POSTUPAK JAVNE NABAVKE

javne-nabavkeMOGUĆNOST POSTOJANJA SUKOBA INTERESA I KORUPCIJE U POSTUPKU JAVNE NABAVKE

 

U situaciji kada preduzetnik, koji je istovremeno i lice zaposleno kod naručioca, učestvuje u postupku javne nabavke postoji mogućnost sukoba interesa i rizik od korupcije, jer se to lice dovodi u položaj da može ostvariti određenu prednost prilikom pripremanja i podnošenja ponude na osnovu informacija i podataka dobijenih od predstavnika naručioca pre nego što su ti podaci postali transparentni i poznati i ostalim zainteresovanim licima.

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 011-00-00175/2016-27od 17.2.2016. godine)

 

Naručilac je, prema članu 12. stav 1. Zakona o javnim nabavkama, dužan da u svim fazama postupka javne nabavke obezbedi jednak položaj svim ponuđačima (načelo jednakosti ponuđača). Navedeno načelo se, između ostalog, sprovodi primenom Zakona o sprečavanju korupcije (čl. 21. do 28.) i sukobu interesa (čl. 29. i 30.) u postupku javnih nabavki.

U članu 21. stav 1. Zakona propisano je da je naručilac obavezan da preduzme sve potrebne mere kako ne bi došlo do korupcije u planiranju javnih nabavki, u postupku javne nabavke ili tokom izvršenja ugovora o javnoj nabavci, kako bi se korupcija pravovremeno otkrila, kako bi bile otklonjene ili umanjene štetne posledice korupcije i kako bi učesnici u korupciji bili kažnjeni u skladu sa zakonom.

Prema članu 29. Zakona, sukob interesa u smislu ovog zakona postoji, kada odnos predstavnika naručioca i ponuđača može uticati na nepristrasnost naručioca pri donošenju odluke u postupku javne nabavke, odnosno:

1) ako predstavnik naručioca ili sa njim povezano lice učestvuje u upravljanju ponuđača;

2) ako predstavnik naručioca ili sa njim povezano lice poseduje više od 1% udela, odnosno akcija ponuđača;

3) ako je predstavnik naručioca ili sa njim povezano lice zaposleno ili radno angažovano kod ponuđača ili sa njime poslovno povezano.

Predstavnik naručioca je član upravnog ili nadzornog odbora naručioca, rukovodilac naručioca kome su povereni poslovi javnih nabavki, odgovorno lice naručioca i lice zaposleno na poslovima javnih nabavki (član 3. tačka 10. Zakona).

Poslovi javnih nabavki su, saglasno članu 3. tačka 8. Zakona: planiranje javne nabavke; sprovođenje postupka javne nabavke uključujući ali ne ograničavajući se na učešće u komisiji za javnu nabavku; izrada konkursne dokumentacije; izrada akata u postupku javne nabavke; izrada ugovora o javnoj nabavci; praćenje izvršenja javne nabavke; svi drugi poslovi koji su povezani sa postupkom javne nabavke;

Situacija u kojoj lice zaposleno kod naručioca istovremeno obavlja i preduzetničku delatnost, koja je identična pretežnoj delatnosti naručioca (0210-gajenje šuma i ostale šumarske delatnosti), dovodi ga u položaj da može ostvariti određenu prednost prilikom pripremanja i podnošenja ponude na osnovu informacija i podataka dobijenih od predstavnika naručioca pre nego što su ti podaci postali transparentni i poznati i ostalim zainteresovanim licima.

Međutim, podsećamo da je Uprava za javne nabavke organizacija koja je, saglasno članu 136. stav 1. tačka 4) Zakona, nadležna za davanje mišljenja o primeni ovog Zakona.

Takođe, predlažemo da mišljenje o tome da li učešće preduzetnika koji je istovremeno i lice zaposleno kod naručioca, predstavlja sukob interesa, u smislu odredbi Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije („Sl. glasnik RS“, br. 97/2008, 53/2010, 66/2011 – odluka US, 67/2013 – odluka US, 112/2013 – autentično tumačenje i 8/2015 – odluka US), pribavite od navedene agencije.

Naime, iako se Zakonom o Agenciji za borbu protiv korupcije uređuju, između ostalog, pravila u vezi sa sprečavanjem sukoba interesa pri vršenju javnih funkcija, ukazujemo na ovlašćenja koja ova agencija ima kada se radi o pružanju stručne pomoći u oblasti borbe protiv korupcije.

 

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović