Poslovanje sa menicama

Preuzimanje meničnih obaveza

 

poslovanje-sa-menicamaMeničnu obavezu može preuzeti svaki zastupnik privrednog društva koji je upisan u APR. Takođe sva lica koja se nalaze na kartonu deponovanih potpisa, lica koja imaju posebno ovlašćenje za preuzimanje menične obaveze, što je u skladu sa Zakonom o menici i Zakonom o obligacionim odnosima.
Izmenjena je Odluka o bližim uslovima. sadržini i načinu vođenja registra menica i ovlašćenja, tako da od 17. septembra 2016. godine meničnu obavezu mogu preuzeti samo lica koja se nalaze na kartonu deponovanih potpisa.

Ukoliko menični obavezu preuzme lice koje se ne nalazi na kartonu deponovanih potpisa, a ima ovlašćenje da preuzme meničnu obavezu, ona će biti u skladu sa Zakonom. Međutim može doći do problema u registru menica koji vodi Narodna banka Srbije. S obzirom na to sigurnije je da menične obaveze preuzima lice čiji se potpis nalazi na kartonu deponovanih potpisa.

Lica koja imaju ovlašćenja za preuzimanje meničnih obaveza, potrebno je proveriti da li ta menica predstvalja raspolaganje imovinom velike vrednosti. Imovinom velike vrednosti se smatraju hartije od vrednosti veće od 30% ukupne imovine privrednog društva. Ukoliko menična obaveza koju preuzima ovlašćeno lice predstavlja imovinu velike vrednosti, za preuzimanje menične obaveze potrebno je da odluku donese skupština privrednog društva i ona ovlašćuje lice koje će preuzeti tu meničnu obavezu.

Ukoliko je u privrednom društvu donet akt o kolektivnom odlučivanju i potpisu, meničnu obavezu ne može preuzeti samo jedan zakonski zastupnik, potreban je supotpis, odnosno da meničnu obavezu preuzme i drugi zakonski zastupnik privrednog društva. U ovom slučaju ukoliko jedan zakonski zastupnik da ovlašćenje drugim licima, čiji se potpisi nalaze na kartonu deponovanih potpisa, daje im ovlašćenja u veličini njegovih, što znaci da i ta lica moraju da imaju supotpis prilikom preuzimanje menične obaveze drugog zakonskog zastupnika privrednog društva.

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Mihailo Trifunović