4

Boravišna taksa, turistička naknada i prijava boravka stranaca

golubacBoravišna taksa

 Shodno odredbi člana 19. Zakona o finansiranju lokalne samouprave („Sl. glasnik RS“, br. 62/2006), boravišna taksa predstavlja prihod jedinice lokalne samourpave na čijoj teritoriji je i naplaćen. Aktom skupštine jedinice lokalne samouprave uvodi se boravišna taksa.

Boravišna taksa predstavlja izvorni prihod jedinice lokalne samouprave.

Jedinica lokalne samouprave utvrđuje visinu boravišne takse, u zavisnosti od kategorije turističkog mesta ili različito po delovima opštine/grada, zavisno od izgrađenosti pojedinih lokacija (član 104. Zakona).

Turistička mesta se razvrstavaju u kategorije I-IV aktom ministra, a na predlog jedinice lokalne samouprave (član 25. Zakona).

Boravišna taksa je novčani iznos koji se naplaćuje licu za svaki dan boravka u ugostiteljskom objektu za smeštaj koji se nalazi na teritoriji gde to lice nema prebivalište.

Najviši i najniži iznos boravišne takse za svaku kategoriju turističkog mesta utvrđuje Vlada Republike Srbije, a ako se objekat ne nalazi na teritoriji turističkog mesta, jedinica lokalne samouprave utvrđuje visinu najniže boravišne takse.

Istovremeno sa naplatom usluga smeštaja, davaoci usluga naplaćuju i boravišnu taksu koja se posebno iskazuje u računu. Naplaćena sredstva uplaćuju se u roku od pet dana po isteku svakih 15 dana u mesecu i predstavljaju prihod budžeta jedinice lokalne samouprave na čijoj teritoriji su pružene usluge. Ukoliko davalac usluge ne naplati taksu od korisnika, u obavezi je da izvrši uplatu budžetu na teret svojih sredstava.

Odredbom člana 109. Zakona, sredstva budžeta jedinice lokalne samouprave prikupljena od naplaćene boravišne takse isključivo se namenski koriste i to:

– za obezbeđivanje informativno-propagandnog materijala kojim se promovišu turističke vrednosti i kulturno nasleđe,

– obezbeđivanje turističke signalizacije i

– rad turističko informativnih centara.

Od plaćanja boravišne takse oslobođene su sledeće kategorije (član 105. Zakona):

1) deca do sedam godina starosti;

2) lica upućena na banjsko i klimatsko lečenje ili rehabilitaciju od strane nadležne lekarske komisije;

3) određene kategorije osoba sa invaliditetom, osobe ometene u razvoju, kao i pratilac navedenih osoba;

4) učenici i studenti koji organizovano borave u ugostiteljskom objektu za smeštaj (sportsko-rekreativne i druge aktivnosti, izvođenje nastave i učesnici republičkih i regionalnih takmičenja u znanju i veštinama;

Molimo Prijava pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović
 

Nemate pravo da vidite komentare.