Olakšice za novozaposlena lica

zaposljavanje

NASTAVAK KORIŠĆENJA PRAVA NA OLAKŠICE ZA NOVOZAPOSLENA LICA U SLUČAJU PROMENE PRAVNE FORME PRIVREDNOG DRUŠTVA

 

U slučaju promene pravne forme privrednog društva smatramo da poslodavac (privredno društvo) ima pravo da nastavi korišćenje olakšica za slučaj zasnivanja radnog odnosa sa novozaposlenim licima, koje je koristio pre promene pravne forme privrednog društva.

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 011-00-142/2016-04 od 21.9.2016. godine)

 

„Odredbom člana 21v stav 1. Zakona o porezu na dohodak građana, propisano je da poslodavac – pravno lice, odnosno preduzetnik koji zaposli novo lice ima pravo na povraćaj dela plaćenog poreza na zaradu za novozaposleno lice, isplaćenu zaključno sa 31.12.2017. godine, pri čemu se preduzetnikom smatra lice koje je upisano u registar kod nadležnog organa, odnosno organizacije.

Novozaposlenim licem iz stava 1. ovog člana ZPDG smatra se lice sa kojim je poslodavac zaključio ugovor o radu u skladu sa zakonom kojim se uređuju radni odnosi, koje je prijavio na obavezno socijalno osiguranje u Centralni registar obaveznog socijalnog osiguranja i koje je pre zasnivanja radnog odnosa kod Nacionalne službe za zapošljavanje bilo bez prekida prijavljeno kao nezaposleno najmanje šest meseci, a lice koje se smatra pripravnikom najmanje tri meseca.

Olakšice za zapošljavanje novih lica propisane su i članom 21d ZPDG, kao i čl. 45. i 45v Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje („Sl. glasnik RS“, br. 84/2004, 61/2005, 62/2006, 5/2009, 52/2011, 101/2011, 7/2012 – usklađeni din. izn., 8/2013 – usklađeni din. izn., 47/2013, 108/2013, 6/2014 – usklađeni din. izn., 57/2014, 68/2014 – dr. zakon, 5/2015 – usklađeni din. izn. i 112/2015 – dalje: ZDOSO).

Pravne forme privrednog društva, saglasno odredbama člana 8. Zakona o privrednim društvima su:

1) ortačko društvo;

2) komanditno društvo;

3) društvo s ograničenom odgovornošću;

4) akcionarsko društvo.

Odredbom člana 92. stav 1. Zakona o privrednim društvima propisano je da preduzetnik može doneti odluku o nastavku obavljanja delatnosti u formi privrednog društva, pri čemu se shodno primenjuju odredbe ovog zakona o osnivanju date forme društva. Na osnovu odluke iz stava 1. tog člana zakona vrši se istovremeno brisanje preduzetnika iz registra privrednih subjekata i registracija osnivanja privrednog društva koje preuzima sva prava i obaveze preduzetnika nastale iz poslovanja do trenutka osnivanja tog privrednog društva (član 92. stav 3. Zakona o privrednim društvima).

Saglasno odredbama člana 478. st. 1. i 2. Zakona o privrednim društvima, promenom pravne forme društvo prelazi iz jedne pravne forme u drugu pravnu formu u skladu sa ovim zakonom, a promena pravne forme društva ne utiče na pravni subjektivitet tog društva. Na promenu pravne forme društva primenjuju se shodno odredbe ovog zakona o osnivanju date forme društva, ako ovim zakonom nije drugačije određeno (stav 3. tog člana zakona).

Saglasno navedenim odredbama, kada se vrši brisanje preduzetnika iz registra privrednih subjekata, poslodavac (preduzetnik) gubi pravo na oslobađanje od plaćanja dela poreza na dohodak građana i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje koje bi inače platio da nije koristio olakšicu za slučaj zasnivanja radnog odnosa sa novozaposlenim licima.

Međutim, u slučaju promene pravne forme privrednog društva, s obzirom da saglasno Zakonu o privrednim društvima promena pravne forme društva ne utiče na pravni subjektivitet tog društva, smatramo da poslodavac (privredno društvo) ima pravo da nastavi korišćenje oslobađanje od plaćanja dela poreza na dohodak građana i doprinosa za socijalno osiguranje koje je koristio pre promene pravne forme privrednog društva.“

 

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović