PREBIJANJE KAPITALNIH GUBITAKA SA KAPITALNIM DOBICIMA OSTVARENIM U NAREDNOM PERIODU

kapitalni dobitak-gubitakKapitalni gubitak koji je ostvaren u 2014. godini (prodajom prava, udela ili hartije od vrednosti) može se prebiti sa kapitalnim dobitkom (od prodaje drugog prava, udela ili hartije od vrednosti) ostvarenim kasnije – u toj ili narednim godinama, na način da ukoliko se i posle prebijanja kapitalnog gubitka sa kapitalnim dobitkom iskaže kapitalni gubitak dopušteno je njegovo dalje prebijanje u narednih pet godina počev od godine u kojoj je ostvaren prvobitni kapitalni gubitak. Kako je u konkretnom slučaju prvobitni kapitalni gubitak ostvaren u 2014. godini, dopušteno je njegovo prebijanje počev od 2014. godine i u 2015, 2016, 2017. i 2018. godini.  

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 011-00-1458/2015-04 od 17.5.2016. godine).

Odredbom člana 72. stav 1. Zakona o porezu na dohodak građana  propisano je da kapitalni dobitak, odnosno gubitak u smislu ovog zakona predstavlja razliku između prodajne cene prava, udela i hartija od vrednosti i njihove nabavne cene, ostvarenu prenosom:

1) stvarnih prava na nepokretnostima;

2) autorskih i srodnih prava i prava industrijske svojine;

3) udela u kapitalu pravnih lica, akcija i ostalih hartija od vrednosti, uključujući i investicione jedinice, osim investicionih jedinica dobrovoljnih penzijskih fondova.

Kapitalni gubitak ostvaren prodajom jednog prava, udela ili hartije od vrednosti, može se prebiti sa kapitalnim dobitkom ostvarenim prodajom drugog prava, udela ili hartije od vrednosti (član 78. stav 1. Zakona).

Prebijanje kapitalnog gubitka sa kapitalnim dobitkom iz stava 1. ovog člana može se izvršiti u slučaju kada obveznik prvo ostvari kapitalni gubitak a kasnije ostvari kapitalni dobitak (član 78. stav 2. Zakona).

Odredbom člana 78. stav 3. Zakona propisano je da ako se i posle prebijanja iz stava 1. ovog člana iskaže kapitalni gubitak, dopušteno je njegovo prebijanje u narednih pet godina, počev od godine u kojoj je ostvaren prvobitni kapitalni gubitak u vezi sa kojim se vrši prebijanje sa kapitalnim dobitkom, na račun budućih kapitalnih dobitaka.

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović