Zaštita zaposlenih na određeno vreme

 

POSEBNA ZAŠTITA OD OTKAZA UGOVORA O RADU ZAPOSLENE NA ODREĐENO VREME ZA VREME TRUDNOĆE, PORODILJSKOG ODSUSTVA I ODSUSTVA RADI NEGE DETETA I POSEBNE NEGE DETETA

 

Zaposlena za vreme trudnoće, porodiljskog odsustva, odsustva s rada radi nege deteta i odsustva s rada radi posebne nege deteta uživa posebnu zaštitu od otkaza ugovora o radu, a poslodavac je dužan da zaposlenoj na određeno vreme aneksom ugovora o radu produži radni odnos do isteka korišćenja prava na porodiljsko odsustvo, odsustvo s rada radi nege deteta i posebne nege deteta.

 

(Mišljenje Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Sektor za rad, br. 011-00-106/2016-02 od 8.4.2016. godine)

 

 „U članu 187. Zakona o radu („Sl. glasnik RS“, br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 i 75/2014 – dalje: Zakon) propisano je da za vreme trudnoće, porodiljskog odsustva, odsustva s rada radi nege deteta i odsustva s rada radi posebne nege deteta poslodavac ne može zaposlenom da otkaže ugovor o radu (stav 1), a da se zaposlenom iz stava 1. ovog člana rok za koji je ugovorom zasnovao radni odnos na određeno vreme produžava do isteka korišćenja prava na odsustvo (stav 2).

Polazeći od navedenih odredaba Zakona, poslodavac je dužan da zaposlenoj na određeno vreme, koja je pre isteka roka na koji je zasnovala radni odnos dostavila izveštaj nadležnog lekara da je trudna, produži radni odnos do isteka korišćenja prava na porodiljsko odsustvo, odsustvo s rada radi nege deteta i odsustvo s rada radi posebne nege deteta. Produženje ugovora o radu na određeno vreme vrši se aneksom ugovora o radu. Zaposlena za vreme trudnoće, porodiljskog odsustva, odsustva s rada radi nege deteta i odsustva s rada radi posebne nege deteta uživa posebnu zaštitu od otkaza ugovora o radu.

Prema tome, zaposlena koja je zasnovala radni odnos na određeno vreme uživa posebnu zaštitu od otkaza ugovora o radu, a aneksom ugovora o radu produžava joj se radni odnos do isteka korišćenja prava na porodiljsko odsustvo, odsustvo s rada radi nege deteta i odsustvo s rada radi posebne nege deteta.“

 

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović