15. januar 2017. godine, rok za podnošenje zahteva za promenu PDV perioda

Promena poreskog perioda iz kalendarskog tromesečja u kalendarski mesec

 

Prema Zakonu o porezu na dodatu vrednost, obveznik PDV podnosi poresku prijavu PDV, obračunava i plaća porez. Postoje dve vrste obveznika PDV, obveznici koji podnose poresku prijavu i plaćaju PDV za svaki kalendarski mesec ili za kalendarsko tromesečje.

Prema Zakonu o porezu na dodatu vrednost, obveznici koji podnose poresku prijavu i plaćaju PDV mesečno su obveznici PDV:

  • koji su u prethodnih 12 meseci ostvarili ukupan promet veći od 50.000.000 dinara,
  • koji obračunavaju i plaćaju PDV po realizovanom (naplaćenom) potraživanju,
  • koji prvi put započinju obavljanje PDV aktivnosti u tekućoj kalendarskoj godini, za tekuću i narednu kalendarsku godinu, i
  • kojima je odobrena promena poreskog perioda u kalendarski mesec, na osnovu podnetog zahteva.

Ostali obveznici PDV podnese poreske prijave i plaćaju PDV tromesečno. Tromesečni obveznici PDV imaju pravo na početku kalendarske godine, do 15. januara, da podnesu zahtev nadležnom poreskom organu za prelazak na mesečno podnošenje poreske prijave i plaćanje PDV. Nakon 15. januara se ne može podneti zahtev za promenu poreskog perioda. Zahtev se podnosi u pisanoj formi, nije potrebno obrazloženje zahteva, a nadležni organ treba da odobri promenu iz kalendarskog tromesečja u kalendarski mesec ukoliko je obveznik PDV podneo zahtev na vreme.

Kada se obvezniku PDV odobri zahtev dužan je da prema kalendarskom mesecu podnosi  poreske prijave i obračunava i plaća PDV najmanje narednih 12 meseci. Zakonom je propisano najkraći period,  nakon promene iz kalendarskog tromesečja u kalendarski mesec, kada poreski obveznik ne može menjati poreski period. Zakonom nije propisano kada poreski obveznik može da opet promeni poreski period, odnosno da vrati kalendarsko tromesečje za obračun poreza.

Primer kako bi mogao da izgleda zahtev za promenu poreskog perioda:

Republika Srbija

Ministarstvo finansija

Poreska Uprava, filijala _____________

Naziv obveznika koji dostavlja obaveštenje

Adresa

PIB

PREDMET: Zahtev za promenu poreskog perioda za obračunavanje i plaćanje poreza na dodatu vrednost

Na osnovu člana 48. stav 5. Zakona o porezu na dodatu („Sl. glasnik RS“, br. 84/2004, 86/2004 – ispr., 61/2005, 61/2007, 93/2012, 108/2013, 6/2014 – usklađeni din. izn., 68/2014 – dr. zakon, 142/2014, 5/2015 – usklađeni din. izn., 83/2015 i 5/2016 – usklađeni din. izn.), u zakonskom roku dostavljamo zahtev za promenu poreskog perioda za obračunavanje i plaćanje poreza na dodatu vrednost iz kalendarskog tromesečja u kalendarski mesec.

 

Datum M.P. Potpis odgovornog lica

 

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Mihailo Trifunović