Obveznik poreza na prenos apsolutnih prava

porez-na-prenos 

OBVEZNIK POREZA NA PRENOS APSOLUTNIH PRAVA KOD PRENOSA UZ NAKNADU PRAVA SVOJINE NA NEPOKRETNOSTI PO OSNOVU UGOVORA O KUPOPRODAJI ZAKLJUČENOG IZMEĐU FIZIČKIH LICA

 

Obveznik poreza na prenos apsolutnih prava je propisan Zakonom i ne može se menjati voljom ugovornih strana. U tom smislu, kod prenosa uz naknadu prava svojine na nepokretnosti po osnovu ugovora o kupoprodaji zaključenog između fizičkih lica, obveznik poreza na prenos apsolutnih prava je prodavac. Kupac koji je ugovorom o kupoprodaji preuzeo obavezu da plati porez na prenos apsolutnih prava na prenos koji je predmet tog ugovora je solidarni jemac za plaćanje poreza po tom osnovu, a ne poreski obveznik.

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 430-00-00380/2016-04 od 23.9.2016. godine)

Obveznik poreza na prenos apsolutnih prava je propisan Zakonom  o porezima na imovinu čl. 25. stav 1.,  i ne može se menjati voljom ugovornih strana. U tom smislu, kod prenosa uz naknadu prava svojine na nepokretnosti po osnovu ugovora o kupoprodaji zaključenog između fizičkih lica, obveznik poreza na prenos apsolutnih prava je prodavac. Kupac koji je ugovorom o kupoprodaji preuzeo obavezu da plati porez na prenos apsolutnih prava na prenos koji je predmet tog ugovora je solidarni jemac za plaćanje poreza po tom osnovu, a ne poreski obveznik.

Solidarno jemstvo znači da poreski organ može, po svom izboru, zahtevati da poresku obavezu na prenos apsolutnih prava izmiri lice na koje je apsolutno pravo preneto i bez prethodnog pokušaja da tu obavezu naplati od prodavca, odnosno prenosioca prava.

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović