PDV se obračunava i plaća u slučaju kada istekne ugovor o finansiranju iz sredstava zajma

zajmovi

POSTOJANJE OBAVEZE OBRAČUNAVANJA I PLAĆANJA PDV U SLUČAJU KADA ISTEKNE UGOVOR O ZAJMU ZA KOJI JE PREDVIĐENO PORESKO OSLOBOĐENJE

 

Na promet dobara i usluga, odnosno uvoz dobara koji se vrši u okviru sprovođenja projekata finansiranih sredstvima zajma u skladu sa ugovorom o zajmu iz člana 24. stav 1. tačka 16b) Zakona o PDV, PDV se ne obračunava i ne plaća. Međutim, u slučaju kada istekne ugovor o zajmu iz člana 24. stav 1. tačka 16b) Zakona o PDV, odnosno rok korišćenja povučenih sredstava zajma predviđen tim ugovorom, prestao je i osnov za ostvarivanje poreskog oslobođenja za promet dobara i usluga, odnosno uvoz dobara u skladu sa tim ugovorom.

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 413-00-00195/2016-04 od 19.9.2016. godine)

 

„Na promet dobara i usluga, odnosno uvoz dobara koji se vrši u okviru sprovođenja projekata finansiranih sredstvima zajma u skladu sa ugovorom o zajmu iz člana 24. stav 1. tačka 16b) Zakona, PDV se ne obračunava i ne plaća. Međutim, u slučaju kada istekne ugovor o zajmu iz člana 24. stav 1. tačka 16b) Zakona, odnosno rok korišćenja povučenih sredstava zajma predviđen tim ugovorom, prestao je i osnov za ostvarivanje poreskog oslobođenja za promet dobara i usluga, odnosno uvoz dobara u skladu sa tim ugovorom.

Odredbom člana 24. stav 1. tačka 16b) Zakona o porezu na dodatu vrednost, propisano je, da se PDV ne plaća na promet dobara i usluga koji se vrši u skladu sa ugovorom o kreditu, odnosno zajmu, zaključenim između državne zajednice Srbija i Crna Gora, odnosno Republike i međunarodne finansijske organizacije, odnosno druge države, kao i između treće strane i međunarodne finansijske organizacije, odnosno druge države u kojem se Republika Srbija pojavljuje kao garant, odnosno kontragarant, u delu koji se finansira dobijenim novčanim sredstvima, ako je tim ugovorima predviđeno da se iz dobijenih novčanih sredstava neće plaćati troškovi poreza.

Prema odredbi člana 26. tačka 1) Zakona, PDV se ne plaća na uvoz dobara čiji je promet u skladu sa članom 24. stav 1. tač. 5), 10), 11) i 13) – 16v) i članom 25. stav 1. tač. 1) i 2) i stav 2. tač. 5) i 10) ovog zakona oslobođen PDV.“

 

 

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović