OBAVEZA OSPOSOBLJAVANJA ZAPOSLENIH U SKLADU SA ZAKONOM O BZR

 

zastita-na-raduOSPOSOBLJAVANJE ZAPOSLENIH ZA BEZBEDAN I ZDRAV RAD KADA POSLODAVAC ANGAŽUJE DRUGO PRAVNO LICE ZA PRUŽANJE USLUGA VAN DELOKRUGA NJEGOVIH POSLOVA

 

Kada poslodavac zaključi ugovor s pravnim licem za pružanje usluga van delokruga njegovih poslova, angažovano pravno lice je dužno da osposobi svoje zaposlene za bezbedan i zdrav rad.

(Mišljenje Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Uprava za bezbednost i zdravlje na radu, br. 011-00-00058/2015-01/2, od 23.12.2015. godine)

 

 U skladu sa članom 29. Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu propisano je:

Poslodavac kod koga, na osnovu ugovora, sporazuma ili po bilo kom drugom osnovu, obavljaju rad zaposleni drugog poslodavca, dužan je da te zaposlene osposobi za bezbedan i zdrav rad, u skladu sa ovim zakonom.“

Ukoliko poslodavac, na osnovu ugovora, sporazuma ili po bilo kom drugom osnovu, radno angažuje zaposlene drugog poslodavca i ti zaposleni obavljaju poslove pod posrednom ili neposrednom kontrolom, odnosno prema nalozima poslodavca, onda je drugi poslodavac odgovoran za primenu svih mera bezbednosti i zdravlja na radu za te zaposlene, pa pored ostalog i da ih osposobi za bezbedan i zdrav rad.

Nasuprot tome, ukoliko je poslodavac zaključio obligacioni ugovor s drugim privrednim subjektom, pa se na osnovu tog ugovora u radnom prostoru nalaze zaposleni kod drugog poslodavca koji obavljaju poslove po nalozima njihovog poslodavca, ukoliko drugačije nije ugovoreno, svaki poslodavac je odgovoran da svojim zaposlenima obezbedi rad na radnom mestu na kome su sprovedene mere za bezbedan i zdrav rad u skladu sa svojim aktom o proceni rizika.

Imajući u vidu da je poslodavac sklopio ugovore s pravnim licima za pružanje usluga van delokruga njegovih poslova, to znači da su angažovana pravna lica dužna da osposobe svoje zaposlene za bezbedan i zdrav rad i da o izvršenom osposobljavanju vode evidenciju na Obrascu 6.

 

 

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović