UPOTREBA KOMPANIJSKE PLATNE KARTICE OD STRANE ZAPOSLENOG

UPOTREBA KOMPANIJSKIH KARTICAKompanijsku ili biznis karticu mogu da koriste fizička lica koja su ovlašćena od strane odgovornog lica. Lica koja su ovlašćena da koriste kompanijsku ili biznis karticu mogu plaćati tom karticom ili podizati gotovinu. Pravno lice ili preduzetnik prilikom otvaranja računa za kompanijske kartice postavlja limit za korišćenje računa, ali takođe se postavlja limit i za svaku karticu pojedinačno koju koriste ovlašćena lica. Kada zaposleni vrše plaćanja preko kompanijske kartice, ta potraživanja idu na teret računa 221 – Potraživanja od zaposlenih i smanjenje sredstava na tekućem računa, u skladu sa Pravilnikom o Kontnom okviru i sadržini računa u Kontnom okviru za privredna društva, zadruge i preduzetnike. Prilikom podizanja gotovine ukoliko se ne utroše sva sredstva koja su podignuta zaposleni su dužni da uplate višak novca u blagajnu, pri čemu se knjiženje sprovodi na teret računa 243 – Blagajna, a u korist računa potraživanja za iznos novca koji je podignut sa tekućeg računa i uplaćen u blagajnu.

Primer:

1) Zaposleni radnik je putem biznis kartice platio uslugu auto servisa teretnog službenog vozila u ukupnom iznosu od 156.000 dinara, od čega se na PDV odnosi 26.000 dinara.

2) Po povratku u sedište društva, zaposleni je dostavio gotovinske račune službi računovodstva na knjiženje.

R. br. Konto OPIS Iznos
duguje potražuje duguje potražuje
1 2 3 4 5 6
1) 221   Potraživanja od zaposlenih 156.000  
    241 Tekući (poslovni) računi   156.000
po izvodu sa tekućeg računa
2) 532   Troškovi usluga održavanja 130.000  
  270   Porez na dodatu vrednost u primljenim fakturama po opštoj stopi (osim plaćenih avansa) 26.000  
    221 Potraživanja od zaposlenih   156.000
za izvršene radove u sopstvenoj režiji

 

Primer

1) Zaposleni radnik je putem biznis kartice podigao na bankomatu gotov novac u iznosu od 156.000 dinara, kako bi platio uslugu auto servisa teretnog službenog vozila u gotovini.

2) Rukovodstvo društva je donelo odluku da će servis vozila izvršiti u sopstvenoj režiji i o tome obavestilo zaposlenog koji je po povratku u sedište podignut novac uplatio u blagajnu društva.

R. br. Konto OPIS Iznos
duguje potražuje duguje potražuje
1 2 3 4 5 6
1) 221   Potraživanja od zaposlenih 156.000  
    241 Tekući (poslovni) računi   156.000
po izvodu sa tekućeg računa
2) 243   Blagajna 156.000  
    221 Potraživanja od zaposlenih   156.000
za uplatu novca u blagajnu

 

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Mihailo Trifunović