BRAČNI DRUG PREDUZETNIKA MOŽE BITI OVLAŠĆENO LICE

BRAČNI DRUG PREDUZETNIKA MOŽE BITI OVLAŠĆENO LICEU skladu sa Zakonom o obligacionim odnosima, Zakonom o privrednim društvima i Odlukom o bližim uslovima i načinu otvaranja, vođenja i gašenja tekućih računa, bračni drug preduzetnika može raspolagati sredstvima sa računa preduzetnika kao ovlašćeno lice. Takođe može se nalaziti na kartonu deponovanih potpisa i uz ovlašćenje preduzetnika može potpisati karton deponovanih potpisa.

Da bi se bračni drug nalazio kao ovlašćeno lice na kartonu deponovanih potpisa ne mora da bude u radnom odnosu kod preduzetnika. Takođe bračni drug kao lice ovlašćeno za zastupanje prema Zakonu ne mora da bude u radnom odnosu i to važi samo za bračnog druga preduzetnika, ali mora biti postavljen za poslovođu. Prema Zakonu o privrednim društvima, čaln 89. stav 4. bračni drug može biti imenovan za poslovođu bez da bude u radnom odnosu kod preduzetnika samo u slučaju kada preduzetnik nema drugih zaposlenih, a iz opravdanih razloga odsustvuje sa posla, na primer zbog bolesti, školovanja ili je postavljen na neku funkciju.

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima BLOG-a dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike BLOG-a) i unesite pitanje.

Mihailo Trifunović