Brisanje drušva iz APR-a

apr-2

 BRISANJE DRUŠTVA IZ APR-A – POTREBNA DOKUMENTACIJA

 

Kada privredno društvo donese odluku o pokretanju likvidacije i registruje u APR-u, u obavezi je nakon proteka roka od 90 dana od dana pokretanja postupka lividacije, sačini početni likvidacioni izveštaj (sačinjava ga likvidacioni upravnik) i nakon usvajanja od strane skupštine ga registruje u Registru privrednih subjekata.

Ukoliko likvidacija nije okončana u istoj poslovnoj godini, obaveza likvidacionog upravnika je da sačini godišnji likvidacioni izveštaj, dostavi ga skupštini na usvajanje i potom, registruje u Registru privrednih subjekata.

Po završetku procesa likvidacije, što podrazumeva okončanje svih potraživanja i izmirenje svih obaveza, likvidacioni upravnik sačinjava izveštaj o likvidaciji I isti podnosi skupštini društva na usvajanje.

Tada, likvidacioni upravnik podnosi APR-u prijava za brisanje drustva iz Registra i uz nju  dostavlja sledeću propisanu dokumentaciju:

1) odluka društva o okončanju postupka likvidacije;

2) izveštaj o sprovedenoj likvidaciji;

3) izjava da su sve obaveze društva po osnovu prijavljenih potraživanja izmirene u potpunosti i da se protiv društva ne vode drugi postupci;

4) odluka o podeli likvidacionog ostatka društva;

5) odluka društva o licu kome se poslovne knjige i dokumenta poveravaju na čuvanje ili izjava likvidacionog upravnika o imenu i adresi tog lica;

6) potvrde nadležnih poreskih organa o prestanku obaveza javnih prihoda;

7) potvrda nadležnog poreskog organa o brisanju iz evidencije PDV, ako je pravno lice bilo obveznik PDV,

8) dokaz o uplati naknade za brisanje društva iz Registra privrednih subjekata u iznosu od 3.000,00 dinara.

Potvrde nadležnih poreskih organa (filijale i jedinice lokalne samouprave) ne smeju biti starije od 5 (pet) dana prilikom podnošenja prijave, a potvrda nadležnog poreskog organa o brisanju iz evidencije PDV-a nije neophodna, ukoliko na sajtu Poreske uprave u Registru evidentiranih PDV obveznika stoje podaci da privredno društvo nije u PDV-u ili da je izbrisano (deregistrovano).

 

 

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović