NA PARKING SE PLAĆA PDV OD 20%

parkingUsluga korišćenja parkirališta oporezuje se po opštoj stopi PDV od 20%. Obveznik PDV koji vrši promet predmetne usluge, tj. istupa u svoje ime prema trećim licima – korisnicima parkirališta, dužan je da za taj promet obračuna PDV na poresku osnovicu koju čini ukupan iznos naknade (u novcu, stvarima ili uslugama) koju obveznik PDV prima ili treba da primi za pruženu uslugu od primaoca te usluge ili trećeg lica, uključujući subvencije i druga primanja, bez PDV, ako ovim zakonom nije drukčije propisano.

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 011-00-739/2016-04 od 31.8.2016. godine)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović