. ove odluke, umanjuje se za 50% po osnovu korišćenja nepokretnosti iz člana 5. stav 1. tačka 1), licima koja ostvaruju prava u oblasti socijalne i boračko-invalidske zaštite.

VI KORIŠĆENJE SREDSTAVA

Član 12

Sredstva obezbeđena u skladu sa odredbama ove odluke, prihod su budžeta grada Beograda i usmeravaju se u celosti u Budžetski fond za zaštitu životne sredine grada Beograda (u daljem tekstu: Budžetski fond) u skladu sa zakonom.

Sredstva iz stava 1. ovog člana koriste se namenski za zaštitu i unapređivanje životne sredine u skladu sa usvojenim godišnjim Programom korišćenja sredstava Budžetskog fonda.

Program korišćenja sredstava Budžetskog fonda za tekuću godinu donosi gradonačelnik grada Beograda, po prethodno pribavljenoj saglasnosti ministarstva nadležnog za zaštitu životne sredine u skladu sa zakonom.

VII KAZNENE ODREDBE

Član 13

Novčanom kaznom od 50.000 do 250.000 dinara kazniće se za prekršaj pravno lice ako:

1) ne podnese ili ne podnese u propisanom roku prijavu za utvrđivanje naknade (član 7. stav 2);

2) ne prijavi ili ne prijavi u propisanom roku svaku nastalu promenu (član 7. stav 3).

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se i odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom od 10.000 do 50.000 dinara.

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se i preduzetnik novčanom kaznom u od 20.000 do 100.000 dinara.

VIII PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 14

Danom stupanja na snagu ove odluke prestaje da važi Odluka o posebnoj naknadi za zaštitu i unapređenje životne sredine („Službeni list grada Beograda“, br. 22/99, 6/01, 37/04, 29/05, 19/07, 43/07, 53/08, 60/09, 45/10, 65/2012 i 50/14).

Član 15

Obveznik naknade iz člana 7. ove odluke dužan je da nadležnom odeljenju Uprave javnih prihoda podnese prijavu iz člana 7. stav 1. ove odluke najkasnije do 31. januara 2015. godine.

Član 16

Preduzeće koje je u skladu sa Odlukom o posebnoj naknadi za zaštitu i unapređenje životne sredine („Službeni list grada Beograda“, br. 22/99, 6/01, 37/04, 29/05, 19/07, 43/07, 53/08, 60/09, 45/10, 65/2012 i 50/14) vršilo naplatu posebne naknade za zaštitu i unapređenje životne sredine do dana stupanja na snagu ove odluke, vodiće sve postupke koji se odnose na naplatu posebne naknade po osnovu korišćenja poslovnih zgrada i poslovnih prostorija za period do stupanja na snagu ove odluke, odnosno do 31. decembra 2014. godine.

Član 17

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu grada Beograda“, a primenjuje se od 1. januara 2015. godine.

 

Samostalni član Odluke o izmeni
Odluke o naknadi za zaštitu i unapređenje životne sredine na teritoriji grada Beograda

(„Sl. list grada Beograda“, br. 125/2016)

Član 2

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu Grada Beograda“, a primenjuje se od 1. januara 2017. godine.

 

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Mihailo Trifunović