PDV na sredstva po osnovu ugovora o finasiranju

pdv 

POSTOJANJE OBAVEZE OBRAČUNAVANJA I PLAĆANJA PDV U SLUČAJU KADA DOBIJENA NOVČANA SREDSTVA PO OSNOVU UGOVORA O FINANSIRANJU PO SVOJOJ SUŠTINI PREDSTAVLJAJU NAKNADU ZA OPOREZIVI PROMET KOJI VRŠI OBVEZNIK PDV

 

 Kada novčana sredstva dobijena po osnovu ugovora nazvanog ugovorom o finansiranju, odnosno ugovorom o sufinansiranju određenog projekta predstavljaju naknadu ili deo naknade za oporezivi promet koji vrši obveznik PDV, iznos tih novčanih sredstava, u koji nije uključen PDV, čini poresku osnovicu, odnosno deo poreske osnovice za oporezivi promet, što znači da se po tom osnovu obračunava PDV.

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 413-00-236/2016-04 od 27.9.2016. godine)

 

„Obveznik PDV koji vrši oporezivi promet dobara ili usluga dužan je da po tom osnovu obračuna PDV po propisanoj poreskoj stopi i da obračunati PDV plati na propisani način. Osnovicu za obračunavanje PDV čini iznos naknade koju obveznik PDV prima ili treba da primi za taj promet od primaoca dobara ili usluga ili trećeg lica, uključujući subvencije (osim Zakonom propisanih), u koju nije uključen PDV. S tim u vezi, kada novčana sredstva dobijena po osnovu ugovora nazvanog ugovorom o finansiranju, odnosno ugovorom o sufinansiranju određenog projekta predstavljaju naknadu ili deo naknade za oporezivi promet koji vrši obveznik PDV, iznos tih novčanih sredstava, u koji nije uključen PDV, čini poresku osnovicu, odnosno deo poreske osnovice za oporezivi promet, što znači da se po tom osnovu obračunava PDV. Međutim, kada novčana sredstva dobijena po osnovu ugovora nazvanog ugovorom o finansiranju, odnosno ugovorom o sufinansiranju određenog projekta ne predstavljaju naknadu ili deo naknade za oporezivi promet koji vrši obveznik PDV, u tom slučaju po osnovu primanja predmetnih novčanih sredstava PDV se ne obračunava.

Prema tome, kada obveznik PDV primi novčana sredstva na ime realizacije određenog projekta, pri čemu predmetna novčana sredstva, po svojoj suštini, predstavljaju naknadu ili deo naknade za oporezivi promet koji vrši taj obveznik PDV davaocu novčanih sredstava ili trećim licima (npr. kada se nezavisno od naziva ugovora zaključuje da davalac novčanih sredstava ima neposredni interes da se određeni projekat realizuje tako da ga faktički čini naručiocem projekta), u tom slučaju, po osnovu primljenih novčanih sredstava postoji obaveza obračunavanja PDV. Za razliku od navedenog, kada primljena novčana sredstva, po svojoj suštini, ne predstavljaju naknadu ili deo naknade za oporezivi promet koji vrši obveznik PDV – primalac novčanih sredstava, već se, primera radi, novčana sredstva namenski dodeljuju za pokriće određenih troškova projekta (pod uslovom da davalac novčanih sredstava nije faktički naručilac projekta) ili kao sredstva donacije (što znači da ne postoji protivčinidba primaoca novčanih sredstava), ne postoji obaveza obračunavanja PDV.

 

Odredbom člana 3. tačka 1) Zakona o porezu na dodatu vrednost („Sl. glasnik RS“, br. 84/2004, 86/2004 – ispr., 61/2005, 61/2007, 93/2012, 108/2013, 6/2014 – usklađeni din. izn., 68/2014 – dr. zakon, 142/2014, 5/2015 – usklađeni din. izn. i 83/2015 – dalje: Zakon) propisano je, da su predmet oporezivanja PDV isporuka dobara i pružanje usluga koje poreski obveznik izvrši u Republici uz naknadu, u okviru obavljanja delatnosti.

Promet dobara, u smislu ovog zakona, a u skladu sa odredbom člana 4. stav 1. Zakona, je prenos prava raspolaganja na telesnim stvarima (dalje: dobra) licu koje tim dobrima može raspolagati kao vlasnik, ako ovim zakonom nije drukčije određeno.

Promet usluga, u smislu ovog zakona, su svi poslovi i radnje u okviru obavljanja delatnosti koji nisu promet dobara iz člana 4. ovog zakona (član 5. stav 1. Zakona).

Odredbom člana 17. stav 1. Zakona propisano je da je poreska osnovica (dalje: osnovica) kod prometa dobara i usluga iznos naknade (u novcu, stvarima ili uslugama) koju obveznik prima ili treba da primi za isporučena dobra ili pružene usluge od primaoca dobara ili usluga ili trećeg lica, uključujući subvencije i druga primanja (dalje: subvencije), u koju nije uključen PDV, ako ovim zakonom nije drukčije propisano.

Subvencijama iz stava 1. ovog člana smatraju se novčana sredstva koja čine naknadu, odnosno deo naknade za promet dobara ili usluga, osim novčanih sredstava na ime podsticaja u funkciji ostvarivanja ciljeva određene politike u skladu sa zakonom (stav 2. istog člana Zakona).“

 

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović