PDV IZVEŠTAJI – OD NOVE GODINE NOVE DODATNE EVIDENCIJE SE DOSTAVLJAJU PU

Zemanta Related Posts ThumbnailUsvajanjem Pravilnika o obliku, sadržini i načinu vođenja evidencija o PDV i obliku i sadržini pregleda obračuna PDV, od 01.01. 2017. godine, Poreska Uprava će imati detaljnu evidenciju o svakoj vrsti troška i prihoda.

Naime, Ministartvo finansija je donelo pomenuti Pravilnik 28. 09. 2016. objavljen je u „Sl. Glasniku RS“ br. 80/2016. od 30. septembra 2016. godine. Na snagu stupa osam dana od objavljivanja, dok puna primena Pravilnika počinje sa 01. 01. 2017. godine.

Zakonom o PDV  koji je stupio na snagu 15. 10. 2015. godine, najavljena je ova izmena, ali niko nije ni slutio da  će novi obrazac POPDV da sadrži zasebnih 13 tabela u koje se unosi čak 155 podataka.

Popunjavanjem obaveznih tabela i vođenje propisane evidencije, PU praktično zahteva detaljne podatke o svim troškovima i prihodima, kako u zemlji tako i u inostranstvu, bez obzira da li te poslovne transakcije utiču ili ne na PDV.

Prema Pravilniku, vođenje evidencije o nabavkama/prodaji, zahteva znatno veći broj podataka nego što je bio do sada, proširen je broj polja u smislu, što će se pored naziva firme i PIB, datum u evidenciju unosti opis nabavke, vrsta, model, tip, obim i sve praktično šta je iskazano na računu.

Drugim rečima, svi podaci  koje sadrži račun i nalog za knjiženje, jer će se u obrascima npr. posebno iskazivati trošak  za ekonomsku propagandu, ili povraćaj robe u garantnom periodu i još mnogo toga.

Kada se radi o prihodima, i tu tabela veoma detaljna, posebno se iskazuje promet nepokretnosti, pa da li se radi o prvom prometu ili ne, promet zemljišta je posebna stavka. Prodaja dobara se posebno iskazuje dok prihod od pruženih usluga je posebna stavka.

Sve u svemu, ozbiljan posao  evidentiranja dokumentacije i popunjavanje Obrasca POPDV čeka nas već od januara 2017. godine, što znači da će knjigovođe sa prvim radnim danom u 2017. godini imati beskrajno puno dodatnog posla.

Na ovu temu svakako će mo organizovati seminar u toku novembra, kako bi se na vreme pripremili za novi posao.

U prilogu imate  i Paravilnik.

pravilnik-pdv

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima BLOG-a dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike BLOG-a) i unesite pitanje.

Biljana Trifunović