Naknade troškova

upravni-odbor

 

PORESKI TRETMAN NAKNADE TROŠKOVA SMEŠTAJA, PREVOZA I DNEVNICA FIZIČKIH LICA KOJA NISU U RADNOM ODNOSU U KOMORI I NJENIM ORGANIMA ZA PRISUSTVOVANJE SEDNICAMA

 

U slučaju kada Komora kao isplatilac prihoda, na osnovu verodostojne dokumentacije, fizičkim licima koja nisu u radnom odnosu kod nje uključujući i njene odbore, radna i stručna tela, vrši naknadu troškova smeštaja, prevoza i dnevnica za prisustvovanje sednicama Komore i navedenih organa, ne plaća se porez na dohodak građana na druge prihode na naknadu troškova do visine propisanog neoporezivog iznosa iz člana 18. stav 1. tač. 2) do 4) Zakona o porezu na dohodak građana, pod uslovom da ta lica ne ostvaruju bilo koju drugu naknadu po osnovu predmetne saradnje, saglasno članu 85. stav 6. tačka 5) istog zakona.

 

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 011-00-1115/2015-04 od 22.9.2016. godine)

 

Kada se za fizičkim licima – članovima Komore, odbora ili bilo kog drugog radnog ili stručnog tela Komore nadoknađuju troškovi prevoza, smeštaja i dnevnica radi prisustvovanja na sednicama, a da ta lica nisu u radnom odnosu kod Komore i da ne ostvaruju bilo koju drugu naknadu po osnovu navedene saradnje,

Prema odredbi člana 85. stav 1. tačka 12) Zakona o porezu na dohodak građana, ostalim prihodima, u smislu ovog zakona, smatraju se i drugi prihodi fizičkog lica, koji nisu oporezivi po drugom osnovu u skladu sa ovim zakonom, a naročito naknade troškova i drugih rashoda licima koja nisu zaposlena kod isplatioca, u tom slučaju izuzetno od stava 1. tačka 12) ovog člana, porez na druge prihode ne plaća se na dokumentovane naknade troškova po osnovu službenih putovanja u svrhu obavljanja poslova za domaćeg isplatioca, odnosno lice koje upućuje na put, najviše do iznosa tih troškova koji su izuzeti od plaćanja poreza na zarade za zaposlene po članu 18. stav 1. tač. 2) do 4) ovog zakona, ako se isplata vrši fizičkim licima, odnosno za fizička lica koja nisu zaposlena kod isplatioca, i to ako dobrovoljno, odnosno po pozivu sarađuju u humanitarne, zdravstvene, vaspitno-obrazovne, kulturne, sportske, naučno-istraživačke, verske i druge svrhe, odnosno sarađuju u sindikalnim organizacijama, privrednim komorama, političkim strankama, savezima i udruženjima, nevladinim i u drugim nedobitnim organizacijama, pri čemu ne ostvaruju bilo koju drugu naknadu po osnovu te saradnje, pod kojom se ne podrazumeva naknada po osnovu kotizacije za učešće (član 85. stav 6. tačka 5) Zakona).

Porez na ostale prihode plaća se po stopi od 20%, na osnovicu koju čini oporezivi prihod kao bruto prihod umanjen za normirane troškove u visini od 20% (član 85. stav 4. i član 86. stav 1. Zakona).

Imajući u vidu navedeno, u slučaju kada Komora kao isplatilac prihoda, na osnovu verodostojne dokumentacije, fizičkim licima koja nisu u radnom odnosu kod nje uključujući i njene odbore, radna i stručna tela, vrši naknadu troškova smeštaja, prevoza i dnevnica za prisustvovanje sednicama Komore i navedenih organa, ne plaća se porez na dohodak građana na druge prihode na naknadu troškova do visine propisanog neoporezivog iznosa iz člana 18. stav 1. tač. 2) do 4) Zakona, pod uslovom da ta lica ne ostvaruju bilo koju drugu naknadu po osnovu predmetne saradnje, saglasno članu 85. stav 6. tačka 5) Zakona.

 

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović