RADNI ODNOS PO UGOVORU NA ODREĐENO VREME OBAVEZNO SE PRODUŽAVA DO ISTEKA PORODILJSKOG ODSUSTVA

porodiljsko

OBAVEZA PRODUŽENJA RADNOG ODNOSA ZAPOSLENOJ NA ODREĐENO VREME DO ISTEKA KORIŠĆENJA PRAVA NA PORODILJSKO ODSUSTVO, ODSUSTVO S RADA RADI NEGE DETETA I ODSUSTVO S RADA RADI POSEBNE NEGE DETETA

 

Zaposlenoj na određeno vreme, koja je pre isteka roka na koji je zasnovala radni odnos dostavila izveštaj nadležnog lekara da je trudna, poslodavac mora da produži radni odnos do isteka korišćenja prava na porodiljsko odsustvo, odsustvo s rada radi nege deteta i odsustvo s rada radi posebne nege deteta.

(Mišljenje Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Sektor za rad, br. 011-00-182/2016-02, od 8.4.2016. godine)

U članu 187. Zakona o radu („Sl. glasnik RS“, br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 i 75/2014 – dalje: Zakon) propisano je da za vreme trudnoće, porodiljskog odsustva, odsustva s rada radi nege deteta i odsustva s rada radi posebne nege deteta poslodavac ne može zaposlenom da otkaže ugovor o radu (stav 1), a da se zaposlenom iz stava 1. ovog člana rok za koji je ugovorom zasnovao radni odnos na određeno vreme produžava do isteka korišćenja prava na odsustvo (stav 2).

Članom 187. stav 3. Zakona propisano je da je rešenje o otkazu ugovora o radu ništavo ako je na dan donošenja rešenja o otkazu ugovora o radu poslodavcu bilo poznato postojanje okolnosti iz stava 1. ovog člana ili ako zaposleni u roku od 30 dana od dana prestanka radnog odnosa obavesti poslodavca o postojanju okolnosti iz stava 1. ovog člana i o tome dostavi odgovarajuću potvrdu ovlašćenog lekara ili drugog nadležnog organa.

Prema tome, poslodavac je dužan da zaposlenoj na određeno vreme, koja je pre isteka roka na koji je zasnovala radni odnos dostavila izveštaj nadležnog lekara da je trudna, produži radni odnos do isteka korišćenja prava na porodiljsko odsustvo, odsustvo s rada radi nege deteta i odsustvo s rada radi posebne nege deteta. Produženje ugovora o radu na određeno vreme vrši se aneksom ugovora o radu.

Imajući u vidu navedeno, zaposlena za vreme trudnoće, porodiljskog odsustva, odsustva s rada radi nege deteta i odsustva s rada radi posebne nege deteta uživa posebnu zaštitu od otkaza ugovora o radu, te je svako rešenje o otkazu ugovora o radu ništavo.

 

 

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović