ČUVANJE POSLOVNE DOKUMENTACIJE PRIVREDNIH DRUŠTAVA I PREDUZETNIKA

 dokumentacijaZakonom o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“, br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – dr. zakon i 5/2015) propisana je obaveza čuvanja akata i dokumenata i to posebno za društva s ograničenom odgovornošću, a posebno za akcionarska društva.

U skladu sa članom 240. Zakona o privrednim društvima, propisani su akta i dokumenti koje je obavezno da čuva društvo s ograničenom odgovornošću kao i rokovi čuvanja:

1) osnivački akt;
2) rešenje o registraciji osnivanja društva;
3) opšta akta društva;
4) zapisnik sa sednica skupštine i odluke skupštine;
5) akt o obrazovanju svakog ogranka ili drugog organizacionog dela društva;
6) dokumenta koja dokazuju svojinu i druga imovinska prava društva;
7) zapisnici sa sednica nadzornog odbora, ako je upravljanje društvom dvodomno;
8) ugovori koje su direktori, članovi nadzornog odbora ako je upravljanje društvom dvodomno i članovi društva, ili sa njima povezana lica u smislu ovog zakona, zaključili sa društvom.
čuvaju se trajno
1) izveštaje direktora i nadzornog odbora društva, ako je upravljanje društvom dvodomno;
2) evidencije o adresama direktora i članova nadzornog odbora;
3) evidencije o adresama članova društva.
čuvaju se najmanje pet godina, nakon čega se čuvaju u skladu sa propisima o arhivskoj građi

Za akcionarska društva, članom 464. Zakona o privrednim društvima propisana je obaveza čuvanja sledećih akata i dokumenata u naznačenim rokovima:

Molimo Prijava pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović