NEMA NOVIH PORESKIH OBAVEZA ZA PREDUZETNIKE BRISANE IZ APR-A KOJE SU NASTALE DOK SU OBAVLJALI DELATNOST

poreska upravaNe postoji osnov da se poreskom obvezniku koji je prestao da postoji kao preduzetnik, brisanjem iz evidencije aktivnih subjekata kod Agencije za privredne registre, naknadno (nakon brisanja) utvrđuje poreska obaveza nastala u vreme dok je obavljao delatnost kao preduzetnik.

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 011-00-112/2016-04 od 1.7.2016. godine).

Odredbom člana 18. stav 1. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji, propisano je da obaveza plaćanja poreza iz člana 10. stav 1. tačka 1) ZPPPA (dalje: poreska obaveza) predstavlja dužnost poreskog obveznika da plati utvrđeni porez, pod uslovima propisanim ovim zakonom ili drugim poreskim zakonom.

Prema odredbi člana 26. stav 1. ZPPPA u cilju identifikacije poreskih obveznika, Poreska uprava dodeljuje fizičkim licima, preduzetnicima, pravnim licima i stalnim poslovnim jedinicama nerezidentnog pravnog lica PIB.

PIB je jedinstveni i jedini broj fizičkog lica, preduzetnika i pravnog lica za sve javne prihode i zadržava se do prestanka postojanja, odnosno smrti tog lica (član 26. stav 11. ZPPPA).

Odredbama člana 29. st. 7. i 8. ZPPPA propisano je da organ, organizacija ili drugo lice nadležno za upis u propisani registar lica koja obavljaju delatnost ne može brisati lice iz propisanog registra bez dokaza o prestanku poreskih obaveza, odnosno brisanju iz evidencije propisane poreskim zakonom koji izdaje nadležni poreski organ, ne starijeg od pet dana u momentu podnošenja zahteva za brisanje iz propisanog registra.

Organ, organizacija ili drugo lice nadležno za upis u propisani registar lica koja obavljaju delatnost, može brisati poreskog obveznika preduzetnika iz propisanog registra, pod uslovima propisanim u stavu 7. ovog člana, pa i u slučaju nepostojanja dokaza o prestanku obaveza po osnovu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje ukoliko su ta lica stekla pravo na penziju shodno odredbama zakona kojim se uređuje penzijsko i invalidsko osiguranje.

Odredbama člana 54. ZPPPA propisano je da je utvrđivanje poreza delatnost Poreske uprave, odnosno poreskog obveznika, koja se sastoji u izdavanju upravnih akata, odnosno u preduzimanju zakonom propisanih radnji, kojima se ustanovljava postojanje pojedinačne poreske obaveze i određuju poreski obveznik, poreska osnovica i iznos poreske obaveze.

Utvrđivanje poreza obavlja:

1) sam poreski obveznik (samooporezivanje);

2) Poreska uprava, donošenjem poreskog rešenja, i to:

(1) u postupku poreske kontrole – ako poreski obveznik, suprotno zakonu, ne obavi utvrđivanje poreske obaveze ili ga izvrši netačno ili nepotpuno;

(2) u slučajevima kada je zakonom propisano da se ne sprovodi samooporezivanje ili kada je zakonom propisano da se, uprkos samooporezivanju, poresko rešenje mora doneti.

Poresko rešenje o utvrđivanju poreza iz stava 2. tačka 2) ovog člana, pored elemenata uređenih zakonom, sadrži nalog poreskom obvezniku da porez plati u propisanom roku na propisane uplatne račune javnih prihoda.

Odredbe o utvrđivanju poreza primenjuju se i na utvrđivanje sporednih poreskih davanja, osim ako je ovim zakonom drukčije propisano.

Odredbom člana 83. st. 1. i 2. Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“, br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – dr. zakon i 5/2015 – dalje: ZPD) je propisano da je preduzetnik poslovno sposobno fizičko lice koje obavlja delatnost u cilju ostvarivanja prihoda i koje je kao takvo registrovano u skladu sa zakonom o registraciji.

Fizičko lice upisano u poseban registar, koje obavlja delatnost slobodne profesije, uređenu posebnim propisom, smatra se preduzetnikom u smislu ovog zakona ako je tim propisom to određeno.

Odredbama člana 85. ZPD propisano je da preduzetnik za sve obaveze nastale u vezi sa obavljanjem svoje delatnosti odgovara celokupnom svojom imovinom i u tu imovinu ulazi i imovina koju stiče u vezi sa obavljanjem delatnosti.

Odgovornost za obaveze iz stava 1. ovog člana ne prestaje brisanjem preduzetnika iz registra (član 85. stav 2. ZPD).

Saglasno navedenom, poreskom obvezniku koji je prestao da postoji kao preduzetnik, brisanjem iz evidencije aktivnih subjekata kod Agencije za privredne registre, ne postoji osnov da se naknadno (nakon brisanja) utvrđuje poreska obaveza nastala u vreme dok je obavljao delatnost kao preduzetnik.

Prema tome, poreska obaveza koja u momentu brisanja preduzetnika iz propisanog registra nije bila utvrđena, ne može se utvrđivati fizičkom licu koje nakon brisanja iz propisanog registra nema status preduzetnika, uz napomenu da Agencija za privredne registre ne može brisati lice iz propisanog registra bez dokaza o prestanku poreskih obaveza, shodno odredbama člana 29. st. 7. i 8. ZPPPA.

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović