PLAĆANJE LIČNIH RAČUNA PREDUZETNIKA SA POSLOVNOG RAČUNA

RAČUNIUkoliko preduzetnik plaća lične račune sa tekućeg računa smatra se uzimanje iz imovine preduzetnika za lične potrebe i tereti se račun 723 – Lična primanja poslodavca, ali se ta uzimanja neće odmah oporezovati, jer se porez plaća prilikom utvrđivanja ukupnog rezultata preduzetnika prilikom sastavljanja poreskog bilansa, u skladu sa Pravilnikom o Kontnom okviru i sadržini računa u Kontnom okviru za privredna društva, zadruge i preduzetnike.

Takođe ukoliko preduzetnik plaća račune za korišćenje telefona ili interneta koji mu služi za obavljanje delatnosti, on ih može uneti u imovinu preduzetničke radnje i tada će ih evidentirati kao trošak poslovanja. Preduzetnik može uneti i drugu imovinu u preduzetničku radnju i tako troškove za tu imovinu plaćati preko tekućeg računa preduzetničke radnje. Ukoliko se objekat u kom se obavlja delatnost vodi na preduzetnika ali nije uneta u imovinu preduzetničke radnje onda preduzetnik prilikom plaćanja računa za taj objekat tereti račun 723 – Lična primanja poslodavca, a ukoliko bi taj objekat uneo u imovinu preduzetničke radnje ti troškovi bi bili trošak poslovanja.

Primer 1:

Preduzetnik koji poslovne knjige vodi po sistemu dvojnog knjigovodstva je sa tekućeg računa radnje platio račun za mobilni telefon koji glasi na njega kao fizično lice u ukupnom iznosu od 7.000 dinara.

R. br. Konto OPIS Iznos
duguje potražuje duguje potražuje
1 2 3 4 5 6
1) 723   Lična primanja poslodavca 7.000  
    241 Tekući (poslovni) računi   7.000
po izvodu sa tekućeg računa

 

Preduzetnik koji vodi poslovne knjige po sistemu prostog knjigovodstva lične račune koje je plaćao sa tekućeg računa preduzetničke radnje će unositi u kolonu 21. Poslovne knjige prihoda i rashoda – Obrazac PK, u delu koji se odnosi na izvršena plaćanja. Ukoliko preduzetnik donese odluku da unese imovinu u preduzetničku radnju za koju je plaćao račune sa tekućeg računa preduzetničke radnje onda će te troškove, koji se tada smatraju troškovima poslovanja, unositi u kolonu 18. PK – 1 – Poslovna knjiga prihoda i rashoda.

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Mihailo Trifunović