Mesto prometa usluga slanjem na e-mail primaoca usluga

elektronsko-poslovanje MESTO PROMETA USLUGA MODIFIKACIJE I RAZVOJA SOFTVERA POSTOJEĆE APLIKACIJE SLANJEM SOFTVERSKOG KODA NA SERVER PRIMAOCA USLUGA

 

Kada obveznik PDV vrši promet usluga modifikacije i razvoja softvera postojeće aplikacije slanjem softverskog koda na server primaoca usluga, reč je o uslugama iz člana 12. stav 3. tačka 4. podtač. (7) i (10) Zakona o PDV. Kada je primalac predmetnih usluga lice koje na teritoriji Republike Srbije nema sedište ili stalnu poslovnu jedinicu za koju se pružaju usluge, odnosno prebivalište ili boravište, mestom prometa tih usluga smatra se inostranstvo, što znači da te usluge nisu predmet oporezivanja PDV.

 (Mišljenje Ministarstva finansija, br. 413-00-00166/2016-04 od 27.9.2016. godine)

Odredbama člana 3. Zakona o porezu na dodatnu vrednost, propisano je, da su predmet oporezivanja PDV isporuka dobara i pružanje usluga (dalje: promet dobara i usluga) koje poreski obveznik izvrši u Republici uz naknadu, u okviru obavljanja delatnosti, kao i uvoz dobara u Republiku.

Saglasno odredbi člana 5. stav 1. Zakona, promet usluga, u smislu ovog zakona, su svi poslovi i radnje u okviru obavljanja delatnosti koji nisu promet dobara iz člana 4. ovog zakona.

Mesto prometa usluga je mesto u kojem pružalac usluga obavlja svoju delatnost, a ako se promet usluga vrši preko poslovne jedinice, mestom prometa usluga smatra se mesto poslovne jedinice (član 12. st. 1. i 2. Zakona).

Izuzetno od st. 1. i 2. ovog člana, mestom prometa usluga smatra se mesto u kojem primalac usluge obavlja delatnost ili ima poslovnu jedinicu za koju se pruža usluga, odnosno mesto u kojem primalac usluge ima sedište ili prebivalište, ako se radi o uslugama savetnika, inženjera, advokata, revizora i sličnih usluga, kao i o uslugama koje se pružaju elektronskim putem (član 12. stav 3. tačka 4) podtač. (7) i (10) Zakona).

Odredbama člana 2. stav 1. Pravilnika o utvrđivanju usluga pruženih elektronskim putem, u smislu Zakona o porezu na dodatu vrednost („Sl. glasnik RS“, br. 107/2012 i 86/2015) propisano je da se uslugama pruženim elektronskim putem, u smislu člana 12. stav 3. tačka 4) podtačka (10) Zakona, smatraju elektronski pružene usluge, i to:

1) isporuka veb strana, čuvanje i održavanje veb strana;

2) isporuka programa i njihovo ažuriranje, daljinsko održavanje programa i računarske opreme;

3) isporuka slika, tekstova i informacija i omogućavanje pristupa bazama podataka, kao i arhiviranje baza podataka;

4) isporuka audio i video zapisa, kao i isporuka igara;

5) isporuka političkih, kulturnih, umetničkih, sportskih, naučnih, obrazovnih i zabavnih emisija i događaja, u toku ili nakon snimanja.

 

 

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović