PRAVILNIK O SADRŽAJU PORESKE PRIJAVE ZA OBRAČUN POREZA NA DOBIT PRAVNIH LICA - Biljana Trifunović

PRAVILNIK O SADRŽAJU PORESKE PRIJAVE ZA OBRAČUN POREZA NA DOBIT PRAVNIH LICA

 

(“Sl. glasnik RS”, br. 30/2015 i 101/2016)

 Član 1

Ovim pravilnikom propisuje se sadržaj poreske prijave za obračun poreza na dobit pravnih lica koju podnosi poreski obveznik (u daljem tekstu: obveznik) iz čl. 1. i 5. Zakona o porezu na dobit pravnih lica (“Službeni glasnik RS”, br. 25/01, 80/02, 80/02 – dr. zakon, 43/03, 84/04, 18/10, 101/11, 119/12, 47/13, 108/13, 68/14 – dr. zakon, 142/14, 91/15 – autentično tumačenje i 112/15 – u daljem tekstu: Zakon), i to: privredno društvo, odnosno preduzeće, odnosno drugo pravno lice koje je osnovano radi obavljanja delatnosti u cilju sticanja dobiti, zadruga, nedobitna organizacija i stalna poslovna jedinica nerezidentnog obveznika koja obavlja delatnost na teritoriji Republike Srbije.

Član 2

Poreska prijava za obračun poreza na dobit pravnih lica podnosi se na Obrascu PDP – Poreska prijava za akontaciono – konačno utvrđivanje poreza na dobit pravnih lica, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Poreska prijava iz stava 1. ovog člana (u daljem tekstu: prijava) podnosi se isključivo elektronskim putem, upotrebom elektronskih servisa Poreske uprave, na način propisan pravilnikom koji reguliše podnošenje poreske prijave elektronskim putem.

U prijavu se unose pojedini podaci iz odgovarajućih obrazaca koji su propisani Pravilnikom o sadržaju poreskog bilansa i drugim pitanjima od značaja za način utvrđivanja poreza na dobit pravnih lica (“Službeni glasnik RS”, br. 20/14, 41/15 i 101/16 – u daljem tekstu: Pravilnik o poreskom bilansu), Pravilnikom o sadržaju poreskog bilansa za nedobitne organizacije – obveznike poreza na dobit pravnih lica (“Službeni glasnik RS”, br. 60/14, 41/15 i 53/15 – u daljem tekstu: Pravilnik o poreskom bilansu za nedobitne organizacije), Pravilnikom o načinu iskazivanja prihoda i rashoda radi utvrđivanja dobiti koju stalna poslovna jedinica nerezidentnog obveznika ostvari na teritoriji Republike Srbije (“Službeni glasnik RS”, broj 41/15 – u daljem tekstu: Pravilnik o poreskom bilansu za stalnu poslovnu jedinicu) i Pravilnikom o načinu razvrstavanja stalnih sredstava po grupama i načinu utvrđivanja amortizacije za poreske svrhe (“Službeni glasnik RS”, br. 116/04 i 99/10), a koji obrasci se kao prilozi podnose uz prijavu, na način iz stava 2. ovoga člana.

Izuzetno od stava 3. ovog člana, dokumentacija propisana Pravilnikom o transfernim cenama i metodama koje se po principu “van dohvata ruke” primenjuju kod utvrđivanja cene transakcija među povezanim licima (“Službeni glasnik RS”, br. 61/13 i 8/14) i druga dokumentacija koja se u skladu sa Zakonom, odnosno drugim propisom podnosi uz prijavu, podnosi se u papirnoj formi.

Obveznik koji ima pravo na poresko oslobođenje iz člana 44. Zakona, uz prijavu dostavlja nadležnom poreskom organu i izjavu na Obrascu IPONO – Izjava o ispunjenosti uslova za poresko oslobođenje nedobitne organizacije, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Član 3

Obrazac PDP sastoji se iz sledećih delova:

1) deo 1. Podaci o prijavi;

2) deo 2. Podaci o obvezniku;

3) deo 3. Podaci o delatnosti;

4) deo 4. Podaci o proceni poslovnog rezultata i utvrđivanje visine akontacije;

5) deo 5. Podaci od značaja za utvrđivanje poreske obaveze;

6) deo 5A Podaci od značaja za utvrđivanje poreske obaveze za nedobitne organizacije;

7) deo 6. Podaci od značaja za utvrđivanje visine akontacije;

8) deo 7. Podaci o poreskom konsolidovanju;

9) deo 8. Podaci o likvidaciji;

10) deo 9. Podaci o stečaju;

11) deo 10. Podaci o statusnim promenama;

12) deo 11. Napomena poreskog obveznika/punomoćnika/zastupnika.

U Obrazac PDP iznosi se upisuju u dinarima, bez decimala.

Član 4

U Obrazac PDP deo 1. Podaci o prijavi, unose se podaci o vrsti prijave (oznaka vrste i osnov), poreskom periodu (periodu za koji se podnosi poreska prijava), izmeni prijave/akontacije i identifikacionom broju prijave, osnovu i broju rešenja.

Pod rednim brojem 1.1 Vrsta prijave – unosi se oznaka vrste prijave, i to:

1) oznaka 1 – za prijavu koju podnosi obveznik iz čl. 1. i 5. Zakona, za utvrđivanje konačne obaveze poreza na dobit pravnih lica, kao i za utvrđivanje akontacije za naredni poreski period;

2) oznaka 2 – za prijavu koju podnosi obveznik iz člana 1. st. 1. i 2. i člana 5. Zakona, kod otpočinjanja obavljanja delatnosti;

3) oznaka 3 – za prijavu koja se podnosi za utvrđivanje konačne obaveze u toku poreskog perioda u slučaju prestanka obavljanja delatnosti, uključujući i statusnu promenu koja ima za posledicu prestanak obavljanja delatnosti, postupka likvidacije, postupka stečaja, kao i promene poreskog perioda na osnovu rešenja nadležnog poreskog organa donetog po prethodnoj saglasnosti ministra finansija, odnosno guvernera Narodne banke Srbije;

4) oznaka 4 – za prijavu za izmenu mesečne akontacije u toku poreskog perioda koju podnosi obveznik kod kojeg je u poreskom periodu došlo do značajnih promena u poslovanju, promene poreskih instrumenata ili drugih okolnosti koje bitno utiču na visinu mesečne akontacije poreza;

5) oznaka 5 – za prijavu koju podnosi obveznik kome je rešenjem koje se donosi u postupku poreske kontrole naloženo podnošenje prijave za određeni poreski period, odnosno Poreska uprava umesto obveznika ako obveznik ne postupi po nalogu iz rešenja (u daljem tekstu: prijava po nalogu kontrole);

6) oznaka 6 – za prijavu koja se podnosi na osnovu konsolidovanog poreskog bilansa od strane obveznika, matičnog pravnog lica, odnosno zavisnog pravnog lica iz grupe povezanih pravnih lica za obavezu poreza utvrđenu srazmerno oporezivoj dobiti iz pojedinačnog poreskog bilansa.

Pod rednim brojem 1.1a osnov – unosi se oznaka osnova podnošenja prijave u slučaju kada je u polju 1.1 Vrsta prijave upisana oznaka 3, i to:

1) oznaka 10 – za prestanak obavljanja delatnosti u toku poreskog perioda;

2) oznaka 20 – za statusnu promenu koja za posledicu ima prestanak obavljanja delatnosti;

3) oznaka 30 – za promenu poreskog perioda na osnovu rešenja nadležnog poreskog organa;

4) oznaka 41 – za otvaranje postupka likvidacije;

5) oznaka 42 – za okončanje postupka likvidacije;

6) oznaka 43 – za nastavljanje postupka likvidacije u narednom poreskom periodu;

7) oznaka 51 – za otvaranje postupka stečaja;

8) oznaka 52 – za nastavljanje stečajnog postupka bankrotstvom;

Molimo Prijavite se za pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima BLOG-a dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike BLOG-a) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović
 

Pitanja i odgovori
close
Ukoliko želite da primate tekstove koji nisu objavljeni na blogu ili obaveštenje o novim tekstovima i zakazanim seminarima:

PRIJAVITE SE na naš Newsletter!