ISPLATA OTPREMNINE ZA ODLAZAK U PENZIJU

penzioner-na-poslu

ISPLATA OTPREMNINE ZA ODLAZAK U PENZIJU KADA JE PRAVILNIKOM O RADU UTVRĐENO VEĆE PRAVO OD ZAKONSKOG

 

Kada je pravilnikom o radu u trenutku ostvarivanja prava utvrđeno veće pravo zaposlenog u pogledu otpremnine za odlazak u penziju od zakonskog rešenja, poslodavac je dužan da primeni odredbe pravilnika o radu.

 

(Mišljenje Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Sektor za rad, br. 120-00-5/2016-02, od 10.2.2016. godine)

 

Članom 119. stav 1. tačka 1) Zakona o radu („Sl. glasnik RS“, br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 i 75/2014 – dalje: Zakon) propisano je da je poslodavac dužan da zaposlenom isplati otpremninu pri odlasku u penziju u skladu sa opštim aktom, najmanje u visini dve prosečne zarade.

Prema tome, u skladu sa odredbama Zakona, zaposleni ima pravo na otpremninu zbog odlaska u penziju u skladu sa opštim aktom (kolektivni ugovor ili pravilnik o radu), a najmanje u visini dve prosečne zarade u Republici Srbiji prema poslednjem objavljenom podatku republičkog organa nadležnog za statistiku.

Članom 8. stav 2. Zakona propisano je da opštim aktom i ugovorom o radu mogu da se utvrde veća prava i povoljniji uslovi rada od prava i uslova utvrđenih zakonom, kao i druga prava koja nisu utvrđena zakonom, osim ako zakonom nije drugačije određeno.

Član 117. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o radu („Sl. glasnik RS“, br. 75/2014) propisano je da odredbe kolektivnog ugovora, odnosno pravilnika o radu koji je na snazi na dan stupanja na snagu ovog zakona, a koje nisu u suprotnosti sa ovim zakonom, ostaju na snazi do isteka važenja kolektivnog ugovora, odnosno do zaključivanja kolektivnog ugovora, odnosno donošenja pravilnika o radu u skladu sa ovim zakonom, a najduže šest meseci od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Imajući u vidu gore navedeno, u konkretnom slučaju, ukoliko je pravilnikom o radu u trenutku ostvarivanja prava zaposlenog bilo utvrđeno veće pravo u pogledu otpremnine za odlazak u penziju od zakonskog rešenja, poslodavac je bio dužan da primeni odredbe pravilnika o radu koji je na snazi, a koje se odnose na visinu otpremnine za odlazak u penziju.

 

 

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović