Oduzimanje PIB-a

pib 

POSLEDICE ODUZIMANJA PORESKOG IDENTIFIKACIONOG BROJA

 

Zakonom o poreskom postupku i poreskoj administraciji, Pravilnikom o poreskom identifikacionom broju i Pravilnikom o dodeli poreskog identifikacionog broja pravnim licima, preduzetnicima i drugim subjektima za čiju je registraciju nadležna Agencija za privredne register, propisani su pojam PIB-a, njegovo korišćenje u postupku i dokumenta u koja se unosi, obveznici koji su dužni da imaju PIB, postupak, način i rokovi određivanja PIB-a, kao i razlozi za njegovo oduzimanje.

U slučaju da Poreska uprava u postupku kontrole utvrdi da su u vreme dodele PIB postojale smetnje za dodelu PIB, Poreska uprava će rešenjem privremeno oduzeti dodeljeni PIB – do otklanjanja tih smetnji, a primerak rešenja dostaviće banci i organizaciji nadležnoj za prinudnu naplatu iz novčanih sredstava na računu obveznika.

Ako poreski obveznik ne prijavi sve kasnije izmene podataka u prijavi za registraciju, odnosno ne podnese dokumentaciju i pruži informacije koje zahteva Poreska uprava u roku od pet dana od dana nastanka izmene podataka, odnosno od dana prijema zahteva za dostavljanje dokumentacije i informacija, Poreska uprava rešenjem oduzima poreskom obvezniku dodeljeni PIB do ispunjenja obaveze iz člana 25. tač. 1) i 3) zakona, a primerak rešenja dostavlja banci i organizaciji nadležnoj za prinudnu naplatu iz novčanih sredstava na računu obveznika. Poreska uprava rešenjem oduzima dodeljeni PIB i u slučajevima kada je poreskom obvezniku naložena zabrana raspolaganja novčanim sredstvima preko računa poreskog obveznika otvorenog kod banke shodno čl. 66. i 87. ovog zakona i kada ta zabrana traje duže od godinu dana (član 26. stav 13. Zakona).

U tom slučaju banka je dužna da obustavi izvršenje naloga poreskog obveznika za prenos sredstava sa računa obveznika od momenta prijema rešenja, osim u svrhu izmirivanja obaveza po osnovu poreza i sporednih poreskih davanja.

U slučaju oduzimanja PIB-a, Poreska uprava obaveštava banku kod koje obveznik ima otvoren tekući račun, a banka je dužna da obustavi izvršenje naloga poreskog obveznika za prenos sredstava sa računa obveznika od momenta prijema rešenja, osim u svrhu izmirivanja obaveza po osnovu poreza i sporednih poreskih davanja.

Privremeno oduzimanje PIB-a predstavlja nemogućnost identifikacije poreskog obveznika, a to znači nemogućnost izdavanja faktura, podnošenja propisanih poreskih prijava, davanja poreskih izjava, izdavanja fiskalnih isečaka i svakog instrumentaplatnog prometa kojim se nosiocu platnog prometa nalaže da obavi bilo koju transakciju u platnom prometu, što faktički znači da je obvezniku onemogućeno da obavlja delatnost.

Privrednici mogu podneti pojedine poreske prijave (kao što su na primer PPP PD i PP OD-O), s obzirom da softver Poreske uprave omogućava njihovo elektronsko podnošenje.

Račun za promet dobara i usluga koji ne sadrži podatak o PIB-u izdavaoca računa, odnosno ne sadrži PIB izdavaoca računa koji je oduzet od strane Poreske uprave, nije PDV račun jer ne sadrži sve elemente iz člana 42. stav 4. Zakona o porezu na dodatu vrednost. Poreski obveznik koji je za promet dobara ili usluga primio takav račun nema pravo na odbitak prethodnog poreza po osnovu tog prometa, jer nije ispunjen uslov za odbitak prethodnog poreza (član 28. stav 2. Zakona o PDV).

Informacije o privremeno oduzetim PIB-ovima dostupne su na zvaničnom sajtu Poreske uprave: www.poreskauprava.gov.rs

Kada poreski obveznik ispuni obaveze zbog kojih mu je oduzet PIB, Poreska uprava u roku od pet dana od dana prijema obaveštenja, donosi rešenje kojim se ukida rešenje o oduzimanju PIB-a.

 

 

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović