Isplaćeni bonusi zaposlenima se priznaju kao rashodi u PB

nagradivanje

PRIZNAVANJE U PORESKOM BILANSU RASHODA KOJE OBVEZNIK ISKAŽE U SVOJIM POSLOVNIM KNJIGAMA NA IME BONUSA OBRAČUNATIH PO OSNOVU DOPRINOSA ZAPOSLENOG POSLOVNOM USPEHU POSLODAVCA

 

Rashodi koje obveznik (poslodavac) iskaže u svojim poslovnim knjigama na ime bonusa, obračunatih po osnovu doprinosa zaposlenog poslovnom uspehu poslodavca, uključujući i pripadajući porez i doprinose za obavezno socijalno osiguranje, priznaju se kao takvi u poreskom bilansu obveznika.

 

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 011-00-177/2016-04 od 29.9.2016. godine)

 

„Odredbom člana 9. stav 1. Zakona o porezu na dobit pravnih lica („Sl. glasnik RS“, br. 25/2001, 80/2002, 80/2002 – dr. zakon, 43/2003, 84/2004, 18/2010, 101/2011, 119/2012, 47/2013, 108/2013, 68/2014 – dr. zakon, 142/2014, 91/2015 – autentično tumačenje i 112/2015 – dalje: Zakon) propisano je da se, troškovi zarada, odnosno plata, priznaju u iznosu obračunatom na teret poslovnih rashoda.

U smislu odredaba člana 104. stav 1. i člana 105. stav 1. Zakona o radu („Sl. glasnik RS“, br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 i 75/2014), zaposleni ima pravo na odgovarajuću zaradu koja se utvrđuje u skladu sa zakonom, opštim aktom i ugovorom o radu, a sastoji se od zarade za obavljeni rad i vreme provedeno na radu, zarade po osnovu doprinosa zaposlenog poslovnom uspehu poslodavca (nagrade, bonusi i sl.) i drugih primanja po osnovu radnog odnosa u skladu sa opštim aktom i ugovorom o radu.

Prema članu 105. stav 2. Zakona o radu, pod zaradom u smislu člana 104. stav 1. tog zakona smatra se zarada koja sadrži poreze i doprinose koji se plaćaju iz zarade.

Saglasno navedenim zakonskim odredbama, rashodi koje obveznik (poslodavac) iskaže u svojim poslovnim knjigama (saglasno propisima o računovodstvu i MRS 19 – Primanja zaposlenih) na ime bonusa, obračunatih po osnovu doprinosa zaposlenog poslovnom uspehu poslodavca, uključujući i pripadajući porez i doprinose za obavezno socijalno osiguranje, priznaju se kao takvi u poreskom bilansu obveznika u skladu sa članom 9. stav 1. Zakona.“

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović