TRGOVINA LIČNIM NUĐENJEM

trgovina ličnim nuđenjemTrgovina je skup svih poslovnih aktivnosti prometa robe ili usluga radi ostvarivanja profita.
Prema Zakonu o trgovini jedan način obavljanja trgovine je i trgovina ličnim nuđenjem odnosno trgovina van prodajnog objekta.

Za obavljanje trgovine ličnim nuđenjem trgovac može da trgovinu ličnim nuđenjem da obavlja lično ili da angažuje punomoćnika koji će za njega obvljati trgovinu ličnim nuđenjem. Da bi punomoćnik obavljao trgovinu ličnim nuđenjem za trgovca,  mora imati ovlašćenje od trgovca za obavljanje trgovine ličnim nuđenjem. Ovlašćenje za obavljanje trgovine ličnim nuđenjem je izjava trgovca da ovlašćuje drugo lice da za njega obavlja trgovinu ličnim nuđenjem. Izjava da drugo lice može za njega obavljati trgovinu ličnim nuđenjem mora da sadrži sledeće podatke:

 • poslovno ime trgovca, ime i lični broj punomoćnika;
 • opis robe/usluge koja je predmet prometa, podatke o periodu;
 • način i područje na kome će se obavljati trgovina i druge potrebne podatke.

Prema odredbi ministra trgovine, turizma i telekomunikacija donet je Pravilnik o sadržini i obliku izjave o obavljanju trgovine ličnim nuđenjem i propisana je forma za izjavu. Ona mora biti jasno i čitko ispisana ćiriličnim ili latiničnim pismom na A4 formatu i mora da sadrži:

 1. broj izjave;
 2. poslovno ime trgovca;
 3. adresu trgovca;
 4. broj telefona, faks ili adresu elektronske pošte trgovca;
 5. ime i prezime lica koje obavlja trgovinu ličnim nuđenjem;
 6. JMBG lica koje obavlja trgovinu ličnim nuđenjem;
 7. naziv i opis robe/usluga koja je predmet prodaje;
 8. podatke o ceni i ostalim uslovima prodaje (npr. akcija, popust, rasprodaja, promocija i sl.);
 9. način isporuke;
 10. način plaćanja;
 11. period u kome važi izjava o obavljanju trgovine ličnim nuđenjem;
 12. vreme u kome se obavlja trgovina ličnim nuđenjem;
 13. područje na kome lice obavlja trgovinu ličnim nuđenjem.

Trgovina ličnim nuđenjem podrazumeva da se kupcu nudi proizvode i usluge u odgovarajuće vreme, odnosno u vreme kojim ne uznemirava lice kojem nudi proizvode i usluge. Prilikom nuđenja proizvoda i usluga lice koje obavlja trgovinu ličnim nuđenjem treba da istakne potpisanu i overenu izjavu trgovca kojim ovlašćuje lice da se bavi trgovinom ličnim nuđenjem. Takođe propisana je sadržina računa koji trgovac izdaje kupcu.

U slučaju da se trgovina ličnim nuđenjem obavlja suprotno od propisanog Zakonom, propisana je prekršajna kazna od 50.000 do 150.000 dinara za trgovca.

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Mihailo Trifunović