2

TRANSFERNE CENE – POZAJMICE

transferne-cene POSTOJANJE OBAVEZE PODNOŠENJA IZVEŠTAJA O TRANSFERNIM CENAMA ZAJMODAVCA U SLUČAJU KADA JE UGOVOROM O ZAJMU PREDVIĐENO DA SE KAMATA NA ZAJAM NE OBRAČUNAVA I NE PLAĆA

 

Kada je ugovorom o zajmu, zaključenim između obveznika (kao zajmoprimca) i njegovog osnivača – povezanog lica (kao zajmodavca), predviđeno da se kamata na zajam ne obračunava i ne plaća, obavezu podnošenja dokumentacije o transfernim cenama u formi izveštaja ima isključivo zajmodavac.

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 413-00-173/2016-04 od 18.7.2016. godine)

 

U skladu sa Zakonom o porezu na dobit pravnih lica,  transfernom cenom smatra se cena nastala u vezi sa transakcijama sredstvima ili stvaranjem obaveza među povezanim licima.

Licem povezanim sa obveznikom smatra se ono fizičko ili pravno lice u čijim se odnosima sa obveznikom javlja mogućnost kontrole ili značajnijeg uticaja na poslovne odluke.

– u slučaju posrednog ili neposrednog posedovanja najmanje 25% akcija ili udela smatra se da postoji mogućnost kontrole nad obveznikom.

Mogućnost značajnijeg uticaja na poslovne odluke postoji, i kada lice posredno ili neposredno poseduje najmanje 25% glasova u obveznikovim organima upravljanja.

U skladu sa odredbom člana 60. stav 1. Zakona obveznik je dužan da transakcije iz člana 59. stav 1. ovog zakona posebno prikaže u svom poreskom bilansu.

U svom poreskom bilansu obveznik je, dužan da posebno prikaže kamatu po osnovu depozita, zajma, odnosno kredita, do nivoa propisanog odredbama člana 62. ovog zakona (član 60. stav 2. Zakona).

Takođe, obveznik je dužan da uz poreski bilans priloži dokumentaciju u okviru koje i na način koji propiše ministar finansija, u kojima se  posebno prikazuje vrednost istih transakcija po cenama koje bi se ostvarile na tržištu takvih ili sličnih transakcija da se nije radilo o povezanim licima (princip „van dohvata ruke“).

U slučaju da se obveznikova transferna cena po osnovu transakcije sa pojedinačnim povezanim licem razlikuje od cene te transakcije utvrđene primenom principa „van dohvata ruke“, on je dužan da u poresku osnovicu uključi:

Molimo Prijava pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović
 

Nemate pravo da vidite komentare.