• Home
  • Blog
  • Uncategorized

POREZ NA NAKNADE TROŠKOVA PREVOZA I SMEŠTAJA ZA LEKARE KOJI UČESTVUJU NA STRUČNOJ EDUKACIJI, KOJE PLAĆA ISPLATILAC KOD KOGA TA LICA NISU U RADNOM ODNOSU

edukacija lekaraU slučaju kada pravno lice na osnovu verodostojne dokumentacije vrši naknadu troškova smeštaja i prevoza za edukaciju fizičkim licima – lekarima, koji nisu u radnom odnosu kod tog pravnog lica kao isplatioca prihoda, ne plaća se porez na dohodak građana na druge prihode na naknadu troškova do visine propisanog neoporezivog iznosa, pod uslovom da ta lica ne ostvaruju bilo koju drugu naknadu po osnovu predmetne saradnje. (Mišljenje Ministarstva finansija, br. 430-00-143/2016-04 od 23.5.2016. godine).

Prema odredbi člana 85. stav 1. tačka 12) Zakona o porezu na dohodak, ostalim prihodima, u smislu ovog zakona, smatraju se i drugi prihodi fizičkog lica, koji nisu oporezivi po drugom osnovu u skladu sa ovim zakonom, a naročito naknade troškova i drugih rashoda licima koja nisu zaposlena kod isplatioca.

Izuzetno od stava 1. tačka 12) tog člana Zakona, porez na druge prihode ne plaća se na dokumentovane naknade troškova po osnovu službenih putovanja u svrhu obavljanja poslova za domaćeg isplatioca, odnosno lice koje upućuje na put, najviše do iznosa tih troškova koji su izuzeti od plaćanja poreza na zarade za zaposlene po članu 18. stav 1. tač. 2) do 4) ovog zakona, ako se isplata vrši fizičkim licima, odnosno za fizička lica koja nisu zaposlena kod isplatioca, i to ako dobrovoljno, odnosno po pozivu sarađuju u humanitarne, zdravstvene, vaspitno-obrazovne, kulturne, sportske, naučno-istraživačke, verske i druge svrhe, odnosno sarađuju u sindikalnim organizacijama, privrednim komorama, političkim strankama, savezima i udruženjima, nevladinim i u drugim nedobitnim organizacijama, pri čemu ne ostvaruju bilo koju drugu naknadu po osnovu te saradnje, pod kojom se ne podrazumeva naknada po osnovu kotizacije za učešće (član 85. stav 6. tačka 5) Zakona).

Porez na ostale prihode plaća se po stopi od 20%, na osnovicu koju čini oporezivi prihod kao bruto prihod umanjen za normirane troškove u visini od 20% (član 85. stav 4. i član 86. stav 1. Zakona).

Imajući u vidu navedeno, u slučaju kada pravno lice na osnovu verodostojne dokumentacije vrši naknadu troškova smeštaja i prevoza za edukaciju fizičkim licima – lekarima, koji nisu u radnom odnosu kod tog pravnog lica kao isplatioca prihoda, ne plaća se porez na dohodak građana na druge prihode na naknadu troškova do visine propisanog neoporezivog iznosa iz člana 18. stav 1. tač. 2) do 4) Zakona, pod uslovom da ta lica ne ostvaruju bilo koju drugu naknadu po osnovu predmetne saradnje.

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović