Porodiljsko za preduzetnice

Porodiljsko-za-preduzetnice-300x224

POSLOVOĐA MOŽE BITI ČLAN DOMAĆINSTVA

 

Prilikom odlaska na porodiljsko bolovanje preduzetnica mora da podnese prijavu Agenciji za privredne registre o privremenom prekidu obavljanja delatnosti. Prijava se podnosi u bilo kojoj jedinici APR.
Prekid obavljanja delatnosti se ne može utvrđivati retroaktivno. Pored prijave o prekidu obavljanja delatnosti potreban je i dokaz o uplati odgovarajuće naknade propisane Odlukom o naknadama za poslove registracije i druge usluge koje pruža Agencija za privredne registre. Nakon prekida obavljanja delatnosti podnosi se zahtev za ostvarivanje prava na naknadu zarade za vreme trajanja odsustva nadležnom organu prema Pravilniku o bližim uslovima i načinu ostvarivanja prava na finansijsku podršku porodici sa decom.

Ukoliko preduzetnica ne imenuje poslovođu za vreme njenog odsustva, tj. ako prekine obavljanje delatnosti, radnici ne smeju da obavljaju delatnost u ime i za račun preduzetnice.

Ako preduzetnica želi da imenuje poslovođu, on mora bi zaposleni kod preduzetnice, podnosi:

  • registracionu prijavu promene imenovanja poslovođe,
  • pisano ovlašćenje preduzetnika o davanju ovašćenja poslovođi,
  • potpis poslovođe overen od strane nadležnog organa overe, kao i
  • dokaz o uplati propisane naknade za registraciju u skladu sa gore pomenutom Odlukom.

Poslovođa  U skladu sa članom 89. stav 4. Zakona o privrednim društvima, u slučaju privremene odsutnosti preduzetnika zbog bolovanja, školovanja, izbora na funkciju i slično, a nema zaposlenog poslovođu, on može opšte poslovođenje poveriti članu svog porodičnog domaćinstva za vreme tog odsustva, bez obaveze da ga zaposli. Članom 91. Zakona, definisano je da se članovima porodićnog domaćinstva smatraju bračni drug, deca, usvojenici ili roditelji.

Bračni drug, deca, usvojenici i roditelji mogu da obavljaju funkciju poslovođe bez zasnivanja radnog odnosa dok se preduzetnik nalazi na porodiljskom odsustvu.

Takođe je potrebno da podnese registracionu prijavu upisa poslovođe.

Preduzetnica da bi ostvarila pravo na naknadu za vreme porodiljkog odsustva, odsustva radi nege deteta i odsustva radi posebne nege deteta mora da imenuje poslovođu.

Dakle preduzetnica ima dve opcije, da registruje prekid obavljanja delatnosti ili da imenuje poslovođu koji će nastaviti obavljanje delatnosti.

 

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović