2

DNEVNICE I PUTNI TROŠKOVI ČLANOVA ORGANA UPRAVLJANJA KOJE UDRUŽENJE ISPLAĆUJE IZ SREDSTAVA ČLANARINE

trosak_putovanja_aU slučaju kada fizičkim licima – članovima organa upravljanja udruženja, koji nisu u radnom odnosu kod udruženja niti ostvaruju naknadu za svoj rad po tom osnovu, udruženje iz sredstava članarine vrši, radi prisustvovanja sastancima, isplatu dnevnica i putnih troškova do visine propisanog neoporezivog iznosa, na taj iznos se ne plaća porez na dohodak građana.  (Mišljenje Ministarstva finansija, br. 430-00-136/2016-04 od 17.5.2016. godine).

„Prema odredbama člana 18. stav 1. tač. 2) i 3) Zakona o porezu na dohodak građana („Sl. glasnik RS“, br. 24/2001, 80/2002, 80/2002 – dr. zakon, 135/2004, 62/2006, 65/2006 – ispr., 31/2009, 44/2009, 18/2010, 50/2011, 91/2011 – odluka US, 7/2012 – usklađeni din. izn., 93/2012, 114/2012 – odluka US, 8/2013 – usklađeni din. izn., 47/2013, 48/2013 – ispr., 108/2013, 6/2014 – usklađeni din. izn., 57/2014, 68/2014 – dr. zakon, 5/2015 – usklađeni din. izn. i 112/2015 – dalje: Zakon) ne plaća se porez na zarade na primanja zaposlenog po osnovu dnevnice za službeno putovanje u zemlji do iznosa od 2.201 dinara, odnosno dnevnice za službeno putovanje u inostranstvo do iznosa propisanog od strane nadležnog državnog organa a najviše do 50 evra dnevno, kao i naknade prevoza na službenom putovanju prema priloženim računima prevoznika u javnom saobraćaju.

Odredbom člana 85. stav 6. tačka 5) Zakona propisano je da se izuzetno od stava 1. tačka 12) tog člana, porez na druge prihode ne plaća na dokumentovane naknade troškova po osnovu službenih putovanja u svrhu obavljanja poslova za domaćeg isplatioca, odnosno lice koje upućuje na put, najviše do iznosa tih troškova koji su izuzeti od plaćanja poreza na zarade za zaposlene po članu 18. stav 1. tač. 2) i 3) ovog zakona, ako se isplata vrši fizičkim licima, odnosno za fizička lica koja nisu zaposlena kod isplatioca, i to: ako dobrovoljno, odnosno po pozivu sarađuju u humanitarne, zdravstvene, vaspitno-obrazovne, kulturne, sportske, naučno-istraživačke, verske i druge svrhe, odnosno sarađuju u sindikalnim organizacijama, privrednim komorama, političkim strankama, savezima i udruženjima, nevladinim i u drugim nedobitnim organizacijama, pri čemu ne ostvaruju bilo koju drugu naknadu po osnovu te saradnje, pod kojom se ne podrazumeva naknada po osnovu kotizacije za učešće.

Imajući u vidu navedeno kao i naknadno usmeno pojašnjenje zahteva, u slučaju kada fizičkim licima – članovima organa upravljanja udruženja, koji nisu u radnom odnosu kod udruženja niti ostvaruju naknadu za svoj rad po tom osnovu, udruženje iz sredstava članarine vrši, radi prisustvovanja sastancima, isplatu dnevnica i putnih troškova do visine propisanog neoporezivog iznosa iz člana 18. stav 1. tač. 2) i 3) Zakona, na taj iznos se ne plaća porez na dohodak građana. Međutim, ukoliko se naknada po osnovu dnevnica i putnih troškova vrši u iznosu koji je viši od Zakonom propisanog neoporezivog iznosa, oporezivanju porezom na dohodak građana podleže deo primanja iznad neoporezivog iznosa.

Na iznos dnevnice i putnih troškova, koje ostvaruju fizička lica – članovi organa upravljanja udruženja koji po osnovu svog radnog angažovanja u udruženju ne ostvaruju naknadu za svoj rad, ne plaćaju se doprinosi za obavezno socijalno osiguranje.“

 

 

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović
 

Comments are closed