POSTUPAK PRINUDNE NAPLATE SE NE PREKIDA PRILIKOM PROMENE OSNIVAČA

NEPOSTOJANJE OSNOVA ZA PREKIDANJE POSTUPKA PRINUDNE NAPLATE U SLUČAJU KADA JE KOD PORESKOG OBVEZNIKA IZVRŠENA PROMENA ČLANOVA – OSNIVAČA U REGISTRU PRIVREDNIH SUBJEKATA

 prinudna naplataU situaciji koja podrazumeva da je kod poreskog obveznika protiv kojeg je pokrenut postupak prinudne naplate izvršena promena podataka, i to promena članova – osnivača u Registru privrednih subjekata koji vodi Agencija za privredne registre, to ne predstavlja osnov za prekidanje postupka prinudne naplate prema tom poreskom obvezniku

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 430-00-66/2015-04 od 1.7.2016. godine).

 „Članom 26. stav 1. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji („Sl. glasnik RS“, br. 80/2002, 84/2002 – ispr., 23/2003 – ispr., 70/2003, 55/2004, 61/2005, 85/2005 – dr. zakon, 62/2006 – dr. zakon, 63/2006 – ispr. dr. zakona, 61/2007, 20/2009, 72/2009 – dr. zakon, 53/2010, 101/2011, 2/2012 – ispr., 93/2012, 47/2013, 108/2013, 68/2014, 105/2014, 91/2015 – autentično tumačenje, 112/2015 i 15/2016 – dalje: ZPPPA) propisano je da u cilju identifikacije poreskih obveznika, Poreska uprava dodeljuje fizičkim licima, preduzetnicima, pravnim licima i stalnim poslovnim jedinicama nerezidentnog pravnog lica PIB.

PIB je jedinstveni i jedini broj fizičkog lica, preduzetnika i pravnog lica za sve javne prihode i zadržava se do prestanka postojanja, odnosno smrti tog lica (član 26. stav 11. ZPPPA).

Odredbom člana 79. stav 1. tačka 1. ZPPPA propisano je da se postupak prinudne naplate prekida ako Poreska uprava pokrene stečajni postupak protiv poreskog obveznika u smislu člana 112. ovog zakona.

Članom 112. ZPPPA je propisano da kada se u postupku prinudne naplate utvrdi da poreski obveznik nema imovinu iz koje se poreski dug prinudnom naplatom može namiriti, odnosno da mu je imovina koja se predaje Republici po vrednosti manja od poreskog duga, Poreska uprava će rešenjem konstatovati njegovu privremenu nesolventnost i pokrenuti stečajni postupak, u svojstvu poverioca, u skladu sa zakonom, ako je poreski obveznik pravno lice.

Prema tome, promena podataka u Agenciji za privredne registre, a koja se odnosi na promenu osnivača, ne predstavlja osnov za prekidanje postupka prinudne naplate u skladu sa citiranom odredbom člana 79. ZPPPA.

Naime, ako se u konkretnom slučaju radi o situaciji koja podrazumeva da je kod poreskog obveznika protiv kojeg je pokrenut postupak prinudne naplate izvršena promena podataka, i to promena članova – osnivača u Registru privrednih subjekata koji vodi Agencija za privredne registre, to ne predstavlja osnov za prekidanje postupka prinudne naplate prema tom poreskom obvezniku.“

 

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović