POREZ PO ODBITKU SE OBRAČUNAVA ZA PLAĆENE USLUGE POSLOVNOG SAVETOVANJA

poslovno savetovanjePrihodi koje ostvari nerezidentno pravno lice od pravnog lica rezidenta Republike Srbije, po osnovu usluga poslovnog savetovanja, predmet su oporezivanja porezom po odbitku ukoliko međunarodnim ugovorom o izbegavanju dvostrukog oporezivanja nije drukčije uređeno.

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 413-00-00198/2016-04 od 12.8.2016. godine)

Kada nerezidentno pravno lice ostvaruje prihod od rezidentnog pravnog lica po osnovu naknada od usluga poslovnog savetovanja, tako isplaćena naknada predmet je oporezivanja porezom po odbitku u skladu sa odredbom člana 40. stav 1. tačka 5) Zakona, nezavisno od toga da li je pružanje usluge izvršeno iz inostranstva ili na teritoriji Republike Srbije, ukoliko međunarodnim ugovorom o izbegavanju dvostrukog oporezivanja nije drukčije uređeno.

Status rezidenta druge države sa kojom je zaključen ugovor, nerezident dokazuje kod domaćeg isplatioca prihoda potvrdom o rezidentnosti na Obrascu POR-2 koji overava nadležni organ države čiji je rezident inostrano pravno lice ili overenim (od zvaničnog sudskog tumača) prevodom potvrde na obrascu koji propisuje nadležni organ države sa kojom je zaključen ugovor o izbegavanju dvostrukog oporezivanja, na obrascu koji propisuje nadležni organ sa kojom je zaključen ugovor o izbegavanju dvostrukog oporezivanja.

Pravno lice rezident druge države, kao dokaz o stvarnom vlasništvu prihoda može podneti bilo koji verodostojan dokument na osnovu koga se (kao oboriva pretpostavka) nedvosmisleno (ili, sa velikim stepenom verovatnoće) može utvrditi da se prihod pripisuje tom licu, odnosno da nerezident samostalno i bez ikakvih ograničenja (npr. u pogledu obaveze prosleđivanja prihoda nekom drugom licu) može istim da raspolaže (npr. kopija ugovora, računa, izvod iz ovlašćenog registracionog organa, izveštaj o izvršenim uslugama i dr.).

 

 

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović