2

POREZ PO ODBITKU NA NAKNADU ZA KORIŠĆENJE INFORMACIONIH SISTEMA

poreski-teret 

OBAVEZNO JE OBRAČUNAVANJE I PLAĆANJANE POREZA PO ODBITKU NA PRIHODE KOJE NEREZIDENTNO PRAVNO LICE OSTVARI OD REZIDENTNOG PRAVNOG LICA PO OSNOVU AUTORSKE NAKNADE ZA KORIŠĆENJE INFORMACIONIH SISTEMA

 

Naknada koju rezidentno pravno lice – banka plaća nerezidentu po osnovu korišćenja informacionih sistema nad kojima nerezidentno pravno lice ima neko od prava intelektualne svojine, ima karakter autorske naknade, koja se oporezuje porezom po odbitku.

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 413-00-185/2016-04 od 21.7.2016. godine)

 

“U skladu sa članom 40. stav 1. tač. 2) i 5) Zakona o porezu na dobit pravnih lica, ukoliko međunarodnim ugovorom o izbegavanju dvostrukog oporezivanja nije drukčije uređeno, porez na dobit po odbitku po stopi od 20% obračunava se i plaća na prihode koje ostvari nerezidentno pravno lice od rezidentnog pravnog lica po osnovu: naknada od autorskog i srodnih prava i prava industrijske svojine (dalje: autorska naknada) i naknada od usluga koje se pružaju ili koriste, odnosno koje će biti pružene ili korišćene na teritoriji Republike.

Rezidentno pravno lice plaća nerezidentnom pravnom licu (novinskoj agenciji koja se bavi prikupljanjem i distribucijom vesti vezanih za finansijsko tržište) naknadu za: korišćenje informativnog servisa koji sadrži cene, vesti, prognoze, analize i dr. sa različitih tržišta; korišćenje podataka sa tržišta i omogućavanje automatizovanog unosa tih podataka u interne aplikacije banke; korišćenje platforme za međubankarsko trgovanje koja ne sadrži podatke, već omogućava bankama da kontaktiraju druge banke i sa njima zaključuju ugovore.

Saglasno navedenom, ukoliko su, u konkretnom slučaju, u pitanju informacioni sistemi, odnosno podaci sa tržišta nad kojima nerezidentno pravno lice ima neko od prava intelektualne svojine, pa, s tim u vezi, ugovorom o licenci prenosi na banku pravo njihovog korišćenja, u tom slučaju, naknada koju banka (po tom osnovu) plaća nerezidentu, ima karakter autorske naknade, koja se oporezuje porezom po odbitku u skladu sa članom 40. stav 1. tačka 2) Zakona, pri čemu napominjemo da su sistemski zakoni iz oblasti intelektualne svojine u nadležnosti Zavoda za intelektualnu svojinu kao posebne organizacije u sistemu državne uprave Republike Srbije koja se, između ostalog, bavi poslovima koji se odnose na davanja stručnih mišljenja i objašnjenja (u pogledu primene propisa o pravu industrijske svojine i autorskom i srodnim pravima), a koja, u konkretnom slučaju, predstavljaju prethodno pitanje za opredeljenje vrste prihoda nerezidenta i, s tim u vezi, pravilnog poreskog tretmana istih.“

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović
 

Comments are closed