Porez na imovinu

poslovni-objekti

 

OSNOVICA POREZA NA IMOVINU ZA NEPOKRETNOST ZA KOJU OBVEZNIKU KOJI VODI POSLOVNE KNJIGE OBAVEZA NASTANE IZGRADNJOM U TOKU PORESKE GODINE

 

Promena nabavne vrednosti nepokretnosti u poslovnim knjigama obveznika izvršena u poreskoj godini nakon nastanka poreske obaveze po osnovu poreza na imovinu, a usled izvedenih radova u unutrašnjim delovima nepokretnosti (adaptacije prostorija, izgradnja pregradnih zidova i sl.) kao i drugih povezanih troškova u vezi sa izgradnjom nepokretnosti nastalih nakon nastanka poreske obaveze, nije od uticaja na utvrđenu obavezu po osnovu poreza na imovinu za poresku godinu u kojoj je poreska obaveza za konkretnu nepokretnost nastala.

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 011-00-00778/2016-04 od 23.9.2016. godine)

 

„Prema odredbi člana 7. stav 9. Zakona o porezima na imovinu („Sl. glasnik RS“, br. 26/2001, „Sl. list SRJ“, br. 42/2002 – odluka SUS i „Sl. glasnik RS“, br. 80/2002, 80/2002 – dr. zakon, 135/2004, 61/2007, 5/2009, 101/2010, 24/2011, 78/2011, 57/2012 – odluka US, 47/2013 i 68/2014 – dr. zakon – dalje: Zakon), za nepokretnost koju obveznik koji vodi poslovne knjige izgradi, stekne, ili mu po drugom osnovu nastane poreska obaveza u toku godine za koju se utvrđuje porez na imovinu (dalje: poreska godina), osnovica poreza na imovinu za tu godinu je njena nabavna vrednost iskazana u poslovnim knjigama obveznika, a za naredne godine utvrđuje se primenom st. 1. do 8. i stava 10. tog člana.

U skladu sa odredbama člana 33. stav 1. Zakona o porezima na imovinu, promene u toku poreske godine od značaja za visinu obaveze po osnovu poreza na imovinu ne utiču na utvrđivanje poreske obaveze za tu godinu, osim u slučaju iz člana 12. stav 3. Zakona.

Prema tome, osnovica poreza na imovinu za nepokretnost za koju obvezniku koji vodi poslovne knjige poreska obaveza nastane izgradnjom u toku poreske godine (tj. kalendarske godine za koju se utvrđuje porez na imovinu), jeste njena nabavna vrednost iskazana u poslovnim knjigama obveznika, što podrazumeva nabavnu vrednost koja je u poslovnim knjigama obveznika iskazana u skladu sa propisima kojima se uređuje računovodstvo.

S tim u vezi, ako u nabavnu vrednost nepokretnosti na dan nastanka poreske obaveze, pored nabavne cene, greškom nisu bili uključeni svi zavisni troškovi nabavke koje je trebalo uključiti, zbog čega vršite njenu ispravku – povećanje, tako izmenjena – povećana nabavna vrednost nepokretnosti čini osnovicu poreza na imovinu za godinu u kojoj je poreska obaveza za konkretnu nepokretnost nastala, pa ste u obavezi da podnesete izmenjenu poresku prijavu (u skladu sa zakonom kojim se uređuju poreski postupak i poreska administracija).

Međutim, promene u toku poreske godine od značaja za visinu obaveze po osnovu poreza na imovinu ne utiču na utvrđivanje poreske obaveze za tu godinu (osim u slučaju prestanka prava na poresko oslobođenje usled trajnog davanja nepokretnosti drugim licima radi ostvarivanja prihoda, odnosno usled prestanka poreske obaveze konkretnom privrednom društvu u toku godine). S tim u vezi, mišljenja smo da promena nabavne vrednosti nepokretnosti u poslovnim knjigama obveznika izvršena u poreskoj godini nakon nastanka poreske obaveze po osnovu poreza na imovinu, a usled izvedenih radova u unutrašnjim delovima nepokretnosti (adaptacije prostorija, izgradnja pregradnih zidova i sl.) kao i drugih povezanih troškova u vezi sa izgradnjom nepokretnosti nastalih nakon nastanka poreske obaveze, nije od uticaja na utvrđenu obavezu po osnovu poreza na imovinu za poresku godinu u kojoj je poreska obaveza za konkretnu nepokretnost nastala.“

 

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović