NEMA IZDAVANJA NOVIH RADNIH KNJIŽICA

radne-knjizice NEPOSTOJANJE PRAVNOG OSNOVA OD 1.1.2016. GODINE ZA IZDAVANJE NOVIH I IZMENU PODATAKA U RANIJE IZDATIM RADNIM KNJIŽICAMA 

 

Od 1.1.2016. godine nema pravnog osnova da se izdaju nove radne knjižice niti duplikati radnih knjižica, kao ni da se u radne knjižice izdate do tog datuma unose novi podaci ili vrši promena unetih podataka.

(Mišljenje Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Sektor za rad, br. 011-00-51/2016-02, od 10.2.2016. godine)

Članom 116. st. 1. i 2. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o radu („Sl. glasnik RS“, br. 75/2014) propisano je da član 204. Zakona o radu, prestaju da važe 1.1.2016. godine. Radne knjižice izdate zaključno sa 31.12.2015. godine nastavljaju da se koriste kao javne isprave, a podaci upisani u te knjižice mogu da služe kao dokaz za ostvarivanje prava iz radnog odnosa i drugih prava u skladu sa zakonom.

Prema tome, nema pravnog osnova da se od 1.1.2016. godine izdaju nove radne knjižice kao ni duplikati radnih knjižica, niti da se u radne knjižice izdate zaključno sa 31.12.2015. godine unose novi podaci ili vrši promena unetih podataka.

 

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović