ODLUKA O LOKALNIM KOMUNALNIM TAKSAMA ZA TERITORIJU GRADA BEOGRADA

(„Sl. list grada Beograda“, br. 50/2014, 96/2014, 29/2015, 81/2015 i 125/2016)

Član 1

Ovom odlukom uvode se lokalne komunalne takse (u daljem tekstu: komunalne takse) za korišćenje prava, predmeta i usluga na teritoriji grada Beograda i utvrđuju obveznici, visina, olakšice, rokovi i način plaćanja.

Član 2

Komunalna taksa plaća se za:

 1. isticanje firme na poslovnom prostoru;
 2. korišćenje reklamnih panoa, uključujući i isticanje i ispisivanje firme van poslovnog prostora na objektima i prostorima koji pripadaju jedinici lokalne samouprave (kolovozi, trotoari, zelene površine, bandere i sl.);
 3. držanje motornih drumskih i priključnih vozila, osim poljoprivrednih vozila i mašina;
 4. korišćenje prostora na javnim površinama ili ispred poslovnih prostorija u poslovne svrhe, osim radi prodaje štampe, knjiga i drugih publikacija, proizvoda starih i umetničkih zanata i domaće radinosti;
 5. držanje sredstava za igru („zabavne igre“);
 6. korišćenje prostora za parkiranje drumskih motornih i priključnih vozila na uređenim i obeleženim mestim;
 7. zauzeće javne površine građevinskim materijalom i za izvođenje građevinskih radova.

Lokalne komunalne takse ne plaćaju se za korišćenje prava, predmeta i usluga od strane državnih organa i organizacija, organa i organizacija teritorijalne autonomije i jedinica lokalne samouprave i ustanova prema kojima grad Beograd vrši prava osnivača.

Član 3

Obveznik komunalne takse je korisnik prava, predmeta ili usluga za čije je korišćenje propisano plaćanje komunalne takse.

Član 4

Taksena obaveza nastaje danom početka korišćenja prava, predmeta i usluga za čije je korišćenje propisano plaćanje komunalne takse.

Taksena obaveza traje dok traje korišćenje prava, predmeta ili usluge.

Član 5

Na teritoriji grada Beograda komunalna taksa plaća se u različitoj visini zavisno od vrste delatnosti, površine i tehničko-upotrebnih karakteristika objekata, veličine pravnog lica u smislu zakona kojim se uređuje računovodstvo i po delovima teritorije, odnosno u zonama u kojima se nalaze objekti, predmeti ili vrše usluge za koje se plaćaju takse.

Zone i granice zona utvrđene su posebnom odlukom Skupštine grada.

Član 6

Obveznik komunalne takse za isticanje firme na poslovnom prostoru dužan je da podnese prijavu za utvrđivanje obaveze po osnovu komunalne takse nadležnom odeljenju Uprave javnih prihoda grada Beograda (u daljem tekstu: UJP grada Beograda), u roku od 15 dana od dana isticanja firme na poslovnom prostoru.

Obveznik komunalne takse za držanje sredstava za igru („zabavne igre“) dužan je da podnese prijavu za utvrđivanje obaveze po osnovu komunalne takse nadležnom odeljenju UJP grada Beograda, u roku od 15 dana od dana početka držanja sredstava za igru.

Obveznik komunalne takse iz st. 1. i 2. ovog člana dužan je da svaku nastalu promenu prijavi nadležnom odeljenju UJP grada Beograda, u roku od 15 dana od dana nastanka promene.

Obrazac prijave za utvrđivanje obaveze plaćanja lokalne komunalne takse iz st. 1. i 2. ovog člana, utvrđuje Sekretarijat za finansije – UJP grada Beograda.

Član 7

Naplatu komunalne takse vrši UJP grada Beograda, odnosno organizaciona jedinica Gradske uprave grada Beograda, odnosno uprave gradske opštine u skladu sa ovom odlukom.

Za komunalne takse koje se utvrđuju rešenjem UJP grada Beograda, obveznik je dužan da do dospelosti obaveze po rešenju o utvrđivanju komunalne takse za tekuću godinu, plaća mesečne akontacije u visini obaveze za poslednji mesec godine koja prethodi godini za koju se utvrđuje i plaća taksa.

Razliku između komunalne takse utvrđene rešenjem i akontaciono uplaćenog iznosa takse, obveznik je dužan da uplati u roku od 15 dana od dana dostavljanja rešenja o utvrđivanju obaveze za tekuću godinu.

U pogledu načina utvrđivanja, postupka po pravnim lekovima, načina i rokova plaćanja, kamate, povraćaja, zastarelosti, naplate, prinudne naplate i ostalog što nije posebno uređeno ovom odlukom, primenjuje se zakon kojim se uređuje poreski postupak i poreska administracija.

Član 8

Uplata prihoda od komunalnih taksi vrši se na odgovarajuće uplatne račune kod Uprave za trezor Republike Srbije, propisane Pravilnikom o uslovima i načinu vođenja računa za uplatu javnih prihoda i rasporedu sredstava sa tih računa („Službeni glasnik RS“, br. 104/11… i 20/14).

Član 9

Novčanom kaznom od 50.000 dinara kazniće se za prekršaj pravno lice ako:

– nadležnom odeljenju UJP Grada Beograda ne podnese ili ne podnese u propisanom roku, prijavu za utvrđivanje obaveze po osnovu isticanja firme na poslovnom prostoru (član 6. stav 1. odluke);

– nadležnom odeljenju UJP Grada Beograda ne podnese ili ne podnese u propisanom roku, prijavu za utvrđivanje obaveze po osnovu komunalne takse za držanje sredstava za igru („zabavne igre“) (član 6. stav 3. odluke);

– nadležnom odeljenju UJP Grada Beograda ne prijavi ili ne prijavi u propisanom roku svaku nastalu promenu (član 6. stav 3. odluke);

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se i odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom od 5.000 dinara.

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se i preduzetnik novčanom kaznom od 20.000 dinara.

Za prekršaje iz ovog člana, inspektor za utvrđivanje, kontrolu i naplatu izvornih javnih prihoda izdaje prekršajni nalog u skladu sa zakonom.

Član 10

Sastavni deo ove odluke predstavlja Taksena tarifa utvrđena za pojedina prava, predmete i usluge.

Član 11

Danom početka primene ove odluke prestaje da važi Odluka o lokalnim komunalnim taksama za teritoriju grada Beograda („Službeni list grada Beograda“, broj 65/12).

Član 12

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu grada Beograda“, a primenjuje se od 1. jula 2014. godine.

 

Samostalni član Odluke o izmeni
Odluke o lokalnim komunalnim taksama za teritoriju grada Beograda

(„Sl. list grada Beograda“, br. 96/2014)

Član 2

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu grada Beograda“, a primenjuje se od 1. januara 2015. godine.

 

Samostalni član Odluke o izmeni i dopuni
Odluke o lokalnim komunalnim taksama za teritoriju grada Beograda

(„Sl. list grada Beograda“, br. 29/2015)

Član 3

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu Grada Beograda“.

 

Samostalni član Odluke o izmeni
Odluke o lokalnim komunalnim taksama za teritoriju grada Beograda

(„Sl. list grada Beograda“, br. 81/2015)

Član 2

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu Grada Beograda“, a primenjuje se od 1. januara 2016. godine.

 

Samostalni član Odluke o izmeni
Odluke o lokalnim komunalnim taksama za teritoriju grada Beograda

(„Sl. list grada Beograda“, br. 125/2016)

Član 3

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu Grada Beograda“, a primenjuje se od 1. januara 2017. godine.

 

TAKSENA TARIFA

Tarifni broj 1.

 1. Lokalna komunalna taksa za isticanje firme na poslovnom prostoru (u daljem tekstu: taksa) utvrđuje se na godišnjem nivou zavisno od registrovane pretežne delatnosti obveznika, odnosno delatnosti koju obveznik obavlja predviđenu Zakonom o finansiranju lokalne samouprave, i to: bankarstva; osiguranja imovine i lica; proizvodnje i trgovine naftom i derivatima nafte; proizvodnje i trgovine na veliko duvanskim proizvodima; proizvodnje cementa; poštanskih, mobilnih i telefonskih usluga; elektroprivrede; kazina, kockarnica, kladionica, bingo sala i pružanja kockarskih usluga i noćnih barova i diskoteka, veličine pravnog lica u smislu zakona kojim se uređuje računovodstvo i po zonama u kojima se nalazi poslovni objekat na kojem je istaknuta firma.
 2. Delatnosti predviđene Zakonom o finansiranju lokalne samouprave raspoređene su u okviru I, II i III grupe delatnosti, a delatnosti predviđene Uredbom o klasifikaciji delatnosti su po šiframa delatnosti raspoređene u okviru IV, V i VI grupe delatnosti iz ove tarife, i to:

I grupa:

– Bankarstvo;

– Osiguranje imovine i lica;

– Proizvodnja nafte;

– Trgovina na veliko duvanskim proizvodima;

– Poštanske aktivnosti komercijalnog servisa;

– Mobilne i telefonske usluge;

– Kazina, kockarnice, kladionice, bingo sale i pružanje kockarskih usluga;

II grupa:

– Trgovina naftom i derivatima nafte;

– Poštanske aktivnosti javnog servisa;

– Elektroprivreda;

– Noćni barovi i diskoteke;

III grupa:

– Proizvodnja derivata nafte;

– Proizvodnja duvanskih proizvoda;

– Proizvodnja cementa.

IV grupa:

06 – Eksploatacija sirove nafte i prirodnog gasa;

46.35 – Trgovina na veliko duvanskim proizvodima;

46.51 – Trgovina na veliko računarima, računarskom opremom i softverima;

46.66 – Trgovina na veliko ostalim kancelarijskim mašinama i opremom;

46.72 – Trgovina na veliko metalima i metalnim rudama;

53.20 – Poštanske aktivnosti komercijalnog servisa;

61- Telekomunikacije;

62 – Računarsko programiranje, konsultantske i s tim povezane delatnosti;

63 – Informacione uslužne delatnosti;

64 – Finansijske usluge, osim osiguranja i penzijskih fondova;

65 – Osiguranje, reosiguranje i penzijski fondovi, osim obaveznog socijalnog osiguranja;

66 – Pomoćne delatnosti u pružanju finansijskih usluga i osiguranju;

68 – Poslovanje nekretninama;

69 – Pravni i računovodstveni poslovi;

70 – Upravljačke delatnosti, savetovanje u vezi s upravljanjem;

71- Arhitektonske i inženjerske delatnost; inženjersko ispitivanje i analize;

73 – Reklamiranje i istraživanje tržišta;

74 – Ostale stručne, naučne i tehničke delatnosti;

77 – Iznajmljivanje i lizing;

78 – Delatnosti zapošljavanja;

80 – Zaštitne i istražne delatnosti;

82.20 – Delatnost pozivnih centara;

82.30 – Organizovanje sastanaka i sajmova;

82.91 – Delatnost agencija za naplatu potraživanja i kreditnih biroa;

92 – Kockanje i klađenje.

V grupa:

02 – Šumarstvo i seča drveća;

05 – Eksploatacija uglja;

07 – Eksploatacija ruda metala;

08 – Ostalo rudarstvo;

09 – Uslužne delatnosti u rudarstvu i geološkim istraživanjima;

10.83 – Prerada čaja i kafe;

20.11 – Proizvodnja industrijskih gasova;

23.69 – Proizvodnja ostalih proizvoda od betona, gipsa i cementa;

32.1 – Proizvodnja nakita, bižuterije i sličnih predmeta;

35 – Snabdevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija;

36 – Skupljanje, prečišćavanje i distribucija vode;

37 – Uklanjanje otpadnih voda;

38 – Sakupljanje, tretman i odlaganje otpada; ponovno iskorišćavanje otpadnih materija;

39 – Sanacija, rekultivacija i druge usluge u oblasti upravljanja otpadom;

45 – Trgovina na veliko i trgovina na malo i popravka motornih vozila i motocikala (osim 45.20 i 45.40);

46 – Trgovina na veliko, osim trgovine motornim vozilima i motociklima (osim 46.35, 46.51, 46.66 i 46.72);

47 – Trgovina na malo, osim trgovine motornim vozilima i motociklima;

49 – Kopneni saobraćaj i cevovodni transport

50 – Vodeni saobraćaj;

51 – Vazdušni saobraćaj;

52 – Skladištenje i prateće aktivnosti u saobraćaju;

53 – Poštanske aktivnosti (osim 53.20);

55 – Smeštaj;

56 – Delatnost pripremanja i posluživanja hrane i pića;

58.19 – Ostala izdavačka delatnost;

59 – Kinematografska i televizijska produkcija, snimanje zvučnih zapisa i izdavanje muzičkih zapisa;

60 – Programske aktivnosti i emitovanje;

79 – Delatnost putničkih agencija, tur-operatora, usluge rezervacije i prateće aktivnosti;

81 – Usluge održavanja objekata i okoline;

82 – Kancelarijsko-administrativne i druge pomoćne poslovne delatnosti (osim 82.20, 82.30 i 82.91);

94 – Delatnosti udruženja;

95.11 – Popravka računara i periferne opreme;

95.12. – Popravka komunikacione opreme.

96 – Ostale lične uslužne delatnosti (osim 96.01 i 96.02);

97 – Delatnost domaćinstava koja zapošljavaju poslugu;

VI grupa

01 – Poljoprivredna proizvodnja, lov i prateće uslužne delatnosti;

03 – Ribarstvo i akvakulture;

10 – Proizvodnja prehrambenih proizvoda (osim 10.83);

11 – Proizvodnja pića;

12 – Proizvodnja duvanskih proizvoda;

13 – Proizvodnja tekstila;

14 – Proizvodnja odevnih predmeta;

15 – Proizvodnja kože i predmeta od kože;

16 – Prerada drveta i proizvodi od drveta, plute, slame i pruća, osim nameštaja;

17 – Proizvodnja papira i proizvoda od papira;

18 – Štampanje i umnožavanje audio i video zapisa;

19 – Proizvodnja koksa i derivata nafte;

20 – Proizvodnja hemikalija i hemijskih proizvoda (osim 20.11);

21 – Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i preparata;

22 – Proizvodnja proizvoda od gume i plastike;

23 – Proizvodnja proizvoda od ostalih nemetalnih minerala (osim 23.69);

24 – Proizvodnja osnovnih metala;

25 – Proizvodnja metalnih proizvoda, osim mašina i uređaja;

26 – Proizvodnja računara, elektronskih i optičkih proizvoda;

27 – Proizvodnja električne opreme;

28 – Proizvodnja nepomenutih mašina i nepomenute opreme;

29 – Proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica;

30 – Proizvodnja ostalih saobraćajnih sredstava;

31 – Proizvodnja nameštaja;

32 – Ostale prerađivačke delatnosti (osim 32.1);

33 – Popravka i montaža mašina i opreme;

41 – Izgradnja zgrada;

42 – Izgradnja ostalih građevina;

43 – Specijalizovani građevinski radovi;

45.20. – Održavanje i popravka motornih vozila;

45.40. – Trgovina motociklima, delovima i priborom, održavanje i popravka motocikala;

58 – Izdavačke delatnosti (osim 58.19);

72 – Naučno istraživanje i razvoj;

75 – Veterinarske delatnosti;

84 – Javna uprava i odbrana, obavezno socijalno osiguranje;

85 – Obrazovanje;

86 – Zdravstvene delatnosti;

87 – Socijalna zaštita sa smeštajem;

88 – Socijalna zaštita bez smeštaja;

90 – Stvaralačke, umetničke i zabavne delatnosti;

91 – Delatnost biblioteka, arhiva, muzeja, galerija i zbirki i ostale kulturne delatnosti;

93 – Sportske, zabavne i rekreativne delatnosti;

95 – Popravka računara i predmeta za ličnu upotrebu i upotrebu u domaćinstvu; (osim 95.11 i 95.12)

96.01 – Pranje i hemijsko čišćenje tekstilnih i krznenih proizvoda;

96.02 – Delatnost frizerskih i kozmetičkih salona;

98 – Delatnost domaćinstava koja proizvode robu i usluge za sopstvene potrebe;

99 – Delatnost eksteritorijalnih organizacija i tela.

 1. Preduzetnici i pravna lica koja su prema zakonu kojim se uređuje računovodstvo razvrstana u mikro i mala pravna lica (osim preduzetnika i pravnih lica koja obavljaju delatnosti predviđene u tački 2. ovog tarifnog broja u okviru grupa I, II i III, i to: bankarstva; osiguranja imovine i lica; proizvodnje i trgovine naftom i derivatima nafte; proizvodnje i trgovine na veliko duvanskim proizvodima; proizvodnje cementa; poštanskih, mobilnih i telefonskih usluga; elektroprivrede; kazina, kockarnica, kladionica, bingo sala i pružanja kockarskih usluga i noćnih barova i diskoteka), a imaju godišnji prihod do 50.000.000 dinara, ne plaćaju taksu.
 2. Pravna lica koja su prema zakonu kojim se uređuje računovodstvo razvrstana u velika, srednja, mala i mikro pravna lica i preduzetnici, osim pravnih lica i preduzetnika iz tačke 3. ovog tarifnog broja, plaćaju taksu u godišnjem iznosu, zavisno od grupe delatnosti i zone, prema sledećoj tabeli:

u dinarima

Grupe delatnosti i zone Velika pravna lica Srednja pravna lica Mala i mikro pravna lica Preduzetnici
I grupa        
I zona – ekstra zona poslovanja 655.000 393.000 196.500 131.000
I zona osim ekstra zone poslovanja 533.078 319.846 159.923 106.615
II zona 466.442 279.865 139.932 93.289
III zona 399.808 239.885 119.943 79.961
IV zona 333.174 199.904 99.952 66.634
V zona 266.538 159.923 79.961 53.308
VI zona 199.904 119.943 59.971 39.981
VII zona 166.586 99.952 49.976 33.317
VIII zona i zona specifičnih namena 133.270 79.961 39.981 26.654
II grupa        
I zona – ekstra zona poslovanja 491.250 294.750 147.375 98.250
I zona osim ekstra zone poslovanja 394.871 236.923 118.462 78.975
II zona 345.513 207.306 103.654 69.102
III zona 296.153 177.693 88.847 59.230
IV zona 246.794 148.077 74.040 49.359
V zona 197.437 118.462 59.230 39.488
VI zona 148.077 88.847 44.423 29.616
VII zona 123.398 74.040 37.019 24.680
VIII zona i zona specifičnih namena 98.718 59.230 29.616 19.743
III grupa        
I zona – ekstra zona poslovanja 327.500 196.500 98.250 65.500
I zona osim ekstra zone poslovanja 260.615 156.370 78.185 52.124
II zona 228.038 136.823 68.411 45.608
III zona 195.462 117.277 58.638 39.092
IV zona 162.885 97.731 48.865 32.577
V zona 130.306 78.185 39.092 26.062
VI zona 97.731 58.638 29.320 19.545
VII zona 81.442 48.865 24.434 16.289
VIII zona i zona specifičnih namena 65.154 39.092 19.545 13.032
IV grupa        
I zona – ekstra zona poslovanja 230.424 148.077 74.040 49.359
I zona osim ekstra zone poslovanja 197.437 118.462 59.230 39.488
II zona 172.757 103.654 51.827 34.552
III zona 148.077 88.847 44.423 29.616
IV zona 123.398 74.040 37.019 24.680
V zona 98.718 59.230 29.616 19.743
VI zona 74.040 44.423 22.211 14.807
VII zona 61.699 37.019 18.509 12.339
VIII zona i zona specifičnih namena 49.359 29.616 14.807 9.872
V grupa        
I zona – ekstra zona poslovanja 197.437 118.462 59.230 39. 488
I zona osim ekstra zone poslovanja 157.949 94.768 47.385 31.589
II zona 138.205 82.923 41.462 27.641
III zona 118.462 71.077 35.538 23.692
IV zona 98.718 59.230 29.616 19.743
V zona 78.975 47.385 23.692 15.795
VI zona 59.230 35.538 17.770 11.847
VII zona 49.359 29.616 14.807 9.872
VIII zona i zona specifičnih namena 39.488 23.692 11.847 7.897
VI grupa        
I zona – ekstra zona poslovanja 148.077 88.847 44.423 29.616
I zona osim ekstra zone poslovanja 118.462 71.077 35.538 23.692
II zona 103.654 62.192 31.096 20.731
III zona 88.847 53.308 26.654 17.770
IV zona 74.040 44.423 22.211 14.807
V zona 59.230 35.538 17.770 11.847
VI zona 44.423 26.654 13.327 8.885
VII zona 37.019 22.211 11.105 7.404
VIII zona i zona specifičnih namena 29.616 17.770 8.885 5.923

Pravna lica koja obavljaju delatnost kazina, kockarnica, kladionica, bingo sala i pružanja kockarskih usluga plaćaju taksu u iznosu propisanom u tabeli za velika pravna lica, zavisno od zone u okviru I grupe delatnosti.

Novoosnovana pravna lica koja obavljaju delatnosti iz I, II i III grupe, osim pravnih lica koja obavljaju delatnost kazina, kockarnica, kladionica, bingo sala i pružanja kockarskih usluga, za godinu u kojoj su registrovana za obavljanje delatnosti plaćaju taksu u iznosu propisanom u tabeli za mala i mikro pravna lica, zavisno od grupe delatnosti i zone.

Novoosnovani preduzetnici koji obavljaju delatnosti iz I, II ili III grupe, za godinu u kojoj su registrovani za obavljanje delatnosti plaćaju taksu u iznosu propisanom u tabeli za preduzetnike, u zavisnosti od grupe delatnosti i zone.

Obveznik takse koji u poslovnom objektu obavlja delatnosti iz I, II ili III grupe plaća taksu u iznosu propisanom za te grupe delatnosti, a ukoliko u poslovnom objektu ne obavlja delatnosti iz I, II ili III grupe plaća taksu u iznosu propisanom za grupu IV, V ili VI, prema registrovanoj pretežnoj delatnosti.

Obveznik takse koji u istom poslovnom objektu obavlja delatnosti razvrstane u različite grupe (I, II, III grupi), plaća taksu predviđenu za višu grupu delatnosti.

 1. Pod firmom, u smislu ove odluke, podrazumeva se svaki istaknuti naziv ili ime, koje upućuje na to da pravno ili fizičko lice obavlja određenu delatnost.

Ako se na jednom poslovnom objektu nalazi više istaknutih firmi istog obveznika, taksa se plaća samo za jednu firmu.

 1. Iznos takse propisan u tački 4. ovog tarifnog broja, umanjuje se:

1) Pravnim licima, čije je sedište na teritoriji Grada Beograda, taksa se umanjuje za 20% za istaknutu firmu na poslovnom objektu koji se nalazi na adresi izvan sedišta.

2) Za isticanje firme na kiosku, na tezgi u zatvorenom prostoru i na objektu na kome je otvoren šalter, taksa se plaća u iznosu propisanom za preduzetnike, u okviru odgovarajuće zone i grupe delatnosti.

3) Za isticanje firme na tezgi na otvorenom prostoru, taksa se plaća 50% od iznosa propisanog za preduzetnike, u okviru odgovarajuće zone i grupe delatnosti.

Takseni obveznik koji ima pravo na umanjenje, može koristiti olakšice ili deo olakšice, za koje dostavi odgovarajuće dokaze nadležnom odeljenju UJP.

Taksenom obvezniku koji ima pravo na umanjenje po više osnova, iznos takse ne može biti manji od iznosa propisanog za preduzetnika, izuzev obveznika iz podt. 3).

Umanjenja iz ove tačke ne odnose se na obavljanje delatnosti kazina, kockarnica, kladionica, bingo sala i pružanja kockarskih usluga.

 1. Komunalna taksa po ovom tarifnom broju plaća se na osnovu zaduženja nadležnog odeljenja UJP Grada Beograda, mesečno do 15. u mesecu za prethodni mesec.

Tarifni broj 2.

 1. Za korišćenje reklamnih panoa, odnosno objekata i sredstva za oglašavanje, taksa se utvrđuje na godišnjem nivou i to:

1a) Za oglašavanje na posebnim objektima za oglašavanje koji se postavljaju na javnim površinama putem javnog konkursa, taksa se utvrđuje po objektu i to:

– za preduzetnike, mikro i mala pravna lica koja imaju godišnji prihod preko 50.000.000 dinara i srednja pravna lica iznosi 12.662 dinara;

– za velika pravna lica iznosi 19.262 dinara;

– za velika, srednja, mala i mikro pravna lica i preduzetnike koji obavljaju delatnosti bankarstva, osiguranje imovine i lica, proizvodnju i trgovinu naftom i derivatima nafte, proizvodnje i trgovine na veliko duvanskim proizvodima, proizvodnje cementa, poštanskih, mobilnih i telefonskih usluga, elektroprivrede, kazina, kockarnica, kladionica, bingo sala i pružanja kockarskih usluga i noćnih barova i diskoteka iznosi 62.775 dinara.

1b) Za sredstva za oglašavanje koji se postavljaju na stubovima javne rasvete, niskonaponske i kontaktne mreže taksa se utvrđuje za svaki objekat odnosno sredstvo za oglašavanje i to:

– za preduzetnike, mikro i mala pravna lica koja imaju godišnji prihod preko 50.000.000 dinara i srednja pravna lica iznosi 1.034 dinara;

– za velika pravna lica iznosi 1.550 dinara;

– za velika, srednja, mala i mikro pravna lica i preduzetnike koji obavljaju delatnosti bankarstva, osiguranje imovine i lica, proizvodnju i trgovinu naftom i derivatima nafte, proizvodnje i trgovine na veliko duvanskim proizvodima, proizvodnje cementa, poštanskih, mobilnih i telefonskih usluga, elektroprivrede, kazina, kockarnica, kladionica, bingo sala i pružanja kockarskih usluga i noćnih barova i diskoteka iznosi 5.267 dinara.

1v) Za laserske prikaze i balone taksa se utvrđuje po prikazu odnosno balonu i to:

– za preduzetnike, mikro i mala pravna lica koja imaju godišnji prihod preko 50.000.000 dinara i srednja pravna lica iznosi 30.723 dinara;

– za velika pravna lica iznosi 46.085 dinara;

– za velika, srednja, mala i mikro pravna lica i preduzetnike koji obavljaju delatnosti bankarstva, osiguranje imovine i lica, proizvodnju i trgovinu naftom i derivatima nafte, proizvodnje i trgovine na veliko duvanskim proizvodima, proizvodnje cementa, poštanskih, mobilnih i telefonskih usluga, elektroprivrede, kazina, kockarnica, kladionica, bingo sala i pružanja kockarskih usluga i noćnih barova i diskoteka iznosi 153.616 dinara.

1g) Za plakate taksa se utvrđuje po plakatu i to:

– za preduzetnike, mikro i mala pravna lica koja imaju godišnji prihod preko 50.000.000 dinara i srednja pravna lica iznosi 6.585 dinara;

– za velika pravna lica iznosi 9.875 dinara;

– za velika, srednja, mala i mikro pravna lica i preduzetnike koji obavljaju delatnosti bankarstva, osiguranje imovine i lica, proizvodnju i trgovinu naftom i derivatima nafte, proizvodnje i trgovine na veliko duvanskim proizvodima, proizvodnje cementa, poštanskih, mobilnih i telefonskih usluga, elektroprivrede, kazina, kockarnica, kladionica, bingo sala i pružanja kockarskih usluga i noćnih barova i diskoteka iznosi 32.895 dinara.

 1. Za korišćenje reklamnih panoa, odnosno objekata i sredstava za oglašavanje taksa se utvrđuje po zonama na godišnjem nivou i to:

2a) Za korišćenje reklamnih panoa, odnosno sredstava za oglašavanje, koji se postavljaju na zgrade, privremene montažne objekte, ograde, podzide i sl., na ograde gradilišta, zaštitne prekrivače građevinskih skela, transparente između stubova i za oglašavanje na posebnih objektima koji se postavljaju na drugim površinama taksa se utvrđuje za svaki objekat, odnosno sredstvo za oglašavanje i godišnje iznosi:

– za preduzetnike, mikro i mala pravna lica koja imaju godišnji prihod preko 50.000.000 dinara i srednja pravna lica

Reklamna površina I zona ekstra zona poslovanja I zona osim ekstra zone poslovanja II zona III zona IV zona V zona VI zona VII zona VIII zona Zona spec. nam.
do 2 m2 6.585 5.931 5.345 4.807 4.327 3.895 3.509 3.158 2.843 2.843
preko 2 m2 do 12 m2 16.463 14.826 13.363 12.017 10.820 9.737 8.772 7.895 7.106 7.106
preko 12 m2 30.723 29.627 26.667 23.977 21.581 19.438 17.499 15.743 14.165 14.165

– za velika pravna lica iznosi

Reklamna površina I zona ekstra zona poslovanja I zona osim ekstra zone poslovanja II zona III zona IV zona V zona VI zona VII zona VIII zona Zona spec. nam.
do 2 m2 9.872 8.890 8.000 7.205 6.479 5.826 5.239 4.656 4.212 4.212
preko 2 m2 do 12 m2 24.679 22.223 20.001 18.013 16.200 14.563 13.100 11.697 10.527 10.527
preko 12 m2 46.085 44.447 40.002 36.002 32.398 29.123 26.201 23.568 21.228 21.228

– za velika, srednja, mala i mikro pravna lica i preduzetnike koji obavljaju delatnosti bankarstva, osiguranje imovine i lica, proizvodnju i trgovinu naftom i derivatima nafte, proizvodnje i trgovine na veliko duvanskim proizvodima, proizvodnje cementa, poštanskih, mobilnih i telefonskih usluga, elektroprivrede, kazina, kockarnica, kladionica, bingo sala i pružanja kockarskih usluga i noćnih barova i diskoteka

Reklamna površina I zona ekstra zona poslovanja I zona osim ekstra zone poslovanja II zona III zona IV zona V zona VI zona VII zona VIII zona Zona spec. nam.
do 2 m2 32.925 30.352 27.311 24.586 22.130 19.907 17.919 16.141 14.503 14.503
preko 2 m2 do 12 m2 82.297 75.881 68.279 61.464 55.324 49.768 44.797 40.352 36.260 36.260
preko 12 m2 153.616 148.136 133.322 119.988 107.992 97.196 87.489 78.729 70.881 70.881

2b) Za reklamne zastave taksa se utvrđuje po zastavi i godišnje iznosi i to:

– za preduzetnike, mikro i mala pravna lica koja imaju godišnji prihod preko 50.000.000 dinara i srednja pravna lica

Reklamna površina I zona ekstra zona poslovanja I zona osim ekstra zone poslovanja II zona III zona IV zona V zona VI zona VII zona VIII zona Zona spec. nam.
do 1 m2 2.561 2.304 2.105 1.872 1.673 1.520 1.345 1.206 1.088 1.088
preko 1 m2 4.023 3.521 3.158 2.843 2.550 2.292 2.059 1.872 1.673 1.673

– za velika pravna lica iznosi

Reklamna površina I zona ekstra zona poslovanja I zona osim ekstra zone poslovanja II zona III zona IV zona V zona VI zona VII zona VIII zona Zona spec. nam.
do 1 m2 3.843 3.457 3.123 2.806 2.509 2.280 2.017 1.806 1.632 1.632
preko 1 m2 5.860 5.281 4.737 4.262 3.825 3.439 3.088 2.790 2.509 2.509

– za velika, srednja, mala i mikro pravna lica i preduzetnike koji obavljaju delatnosti bankarstva, osiguranje imovine i lica, proizvodnju i trgovinu naftom i derivatima nafte, proizvodnje i trgovine na veliko duvanskim proizvodima, proizvodnje cementa, poštanskih, mobilnih i telefonskih usluga, elektroprivrede, kazina, kockarnica, kladionica, bingo sala i pružanja kockarskih usluga i noćnih barova i diskoteka

Reklamna površina I zona ekstra zona poslovanja I zona osim ekstra zone poslovanja II zona III zona IV zona V zona VI zona VII zona VIII zona Zona spec. nam.
do 1 m2 5.124 4.610 4.212 3.743 3.346 3.041 2.690 2.409 2.175 2.175
preko 1 m2 7.813 7.042 6.316 5.684 5.100 4.586 4.117 3.697 3.345 3.345
 1. Komunalna taksa po ovom tarifnom broju plaća se do 15. u mesecu za prethodni mesec na osnovu zaduženja nadležnog odeljenja UJP Grada Beograda, a po prethodno izdatom aktu uprave gradske opštine, odnosno organizacione jedinice Gradske uprave Grada Beograda, u skladu sa posebnom odlukom Skupštine Grada Beograda.

Uprava gradske opštine, odnosno organizaciona jedinica Gradske uprave Grada Beograda je u obavezi da jedan primerak akta iz stava 1. ove tačke, dostavi nadležnom odeljenju UJP Grada Beograda sa sledećim podacima:

– za pravno lice: naziv i adresu sedišta pravnog lica, poreski identifikacioni broj, matični broj i tekući račun;

– za fizičko lice – preduzetnika: ime i prezime, naziv radnje sa adresom, poreski identifikacioni broj, matični broj radnje, tekući račun radnje, JMBG i adresa stanovanja fizičkog lica.

Tarifni broj 3.

 1. Lokalna komunalna taksa za držanje motornih, drumskih i priključnih vozila, osim poljoprivrednih vozila i mašina, koja se plaća prilikom registracije vozila, utvrđuje se u sledećim iznosima:

u dinarima

Red. broj Vrsta vozila  
1. Vrsta L – mopedi, motocikli i tricikli  
1.1. do 125 cm3 440
1.2. preko 125 cm3 do 250 cm3 650
1.3. preko 250 cm3 do 500 cm3 1.090
1.4. preko 500 cm3 do 1.200 cm3 1.320
1.5. preko 1.200 cm3 1.630
2. Vrsta M – vozila za prevoz lica  
2.1. M1 – putničko vozilo  
2.1.1. do 1.150 cm3 540
2.1.2. preko 1.150 cm3 do 1.300 cm3 1.090
2.1.3. preko 1.300 cm3 do 1.600 cm3 1.630
2.1.4. preko 1.600 cm3 do 2.000 cm3 2.180
2.1.5. preko 2.000 cm3 do 3.000 cm3 3.290
2.1.6. preko 3.000 cm3 5.450
2.2. M2 – laki autobus 50 dinara po registrovanom sedištu
2.3. M3 – teški autobus 50 dinara po registrovanom sedištu
3. Vrsta N Vrsta N – teretna vozila  
3.1. do 2 t nosivosti 1.640
3.2. od 2 t do 5 t nosivosti 2.180
3.3. od 5 t do 12 t nosivosti 3.820
3.4. preko 12 t nosivosti 5.450
4. Vrsta O – priključna vozila  
4.1. do 1 t nosivosti 440
4.2. od 1 t do 5 t nosivosti 760
4.3. od 5 t do 10 t nosivosti 1.040
4.4. od 10 t do 12 t nosivosti 1.420
4.5. preko 12 t nosivosti 2.180
 1. Taksu iz ovog tarifnog broja ne plaćaju:

1) osobe sa invaliditetom sa 80 ili više procenata telesnog oštećenja, na jedno vozilo, koje se na njeno ime prvo registruje u jednoj godini;

2) osobe sa invaliditetom kod kojih postoji telesno oštećenje koje ima za posledicu nesposobnost donjih ekstremiteta nogu od 60 ili više procenata, na jedno vozilo, koje se na njeno ime prvo registruje u jednoj godini;

3) roditelji višestruko ometene dece koja su u otvorenoj zaštiti, odnosno o kojima roditelji neposredno brinu, na jedno vozilo, koje se na njihovo ime, odnosno na ime jednog od njih, prvo registruje u jednoj godini;

4) organizacije osoba sa invaliditetom osnovane sa ciljem pružanja pomoći licima sa invaliditetom, koje su registrovane u skladu sa zakonom – za vozila prilagođena isključivo za prevoz njihovih članova;

Lica koja ispunjavaju uslove za ostvarivanje prava iz ove tačke, podnose dokaze o ispunjenosti uslova za godinu u kojoj se vrši registracija.

Tarifni broj 4.

 1. Za korišćenje prostora na javnim površinama ili ispred poslovnih prostorija u poslovne svrhe, osim radi prodaje štampe, knjiga i drugih publikacija, proizvoda starih i umetničkih zanata i domaće radinosti, za svaki ceo i započeti m2 prostora koji se koristi, utvrđuje se taksa srazmerno vremenu korišćenja, i to:

1) za obavljanje poslovne delatnosti (privremeni objekti – kiosci, drugi manji montažni objekti i drugi slični objekti za prodaju robe na malo, za pružanje ugostiteljskih, zanatskih usluga i drugih usluga; pokretni privremeni objekti – tezge, aparati za sladoled, aparati za kokice, kesten, kukuruz i slično, konzervatori za sladoled, rashladne vitrine za prodaju osvežavajućih napitaka, automati za prodaju robe na malo i pružanje usluga: bankomat, automat za prodaju štampe, napitaka, konditorskih proizvoda i slično, i drugi pokretni objekti za prodaju robe na malo i vršenje zanatskih i drugih usluga, specijalizovana vozila za obavljanje delatnosti trgovine na malo i druge delatnosti u skladu sa zakonom, namenski montažni objekti za potrebe obavljanja delatnosti javnih komunalnih preduzeća – terminusni objekat, montažni objekat za smeštaj alata, opreme i slično, kao i telefonske govornice), taksa se utvrđuje dnevno:

dinara

– I zona – ekstra zona poslovanja 71,50
– I zona osim ekstra zone poslovanja 56,60
– II zona 45,50
– III zona 36,90
– IV zona 29,50
– V zona 23,40
– VI zona 18,40
– VII zona 14,70
– VIII zona 12,20
– zona specifičnih namena 9,80

2) za obavljanje ugostiteljske delatnosti u bašti ugostiteljskog objekta otvorenog tipa, taksa se utvrđuje dnevno:

dinara

– I zona – ekstra zona poslovanja 30,70
– I zona osim ekstra zone poslovanja 24,70
– II zona 19,60
– III zona 15,30
– IV zona 12,20
– V zona 9,10
– VI zona 6,10
– VII zona 4,90
– VIII zona 4,20
– zona specifičnih namena 4,20

3) za obavljanje ugostiteljske delatnosti u bašti ugostiteljskog objekta zatvorenog tipa, taksa se utvrđuje dnevno:

dinara

– I zona – ekstra zona poslovanja 61,60
– I zona osim ekstra zone poslovanja 49,30
– II zona 39,40
– III zona 30,70
– IV zona 24,60
– V zona 18,40
– VI zona 12,20
– VII zona 9,80
– VIII zona 8,50
– zona specifičnih namena 8,50

4) za zabavne parkove, cirkuse i druge objekte zabavnih radnji, za sportske objekte (sportske terene, klizališta, terene za košarku, odbojku, skejt, boćanje i sl.), taksa se utvrđuje dnevno:

dinara

– I zona – ekstra zona poslovanja 2,60
– I zona osim ekstra zone poslovanja 2,34
– II zona 2,21
– III zona 1,85
– IV zona 1,60
– V zona 1,35
– VI zona 1,11
– VII zona 0,86
– VIII zona 0,62
– zona specifičnih namena 0,62

5) za održavanje koncerata, festivala i ostalih kulturnih i drugih manifestacija, taksa se utvrđuje dnevno:

dinara

– I zona – ekstra zona poslovanja 7,76
– I zona osim ekstra zone poslovanja 7,02
– II zona 6,65
– III zona 5,54
– IV zona 4,81
– V zona 4,06
– VI zona 3,33
– VII zona 2,60
– VIII zona 1,85
– zona specifičnih namena 1,85

6) za održavanje sportskih ili drugih priredbi na opštinskim putevima i ulicama, taksa se utvrđuje dnevno: dinara

Pri zauzimanju opštinskog puta i ulica kojim saobraćaju vozila javnog gradskog prevoza uz obustavu saobraćaja 120,70
Pri zauzimanju opštinskog puta i ulica kojim saobraćaju vozila javnog gradskog prevoza uz izmenu režima saobraćaja 88,50
Pri zauzimanju opštinskog puta i ulica kojim ne saobraćaju vozila javnog gradskog prevoza uz obustavu saobraćaja 73,00
Pri zauzeću opštinskog puta i ulica kojim ne saobraćaju vozila javnog prevoza uz izmene režima saobraćaja 53,60
Pri zauzeću trotoara 33,10

7) za objekte namenjene za iznajmljivanje sportskih i rekreativnih bicikala i rekvizita za sport i rekreaciju, taksa se utvrđuje dnevno:

dinara

– I zona – ekstra zona poslovanja 17,20
– I zona osim ekstra zone poslovanja 13,80
– II zona 11,00
– III zona 8,60
– IV zona 6,80
– V zona 5,10
– VI zona 3,40
– VII zona 2,70
– VIII zona 2,40
– zona specifičnih namena 2,40

8) Za stanice za iznajmljivanje bicikala namenjenih za prevoz građana na teritoriji Grada Beograda taksa se utvrđuje mesečno u iznosu od 15,00 dinara.

 1. Komunalna taksa iz ovog tarifnog broja ne plaća se za korišćenje prostora na javnim površinama radi prodaje štampe, knjiga i drugih publikacija, proizvoda starih i umetničkih zanata i domaće radinosti.

Ako se pored štampe, knjiga i drugih publikacija, proizvoda starih i umetničkih zanata i domaće radinosti prodaje i neka druga roba, taksa se plaća u celokupno propisanom iznosu iz ovog tarifnog broja.

Komunalna taksa iz tačke 1. podtačke 6) ovog tarifnog broja ne plaća se ako se zauzimanje puta vrši zbog sportske ili druge priredbe na putu koja se održava pod pokroviteljstvom ili u organizaciji:

– organa, organizacije i institucije Republike Srbije;

– organa, organizacije i institucije autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave;

– organizacije obaveznog socijalnog osiguranja;

– ustanove osnovane od strane Republike Srbije, autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave;

– Crvenog krsta Srbije;

– crkve i verske zajednice, registrovane u skladu sa Zakonom o crkvama i verskim zajednicama i

– diplomatsko-konzularnog predstavništva strane države, pod uslovom uzajamnosti.

 1. Obvezniku koji koristi prostor iz tačke 1. podtačke 4) ovog tarifnog broja, a uz to obavlja neku drugu delatnost, visina takse će se utvrditi srazmerno korisnoj površini po tarifi iz tačke 1. podtačke 1) ovog tarifnog broja.
 2. Iznos takse iz ovog tarifnog broja propisan za odgovarajuću zonu umanjuje se:

1) za povremeno korišćenje prostora na javnim površinama na pokretnim objektima za vreme održavanja vašara, sajmova, izložbi i drugih tradicionalnih manifestacija, humanitarne, verske i druge registrovane neprofitne organizacije, plaćaju taksu u visini 10%, od propisanog iznosa takse u tački 1. podtački 1);

2) za obavljanje ugostiteljske delatnosti u bašti otvorenog tipa, u periodu od 1. oktobra do 31. marta, taksa se plaća u visini 20% od iznosa takse iz tačke 1. podtačke 2);

3) za zabavne parkove na otvorenom prostoru u periodu od 1. oktobra do 31. marta, taksa se plaća u visini 20% od iznosa takse iz tačke 1. podtačke 4);

4) za održavanje zabavnih programa iz tačke 1. podtačke 5) ovog tarifnog broja, koji se priređuju u humanitarne svrhe, taksa se plaća u visini 10%, od propisanog iznosa takse iz te podtačke;

5) u periodu izvođenja radova zbog izgradnje, rekonstrukcije ili sanacije komunalne infrastrukture, taksa se plaća u visini 10%, od propisanog iznosa takse odgovarajuće tačke ovog tarifnog broja.

 1. Za obavljanje ugostiteljske delatnosti u bašti ugostiteljskog objekta, čiji element je rashladna vitrina, taksa se plaća u iznosu utvrđenom primenom tačke 1. podtački 2) i 3) i tačke 4. ovog tarifnog broja uvećanom za 50%.
 2. Komunalna taksa po ovom tarifnom broju plaća se do 15. u mesecu za prethodni mesec, na osnovu zaduženja nadležnog odeljenja Uprave javnih prihoda Grada Beograda (u daljem tekstu: UJP Grada Beograda), a po prethodno izdatom odobrenju nadležnog organa odnosno organizacije u skladu sa propisima, kao i po izveštaju o korišćenju prostora na javnoj površini sačinjenim od strane nadležnog organa odnosno organizacije.

Nadležni organ odnosno organizacija je u obavezi da jedan primerak odobrenja za korišćenje prostora na javnoj površini, odnosno izveštaja o korišćenju prostora na javnoj površini dostavi nadležnom odeljenju UJP Grada Beograda, kao i sledeće podatke:

– za pravno lice: naziv i adresu sedišta pravnog lica, poreski identifikacioni broj, matični broj i tekući račun;

– za fizičko lice – preduzetnika: ime i prezime, naziv radnje sa adresom, poreski identifikacioni broj, matični broj radnje, tekući račun radnje, JMBG i adresa stanovanja fizičkog lica;

– podatke o adresi, površini i vremenu korišćenja prostora na javnim površinama ili ispred poslovnih prostorija u poslovne svrhe i

– podatak o ispunjenosti uslova za ostvarivanje prava na oslobođenje predviđenog ovim tarifnim brojem.

Nadležna komunalna inspekcija je u obavezi da za ostvarivanje prava na umanjenje iznosa takse iz tačke 4. podtačke 5) ovog tarifnog broja, dostavi nadležnom odeljenju UJP Grada Beograda poseban izveštaj koji sadrži podatke o korišćenju prostora na javnim površinama u periodu izvođenja radova zbog izgradnje, rekonstrukcije ili sanacije komunalne infrastrukture, po prethodno dostavljenom izveštaju investitora koji sadrži precizne podatke o lokaciji i periodu izvođenja radova i druge podatke od značaja za ostvarivanje prava na umanjenje iznosa takse.

Tarifni broj 5.

 1. Za držanje sredstava za igru („zabavne igre“) utvrđuje se taksa srazmerno vremenu korišćenja, i to dnevno:

– po aparatu za zabavne igre 90,50 dinara

Pod zabavnim igrama u smislu ovog tarifnog broja smatraju se igre na računarima, simulatorima, video-automatima, fliperima i drugim sličnim napravama koje se stavljaju u pogon pomoću novca ili žetona, kao i pikado, bilijar i druge slične igre, u kojima se učestvuje uz naplatu, a u kojima učesnik ne može ostvariti dobitak u novcu, stvarima, uslugama ili pravima, već pravo na jednu ili više besplatnih igara iste vrste.

 1. Taksu iz ovog tarifnog broja plaća korisnik prostora u kome se drži (priređuje) zabavna igra, na osnovu zaduženja od strane nadležnog odeljenja UJP Grada Beograda.
 2. Obveznik je dužan da taksu iz ovog tarifnog broja plaća do 15. u mesecu za prethodni mesec.

Tarifni broj 6.

 1. Za korišćenje prostora za parkiranje drumskih motornih vozila i priključnih vozila na uređenim i obeleženim mestima plaća se taksa srazmerno vremenu korišćenja, i to:

dinara

1a) za parkiranje putničkih, kombi i teretnih vozila do 1t nosivosti i njihove prikolice do 60 minuta i za svaku započetu vremensku jedinicu parkiranja po 40,80
1b) za parkiranje motocikla i njihove prikolice do 60 minuta i za svaku započetu vremensku jedinicu parkiranja po 9,20
1v) za parkiranje teretnih vozila i autobusa do 60 minuta i svaku započetu vremensku jedinicu parkiranja:  
– za parkiranje vozila preko 1t nosivosti, po 80,90
– za teretna vozila sa prikolicom, šlepere, cisterne i za autobuse, po 162,80
1g) Za korišćenje posebno obeleženog mesta za parkiranje jednog vozila određenog korisnika, taksa iznosi dnevno i to:  
– od 7 do 17 časova, za jedno parking mesto za parkiranje putničkog vozila 1.132,86
– od 0 do 24 časa, za jedno parking mesto za parkiranje putničkog vozila 3.765,00
– od 0 do 24 časa, za jedno parking mesto za parkiranje autobusa 1.818,50
1d) Za korišćenje posebno obeleženog mesta za parkiranje vozila određenih korisnika taksa iznosi i to:  
– za korišćenje obeleženih mesta na taksi stanici po auto-taksi vozilu, dnevno 13,26
– za korišćenje obeleženih mesta na stajalištima za privatne auto prevoznike po teretnom vozilu, dnevno 38,86
– za teretna vozila najveće dozvoljene mase do 3,5 tone (utovar i istovar robe) za jedno obeleženo mesto za snabdevanje (na obeleženim parking mestima za snabdevanje), dnevno 398,00
– za teretna vozila najveće dozvoljene mase preko 3,5 tone za jedno obeleženo mesto za snabdevanje (na obeleženim parking mestima za snabdevanje), dnevno 682,00
– za jedno teretno vozila najveće dozvoljene mase do 3,5 tone (utovar i istovar robe) na obeleženim parking mestima za snabdevanje, mesečno 3.000,00
– za jedno teretno vozila najveće dozvoljene mase do 12 tona (utovar i istovar robe) na obeleženim parking mestima za snabdevanje, mesečno 4.000,00
1đ) Za korišćenje posebno obeleženog prostora za početnu obuku vozača (poligona) utvrđuje se taksa, dnevno – U slučaju da jedan poligon koriste dve ili više auto škola, svaki obveznik plaća taksu u visini 50% od propisanog iznosa. 226,00
 1. Taksa iz podtački 1a) do 1v) ovog tarifnog broja, plaća se na području gradskih opština Barajevo, Grocka, Lazarevac, Mladenovac, Obrenovac, Sopot i Surčin.

Taksa iz podtački 1g) do 1đ) ovog tarifnog broja plaća se na teritoriji Grada Beograda.

 1. Taksu iz podtački 1a) do 1đ) ovog tarifnog broja plaća korisnik obeležene javne površine. Korisnikom u smislu ove tačke, za podtačke 1a) do 1v) smatra se vozač.
 2. Mesta na kojima se za parkiranje i zaustavljanje motornih vozila i njihovih prikolica naplaćuje taksa iz ovog tarifnog broja, određuje organizaciona jedinica Gradske uprave Grada Beograda nadležna za poslove saobraćaja.
 3. Taksu za parkiranje vozila na parking mestima obeleženim za invalide na javnim opštim parkiralištima na teritoriji Grada Beograda ne plaćaju invalidi kojima je aktom nadležne organizacione jedinice Gradske uprave Grada Beograda za poslove socijalne zaštite utvrđeno pravo na besplatno korišćenje (obeleženih) parking mesta.
 4. Taksu iz podtački 1a) do 1v) ovog tarifnog broja naplaćuje preduzeće osnovano za obavljanje delatnosti održavanja parkirališta.
 5. Taksu iz podtački 1g) do 1đ) ovog tarifnog broja naplaćuje organizaciona jedinica Gradske uprave Grada Beograda nadležna za poslove saobraćaja.
 6. Taksa iz podtački 1g) do 1đ) ovog tarifnog broja plaća se unapred, najmanje u kvartalnom periodu, osim za korišćenje taksi stajališta gde se taksa naplaćuje godišnje prilikom produženja dozvole za obavljanje auto-taksi prevoza.
 7. Taksa iz podtačke 1g) alineja 2. ovog tarifnog broja za parkiranje vozila ispred hotela za potrebe hotela plaća se u iznosu od 30%.
 8. Ako više korisnika zajednički koriste posebno obeleženi parking prostor, visina utvrđene obaveze raspoređuje se na sve korisnike u istom iznosu.
 9. Taksa iz podtačke 1g) ovog tarifnog broja ne plaća se za vozila Policije, za vozila Vojske Srbije, vozila zdravstvenih i socijalnih ustanova, za vozila domaćih humanitarnih organizacija kada vrše humanitarne akcije, za vozila koja invalidi koriste za svoje potrebe, a kojima je aktom nadležne organizacione jedinice Gradske uprave Grada Beograda utvrđeno pravo na besplatno korišćenje rezervisanih parking mesta, za vozila diplomatskih predstavništva, za vozila državnih organa i organizacija, organa i organizacija teritorijalne autonomne pokrajine i lokalne samouprave.

Tarifni broj 7.

 1. Za zauzeće javne površine građevinskim materijalom i za izvođenje građevinskih radova, utvrđuje se komunalna taksa dnevno i to:

dinara

1a) Pri izgradnji objekata, dnevno po m2 zauzete površine 4,50
1b) Pri izvođenju radova na objektima koji iziskuju raskopavanje kolovoza i trotoara – dnevno po m2:  
1b – 1) ako se raskopavanje vrši u vremenu od 1. aprila do 30. septembra 9,00
1b – 2) ako se raskopavanje vrši u vremenu od 1. oktobra do 31. marta 15,90
1v) Pri zauzimanju javnih površina koje zahteva zabranu kretanja vozila i pešaka i parkiranja vozila, dnevno po m2 i to:  
1v – 1) ako se zauzima kolovoz u ulicama u kojima saobraćaju vozila gradskog prevoza 83,80
1v – 2) ako se zauzima kolovoz na ostalim ulicama 50,60
1v – 3) ako se zauzima trotoar 34,40
 1. Taksa iz tačke 1. ovog tarifnog broja plaća se srazmerno vremenu korišćenja.
 2. Taksa iz podtački 1b) i 1v) ovog tarifnog broja povećava se za 100% ukoliko se dozvoljeni rok za zauzimanje javne površine produži. Pod produženjem u smislu ove odluke podrazumeva se prekoračenje roka završetka izgradnje evidentiranog u pismenoj izjavi investitora o početku građenja odnosno izvođenja radova i roku završetka građenja, odnosno izvođenja radova prema Zakonu o planiranju i izgradnji.
 3. Taksu iz podtačke 1a) ovog tarifnog broja plaća investitor zgrade od dana početka gradnje do podnošenja pismenog zahteva za tehnički prijem zgrade, odnosno do dovršetka gradnje.
 4. Taksu iz podtačke 1b) i 1v) ovog tarifnog broja plaća investitor radova na čiji zahtev je odobreno zauzeće, odnosno raskopavanje javne površine.
 5. Taksa iz podtački 1b) i 1v) ovog tarifnog broja ne plaća se ako se raskopavanje, odnosno zauzimanje javne površine vrši zbog rekonstrukcije kolovoza, trotoara ili druge javne saobraćajne površine, kao i prilikom izvođenja radova javnih komunalnih preduzeća u svrhu dovođenja objekata u funkciju. Pod dovođenjem objekta u funkciju podrazumevaju se radovi na tekućem (redovnom) održavanju objekta, za koje se ne izdaje odobrenje po Zakonu o planiranju i izgradnji.
 6. Taksu iz podtački 1b) i 1v) ovog tarifnog broja u iznosu od 50% od predviđene tarife plaća investitor radova ako se raskopavanje, odnosno zauzimanje javne saobraćajne površine vrši zbog izgradnje i rekonstrukcije ili sanacije komunalne primarne infrastrukture. Pod komunalnom primarnom infrastrukturom podrazumevaju se objekti komunalnih delatnosti pobrojanih u Zakonu o komunalnim delatnostima, do mernog instrumenta potrošača.
 7. Komunalna taksa po ovom tarifnom broju plaća se na osnovu zaduženja nadležnog odeljenja UJP Grada Beograda, a po prethodno izdatom aktu uprave gradske opštine, odnosno organizacione jedinice Gradske uprave Grada Beograda.

Uprava gradske opštine, odnosno organizaciona jedinica Gradske uprave Grada Beograda je u obavezi da jedan primerak akta iz stava 1. ove tačke, dostavi nadležnom odeljenju UJP Grada Beograda sa sledećim podacima:

– o vrsti, visini i periodu zaduženja;

– za pravno lice: naziv i adresu sedišta pravnog lica, poreski identifikacioni broj, matični broj i tekući račun;

– za fizičko lice – preduzetnika: ime i prezime, naziv radnje sa adresom, poreski identifikacioni broj, matični broj radnje, tekući račun radnje, JMBG i adresa stanovanja fizičkog lica.

 

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Mihailo Trifunović