PDV na sporedne troškove zakupa

 

POVEĆANJE OSNOVICE ZA OBRAČUNAVANJE PDV ZA PROMET USLUGE DAVANJA U ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA U SLUČAJU KADA ZAKUPODAVAC OD ZAKUPCA NAKNADNO POTRAŽUJE IZNOS SPOREDNIH TROŠKOVA

 

Kada obveznik PDV – zakupodavac od zakupca naknadno potražuje iznos sporednih troškova (troškove električne energije, telefona, održavanja čistoće i dr) reč je o naknadnom povećanju osnovice za promet usluge davanja u zakup poslovnog prostora, što znači da je obveznik PDV – zakupodavac dužan da obračuna PDV na ukupan iznos troškova koji potražuje od zakupca, u koji nije uključen PDV, kao i da obračunati PDV plati u skladu sa Zakonom.

 

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 011-00-909/2016-04 od 13.10.2016. godine)

 

„1. U skladu sa Zakonom o porezu na dodatu vrednost („Sl. glasnik RS“, br. 84/2004, 86/2004 – ispr., 61/2005, 61/2007, 93/2012, 108/2013, 6/2014 – usklađeni din. izn., 68/2014 – dr. zakon, 142/2014, 5/2015 – usklađeni din. izn., 83/2015 i 5/2016 – usklađeni din. izn. – dalje: Zakon), račun, odnosno drugi dokument koji služi kao račun, a koji izdaje obveznik PDV drugom obvezniku PDV za oporezivi promet usluga za koji je obveznik PDV – pružalac usluga poreski dužnik u skladu sa Zakonom, mora da sadrži podatke o nazivu, adresi i PIB-u obveznika – izdavaoca računa, mestu i datumu izdavanja i rednom broju računa, nazivu, adresi i PIB-u obveznika – primaoca računa, vrsti i obimu usluga, datumu prometa usluga, iznosu osnovice, poreskoj stopi koja se primenjuje i iznosu PDV koji je obračunat na osnovicu. Na osnovu tako izdatog računa, odnosno drugog dokumenta koji služi kao račun obveznik PDV – primalac usluga, uz ispunjenje ostalih uslova propisanih Zakonom, ima pravo da PDV obračunat za promet usluga od strane prethodnog učesnika u prometu – obveznika PDV odbije kao prethodni porez.

Napominjemo, podaci o vrsti i obimu usluga iskazuju se u zavisnosti od specifičnosti usluga koje se pružaju. Naime, podaci o vrsti usluga moraju biti iskazani tako da se na osnovu tih podataka može zaključiti o kojim uslugama je reč (npr. opis usluga, navođenje ugovora, odnosno konkretne odredbe ugovora na osnovu kojeg se pružaju usluge itd), dok podaci o obimu usluga mogu biti iskazani tako što će se navesti vremenski period u kojem se pružaju usluge ili na drugi način u zavisnosti od usluga koje se pružaju, ako je obim bitan element za određivanje usluga koje se pružaju (npr. broj, mera, deo i dr).

Molimo Prijava pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović