Ispravka vrednosti potraživanja

poreski-bilans

 POSTOJANJE PRAVA NA PRIZNAVANJE ISPRAVKE VREDNOSTI POJEDINAČNOG POTRAŽIVANJA AKO JE OD ROKA ZA NJEGOVU NAPLATU DO KRAJA PORESKOG PERIODA (ZA KOJI SE SASTAVLJA PORESKI BILANS) PROŠLO NAJMANJE 60 DANA

 

Kao rashod u poreskom bilansu obveznika priznaje ispravka vrednosti pojedinačnog potraživanja ako je od roka za njegovu naplatu do kraja poreskog perioda (za koji se sastavlja poreski bilans) prošlo najmanje 60 dana.

 (Mišljenje Ministarstva finansija, br. 011-00-170/2016-04 od 12.12.2016. godine)

U skladu sa Zakonom o porezu na dobit pravnih lica, rashodi po osnovu otpisa vrednosti pojedinačnih potraživanja, kao i ispravke vrednosti pojedinačnih potraživanja priznaju se u poreskom bilansu obveznika pod uslovima propisanim odredbama člana 16. Zakona.

Odredbama člana 16. stav 9. Zakona, na teret rashoda u poreskom bilansu priznaje se ispravka vrednosti pojedinačnih potraživanja ako je od roka za njihovu naplatu prošlo najmanje 60 dana.

Poreski period za koji se obračunava porez na dobit je poslovna godina, pri čemu, poslovna godina odgovara kalendarskoj godini, osim u slučaju prestanka ili otpočinjanja obavljanja delatnosti u toku godine, uključujući i statusne promene, kao i u slučaju pokretanja postupka stečaja ili likvidacije.

Odredbom člana 38. stav 3. Zakona, poreskom obvezniku koji je dobio saglasnost da sastavlja i prikazuje finansijske izveštaje sa stanjem na poslednji dan poslovne godine koja je različita od kalendarske, nadležni poreski organ odobrava rešenjem da se poslovna godina i kalendarska godina razlikuju.

Prema odredbama člana 63. st. 1. i 2. Zakona, poreski obveznik je dužan da za period za koji se utvrđuje porez nadležnom poreskom organu podnese poresku prijavu i poreski bilans.

 

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima BLOG-a dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike BLOG-a) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović