RASHOD NA IME OTPISA POTRAŽIVANJA PO UGOVORU O JEMSTVU NE PRIZNAJE SE U PORESKOM BILANSU

otpis potraživanjaRashod koji je obveznik iskazao u svojim poslovnim knjigama na ime otpisa potraživanja (nastalog po osnovu ispunjenja obaveze u skladu sa ugovorom o jemstvu) ne priznaje se (kao takav) u poreskom bilansu obveznika, imajući u vidu da predmetni rashod nije nastao u svrhu obavljanja poslovne delatnosti obveznika.

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 011-00-0014/2015-04 od 12.8.2016. godine)

 

U skladu sa odredbom člana 16. stav 13. Zakona o porezu na dobit pravnih lica, sva otpisana, ispravljena i druga potraživanja koja nisu priznata kao rashod, a koja se kasnije naplate, u momentu naplate ne ulaze u prihode poreskog obveznika.

U smislu zakona koji uređuje obligacione odnose, ugovorom o jemstvu se jemac obavezuje prema poveriocu da će ispuniti punovažnu i dospelu obavezu dužnika, ako ovaj to ne učini.

U vezi sa napred navedenim, rashod koji je obveznik iskazao u svojim poslovnim knjigama na ime otpisa potraživanja (nastalog po osnovu ispunjenja obaveze u skladu sa ugovorom o jemstvu) ne priznaje se (kao takav) u poreskom bilansu obveznika, imajući u vidu da predmetni rashod, prema našem mišljenju, nije nastao u svrhu obavljanja poslovne delatnosti obveznika u smislu odredbe člana 7a tačka 8) Zakona.

Takođe, prilikom eventualne naplate predmetnog potraživanja obveznik ista ne iskazuje kao prihod saglasno odredbi člana 16. stav 13. Zakona.

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović