• Home
  • Blog
  • Propisi

PRAVILNIK O USLOVIMA I NAČINU JAVNOG OBJAVLJIVANJA FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA I VOĐENJU REGISTRA FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA

 

(„Sl. glasnik RS“, br. 127/2014 i 101/2016)

I OSNOVNE ODREDBE

Predmet

Član 1

Ovim pravilnikom uređuju se bliži uslovi i način prijema i obrade podataka za statističke i druge potrebe, prijema i provere ispunjenosti uslova za javno objavljivanje finansijskih izveštaja i dokumenata iz čl. 33. i 34. Zakona o računovodstvu („Službeni glasnik RS“, broj 62/13 – u daljem tekstu: Zakon), vođenja Registra finansijskih izveštaja i pribavljanja podataka koje Agenciji za privredne registre (u daljem tekstu: Agencija) dostavljaju drugi nadležni organi i pravna lica i preduzetnici, kao i pružanja usluga iz Registra finansijskih izveštaja.

Obveznici

Član 2

Odredbe ovog pravilnika odnose se na privredna društva, Narodnu banku Srbije, banke, druge finansijske institucije nad kojima, saglasno zakonu, nadzor vrši Narodna banka Srbije, društva za osiguranje, davaoce finansijskog lizinga, penzijske fondove i društva za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondovima, investicione fondove i društva za upravljanje investicionim fondovima, berze i brokersko-dilerska društva, faktoring društva, zadruge, ustanove koje obavljaju delatnost radi sticanja dobiti, pravna lica koja u skladu sa posebnim propisima primenjuju odredbe Zakona, druga pravna lica, preduzetnike koji vode poslovne knjige po sistemu dvojnog knjigovodstva, kao i na ogranke i druge organizacione delove stranih pravnih lica sa sedištem u inostranstvu koji obavljaju privrednu delatnost u Republici Srbiji (u daljem tekstu: obveznici).

Poslovi koji se obavljaju u Registru finansijskih izveštaja

Član 3

U skladu sa Zakonom i ovim pravilnikom, Agencija, u okviru Registra finansijskih izveštaja (u daljem tekstu: Registar), obavlja sledeće poslove:

1) prima i obrađuje podatke za statističke i druge potrebe (u daljem tekstu: izveštaji za statističke potrebe) i obrađene podatke ustupa državnim organima u skladu sa zakonom i ovim pravilnikom;

2) prima, proverava ispunjenost uslova za javno objavljivanje i javno objavljuje finansijske izveštaje i dokumentaciju iz člana 34. Zakona;

3) verifikuje veličinu pravnog lica u skladu sa Zakonom;

4) u okviru Registra vodi elektronsku bazu podataka za statističke potrebe, bazu izvornih finansijskih izveštaja i bazu podataka o bonitetu;

5) vodi, u elektronskoj formi, posebnu evidenciju obveznika dostavljanja izveštaja za statističke potrebe, kao i finansijskih izveštaja i dokumentacije iz člana 34. Zakona;

6) ustupa podatke iz finansijskih izveštaja i dokumentaciju iz člana 34. Zakona, državnim organima i organizacijama, organima autonomnih pokrajina i jedinicama lokalne samouprave;

7) izrađuje makroekonomska saopštenja i analize o poslovanju po grupama pravnih lica;

8) pruža usluge iz Registra svim zainteresovanim korisnicima;

9) obavlja i druge poslove u skladu sa Zakonom i ovim pravilnikom.

Poslovi iz stava 1. ovog člana obavljaju se preko registratora Registra finansijskih izveštaja (u daljem tekstu: Registrator).

Evidencija obveznika

Član 4

U evidenciji obveznika iz člana 3. stav 1. tačka 5) ovog pravilnika vode se osnovni statusni podaci o pravnim licima i njihovim zakonskim zastupnicima, odnosno o preduzetnicima, kao i ostali podaci koji su neophodni za sprovođenje postupka obrade izveštaja za statističke potrebe, finansijskih izveštaja i dokumentacije iz člana 34. Zakona, u skladu sa Zakonom i ovim pravilnikom.

Za obveznike koji se registruju u registrima koje vodi Agencija, statusni podaci iz stava 1. ovog člana se preuzimaju iz tih registara.

Za obveznike koji se registruju u registrima koje vode drugi državni organi i organizacije, statusni podaci iz stava 1. ovog člana se preuzimaju iz tih registara, ako se oni vode u elektronskoj formi i prema matičnom broju obveznika kao osnovnom identifikacionom podatku.

Ako se registri drugih državnih organa i organizacija ne vode na način iz stava 3. ovog člana, osnovni statusni podaci za te obveznike preuzimaju se iz registara i evidencija koje vodi Republički zavod za statistiku.

Izveštaje za statističke potrebe, odnosno finansijske izveštaje i dokumentaciju iz člana 34. Zakona obveznik može da dostavi putem Posebnog informacionog sistema Agencije iz člana 6. ovog pravilnika, samo ako se podaci o tom obvezniku nalaze u evidenciji obveznika.

Podatke iz evidencije obveznika, sa stanjem na dan 31. decembar izveštajne godine, Agencija je dužna da javno objavi na internet stranici Agencije, najkasnije do kraja januara naredne godine.

Obveznik proverava potpunost i tačnost javno objavljenih podataka iz evidencije obveznika, pre dostavljanja izveštaja za statističke potrebe, odnosno finansijskog izveštaja i dokumentacije iz člana 34. Zakona, i ako ti podaci nisu potpuni i tačni, od Agencije zahteva njihovu korekciju, dostavljanjem dokaza o tome, u skladu sa propisima.

U cilju efikasnijeg i ekonomičnijeg postupka unosa potpunih i tačnih podataka u evidenciju obveznika, obveznik koji se ne registruje u registrima koje vodi Agencija, može da uz zahtev iz stava 7. ovog člana, dostavi kopiju izvoda iz nadležnog registra ili drugog dokumenta, kojima se potvrđuje istinitost tih podataka.

Molimo Prijava pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović