2

MESTO PROMETA USLUGA VIZUELNE KONTROLE DELOVA

kontrola

PDV

 

Kada je reč o uslugama nazvanim uslugama vizuelne kontrole delova koje podrazumevaju pregled delova u cilju utvrđivanja da li su delovi oštećeni, da li predstavljaju celinu, da li su adekvatno ofarbani i sl, mišljenja smo da se navedene usluge, po svojoj suštini, ne smatraju uslugama inženjera. Prema tome, mesto prometa predmetnih usluga određuje se prema mestu sedišta, stalne poslovne jedinice, odnosno prebivališta pružaoca usluga, što znači da je obveznik PDV – pružalac usluga dužan da za promet tih usluga obračuna PDV i da obračunati PDV plati u skladu sa Zakonom, nezavisno od toga da li se usluge pružaju licu koje ima sedište, stalnu poslovnu jedinicu za koju se pruža usluga, odnosno prebivalište u Republici Srbiji ili u inostranstvu.

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 430-00-00319/2016-04 od 6.10.2016. godine)

 

„Mesto prometa usluge inženjera određuje se prema mestu sedišta, stalne poslovne jedinice za koju se pruža usluga, odnosno prebivališta primaoca usluge. S tim u vezi, ako se predmetna usluga pruža licu koje u Republici Srbiji nema sedište ni stalnu poslovnu jedinicu za koju pruža usluga, odnosno prebivalište, ta usluga nije predmet oporezivanja PDV (što znači da se PDV ne obračunava i ne plaća), a ako se pruža licu koje u Republici Srbiji ima sedište ili stalnu poslovnu jedinicu za koju pruža usluga, odnosno prebivalište, u tom slučaju na promet predmetne usluge PDV se obračunava i plaća u skladu sa Zakonom o porezu na dodatu vrednost („Sl. glasnik RS“, br. 84/2004, 86/2004 – ispr., 61/2005, 61/2007, 93/2012, 108/2013, 6/2014 – usklađeni din. izn., 68/2014 – dr. zakon, 142/2014, 5/2015 – usklađeni din. izn., 83/2015 i 5/2016 – usklađeni din. izn. – dalje: Zakon).

Međutim, kada je reč o uslugama nazvanim uslugama vizuelne kontrole delova koje, prema navodima iz vašeg zahteva, podrazumevaju pregled delova u cilju utvrđivanja da li su delovi oštećeni, da li predstavljaju celinu, da li su adekvatno ofarbani i sl, mišljenja smo da se navedene usluge, po svojoj suštini, ne smatraju uslugama inženjera. Prema tome, mesto prometa predmetnih usluga određuje se prema mestu sedišta, stalne poslovne jedinice, odnosno prebivališta pružaoca usluga, što znači da je obveznik PDV – pružalac usluga dužan da za promet tih usluga obračuna PDV i da obračunati PDV plati u skladu sa Zakonom, nezavisno od toga da li se usluge pružaju licu koje ima sedište, stalnu poslovnu jedinicu za koju se pruža usluga, odnosno prebivalište u Republici Srbiji ili u inostranstvu.

Molimo Prijava pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović
 

Nemate pravo da vidite komentare.