REFAKCIJA PDV-A FIZIČKOM LICU KOJE IMA DVOJNO DRŽAVLJANSTVO

putovanjeKada dobra u Republici Srbiji kupuje fizičko lice koje ima dvojno državljanstvo (Republike Srbije i neke druge države), to fizičko lice ne smatra se stranim državljaninom, što znači da nema pravo na refakciju PDV. (Objašnjenje Uprave carina, br. 148-11-439-02-16/2016 od 19.7.2016. godine).

 „U praksi se kao sporno postavilo pitanje prava na refakciju poreza na dodatu vrednost fizičkog lica koje ima dvojno državljanstvo (Republike Srbije i neke druge države) za dobra kupljena u Republici Srbiji koja otprema u prtljagu koji nosi sa sobom u inostranstvo, sa aspekta Zakona o porezu na dodatu vrednost.

Ministarstvo finansija, Sektor za fiskalni sistem, u svom aktu broj 430-00-00190/2016-04 od 23.5.2016. godine, zauzelo je stav povodom napred navedenog spornog pitanja, o čemu vas obaveštavamo radi pravilne i jednoobrazne primene.

Odredbom člana 24. stav 1. tačka 4) Zakona, propisano je da se PDV ne plaća na promet dobara koja inostrani primalac otprema u prtljagu koji nosi sa sobom u inostranstvo, ako se dobra otpremaju pre isteka tri kalendarska meseca po isporuci tih dobara i ako je ukupna vrednost isporučenih dobara veća od 150 EUR, u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije, uključujući PDV.

U skladu sa odredbom člana 56. Zakona, na zahtev stranog državljanina koji nije obveznik i nema prebivalište u Republici izvršiće se refakcija PDV pod uslovima iz člana 24. stav 1. tačka 4) ovog zakona.

U skladu sa navedenim, kada dobra u Republici Srbiji kupuje fizičko lice koje ima dvojno državljanstvo (Republike Srbije i neke druge države), to fizičko lice ne smatra se stranim državljaninom iz člana 56. Zakona, što znači da nema pravo na refakciju PDV.“

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović